Kela ei voi velvoittaa tulkkeja murtamaan vaitiolovelvollisuutta

Palvelukuvauksen mukaisesti Kela ei automaattisesti anna palveluntuottajille oikeutta laskuttaa alkuperäistä tilausaikaa pidemmäksi venyneestä tulkkausajasta. Palvelukuvauksen sivuilla 55 ja 70 todetaan: Jos tilauksen alkamisen jälkeen tilauksen tilattu aika pitenee yli tilatun ajan, ei tilattua aikaa jälkikäteen muuteta. Palveluntuottaja laskuttaa tilatun ajan mukaan. Poikkeuksellisesti palveluntuottaja voi laskuttaa tilatun ajan ylimenevästä ajasta, jos se johtuu palveluntuottajasta riippumattomasta hyväksyttävästä syystä. Tällainen hyväksyttävä syy on silloin, kun tulkkaustilaus liittyy asiakkaan henkeen, terveyteen, turvallisuuteen, työhön, viranomaisasiointiin tai muihin vastaaviin tilanteisiin.

Tästä huolimatta Kelan välityskeskus on antanut kirjallisen ohjeistuksen, jonka mukaan Prime-kalenterissa olevaa tilausta ei muuteta ennen kuin tulkki antaa venymisen syystä välityskeskukseen selvityksen. Tämä tilanne on tulkkien vaitiolovelvollisuuden vuoksi kestämätön.
 
Lähtökohtaisesti on ongelmallista, ettei Kela luota tulkkauspalvelun asiakkaisiin ja tulkkeihin niin, että jommankumman ilmoitus tulkkausajan muutoksesta riittäisi. Tulkki ei kuitenkaan missään olosuhteissa voi olla taho, joka selvittää Kelalle tulkkaustilauksen venymiseen tai muihin muutoksiin liittyviä syitä. Kelan tulee suunnata kysymyksensä muille tulkkaustilanteissa läsnäolleille henkilöille (tulkkauspalvelun asiakkaalle, viranomaiselle, sairaanhoidon henkilökunnalle jne.).
 

Luottamus on tulkkauspalvelun keskeinen ominaisuus. Toimintatapa, jossa Kela olettaa tulkin antavan selvityksiä tulkkaustilanteen kulusta, murentaa asiakkaiden ja tulkkien keskinäistä luottamusta eikä tulkeilla ole halua eikä velvoitetta tällaiseen suostua. Kelan tulee löytää muita keinoja tulkkaustilanteen venymisen todentamiseksi, mikäli näkee tällaisen yksittäisten tulkkaustilanteiden tarkastelun tarpeelliseksi