Ammatti

Viittomakielen tulkit ovat kielen ja kulttuurin asiantuntijoita, jotka työskentelevät viittomakielisten ja suomenkielisten henkilöiden tulkkeina. Tulkkeja tarvitaan tilanteissa, joissa kaikki eivät osaa samaa kieltä. Viittomakielen tulkki on tulkkauksen ja viestinnän ammattilainen, jonka työskentely perustuu vahvaan ammattietiikkaan ja ammattisäännöstön noudattamiseen.

Viittomakielen tulkin tehtävänä on tulkata puolueettomasti ja neutraalisti viitotulta kieleltä puhutulle kielelle ja päinvastoin. Tulkkausta on kahta eri tyyppiä: konsekutiivitulkkausta ja simultaanitulkkausta. Viittomakielen tulkit tulkkaavat pääasiassa simultaanisti eli tulkkaus tapahtuu samanaikaisesti kun tulkattava puhuu tai viittoo. Tulkkaustyön lisäksi tulkin työhön kuuluu aina valmistautuminen; mitä paremmin tulkki tuntee tulkattavaa asiaa, sitä paremmin tilanne todennäköisesti sujuu. Tulkin työhön voi kuulua myös tulkkivälitystä. Monet tulkkikoulutuksen saaneet tulkit myös opettavat viittomakieltä vieraana kielenä tai viittomakommunikaatiomenetelmiä (tukiviittomat ja viitottu puhe). Osa tulkeista toimii myös kääntäjinä.

Työkielten lisäksi tulkin on hyvä hallita muutamia kommunikaatiomenetelmiä kuten viitottua puhetta tai kädestä käteen viittomista eli taktiiliviittomista. Viitottu puhe on lähinnä huonokuuloisten ja kuuroutuneiden kanssa käytettävä huuliltaluvun tukimenetelmä, jossa viittomat on lainattu suomalaisesta viittomakielestä. Viitottu puhe ei noudata suomalaisen viittomakielen rakennetta, vaan sitä viitotaan puhutun suomen kielen sanajärjestyksen mukaan. Kädestä käteen viittomista eli taktiiliviittomista käytetään niiden kuurosokeiden kanssa, jotka eivät pysty vastaanottamaan viittomakieltä tai viitottua puhetta näköaistinsa avulla. Kuurosokea asiakas pitää käsiään tulkin käsien päällä ja saa kielellisen tiedon tuntoaistinsa avulla.