SVT mukana vetoomuksessa tulkkauspalvelujen kilpailutuksen keskeyttämiseksi

Kuuloliitto ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö sr, Suomen Kuurosokeat ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Svenska Hörselförbundet rf sekä Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry ovat toimittaneet Kelalle kirjelmän, jossa järjestöt vetoavat, että tulkkauspalveluiden kilpailutus nykyisillä ehdoilla keskeytettäisiin.
 
 

Järjestöt toteavat, että tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta on monin tavoin epäonnistunut. Kirjelmässä kuvaillaan, että "yhdellä kilpailutuksella ja mahdollisella neljän (4) vuoden sopimuskaudella on siten yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus kyseisten palveluiden laadun kehittymisen, palveluita tarjoavan ammattikunnan sekä kyseisiä palveluita hyödyntävien asiakkaiden kannalta. Siksi on erittäin tärkeää, että kilpailutus on onnistunut ja palvelee lainsäädännössä asetettuja tavoitteita."

Kirjelmässä pohditaan, että kilpailutus on hankintalain vastainen, sillä hankintalain yhtenä tavoitteena on muun muassa edistää yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita. Nykyisessä kilpailutuksessa markkinat lukitaan tietyille palveluntuottajille, jonka seurauksena monet muut saman ammattikunnan edustajat saattavat jäädä ilman oman alan töitä jopa neljäksi vuodeksi. Lisäksi sekä hankintalaki että laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta velvoittavat ottamaan huomioon käyttäjien erityistarpeet ja kuulemisen. Kirjelmässä todetaan, että laajan valtakunnallisen keskustelun sekä kansalaisadressin perusteella on selvää, ettei palvelunkäyttäjien kuulemista ole otettu huomioon lain edellyttämällä tavalla.

Järjestöt ilmaisevat huolensa siitä, että kilpailutuksen kireät ja kohtuuttomat sopimusehdot saattavat huonontaa palveluja tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Kirjelmän lopuksi vedotaan hankinnan keskeyttämiseksi ja uuden lainmukaisen tarjouskilpailun järjestämiseksi.

Kela on ilmoittanut tapaavansa järjestöt seuraavan kerran lokakuussa. Edunvalvontatyö jatkuu.