Uudet tuulet, SVT!

SVT:n vuoden 2017 teemaksi on valittu Uudet tuulet, SVT! Uutta on ilmassa, kun neuvottelemme jälleen suosituksista Tupa ry:n kanssa ja Kela kilpailuttaa tulkkauspalvelut. Näiden lisäksi haluamme tarkastella SVT:n toimintaa kriittisesti.

Syyskokous pidettiin lauantaina 1. lokakuuta Helsingissä. Viime vuosina syys- ja kevätkokouksemme ovat olleet lyhyitä, mutta tällä kertaa keskustelimme pitkään ja hartaasti, kun puheenjohtaja Emilia Norppa esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle.

SVT:n liittyessä Akavan Erityisaloihin toisena vaihtoehtona keskusteltiin sulautumisesta toiseen käännös- ja tulkkausalan järjestöön. Tuolloin kuitenkin koettiin, että viittomakielen tulkkien tulee muodostaa oma ammattiyhdistyksensä, eikä yhdistyä muiden tulkkien kanssa. Onko tilanne vielä sama? Onko siitä edelleen hyötyä, että olemme oma pieni joukkiomme, emmekä osa suurempaa kokonaisuutta?

Hallituksen tavoitteena on selvittää, mikä on SVT:n tehtävä ja miten sitä voitaisiin kehittää ja muuttaa. Olisiko mahdollista yhdistyä toisen järjestön kanssa? Toiminnan tarkastelu voitaisiin aloittaa alueellisten tapaamisten kautta. Esiin nousseita asioita voitaisiin sitten käydä läpi kevätkokouksessa. Keskusteluille tulee varata aikaa. Syyskokous ehdotti, että hallitus seuraavassa syyskokouksessa esittelee pohdintoja, suuntaviivan ja mahdollisen ehdotuksen SVT:n toiminnasta ja sen tulevaisuudesta.

Virtuaalinen tulkkikortti

Toinen keskustelua herättänyt asia oli virtuaalinen tulkkikortti, jota Terhi Kalliomäki esitteli kokousväelle. Hallitus haluaa kehittää tulkkikortti-portaalia, jolla korvattaisiin lakkautettu tulkkirekisteri.

Tulkkikortteja on jo käytössä muualla maailmassa, kuten Englannissa. Ne ovat pääasiallisesti laatujärjestelmiä, joissa pysyäkseen tulee esimerkiksi kouluttautua (vertaa http://www.iti.org.uk/professional-development-events/cpd ja http://www.asianajajaliitto.fi/koulutus). Roni Kamil Diakista tekee aiheesta opinnäytetyön, joka valmistuu keväällä 2017.

Kysymyksiä heräsi: kuinka hyvin tulkit saadaan mukaan tulkkikortti-portaaliin? Kuinka tehtyjä merkintöjä arvotetaan ja laitetaan? Kenen hyväksymä, kenen suosittelema, kenen arvottama kurssi ja suoritus sopii tulkkikorttiin? Haluaako esimerkiksi SVT tarjota kursseja? Suuria kysymyksiä on vielä mietittävänä, mutta työ on vasta alussa.

Hallitus ehdottaa tulkkikortin ympärille perustettavaksi työryhmän, jossa mukana olisivat ainakin Roni Kamil sekä hallituksen jättävä Terhi Kalliomäki. Tulkkikortin suhteen on vielä paljon tietä kuljettavana.

Syyskokous ehdotti toimintasuunnitelmaan kirjattavan, että viime vuosien voitoista varataan optio tulkkirekisteriportaaliin liittyvään selvitystyöhön ja sen mahdollista myöhempää perustamista varten. Vuoden 2018 budjettiin liittyen tehdään laskelmat myös jäsenmaksuprosentin laskemiseksi, mikäli vuodesta on tulossa ylijäämäinen.

Luottikset mukaan toimintaan

Keskustelimme luottamusvaltuutettujen ja -miesten mahdollisesta aktiivisemmasta osallistamisesta SVT:n toimintaan. Suuri osa alamme luottiksista on SVT:n ja sitä kautta AE:n jäseniä.

Olettamuksemme mukaan monilla heistä ei ole yrityksensä henkilöstön edustajina toimiessaan sidettä omaan ammattiyhdistykseensä, päinvastoin kuin perinteisillä, järjestäytyneillä toimialoilla. Toisin sanoen ammattiyhdistyksen ja luottisten välinen yhteys voi olla heikko, eikä SVT:n hallituksella ole ajantasaista tietoa jäsenistönsä kuulumisista.

Parantaaksemme yhteyttä on SVT järjestänyt luottistapaamisia kaksi kertaa vuodessa. Haluamme mahdollistaa luottisten osallistumismahdollisuuksia, joten päätimme syyskokouksessa nostaa ansiontulomenetysten korvausten määrän 2 000 eurosta 4 000 euroon. Nyt pystymme tarvittaessa maksamaan matkakulujen lisäksi työstä vapaaksi otettavan työpäivän luottiksille.

Kevätkokous Suomenlinnassa

SVT:n kevätkokous järjestetään 20.5.2017 Suomenlinnassa Helsingissä. Kevään 2017 aikana järjestetään alueelliset tapaamiset otsikolla SVT:n uudet tuulet, joissa jäsenistö pääsee keskustelemaan hallituksen edustajan kanssa ylläolevista asioista ja tuomaan ideoitaan ja mielipiteitään esille. Olemme yhteydessä alueellisiin yhdyshenkilöihin asian tiimoilta!

Heräsikö sinulle ajatuksia, haluatko antaa hallitukselle palautetta?

Tulkkikorttiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Terhi Kalliomäkeen (terhi.kalliomaki(ät)tulkit.net), SVT:n tulevaisuuteen ja tehtäviin liittyen lähetä sähköpostia Emilialle (puheenjohtaja(ät)tulkit.net).

 

Hallitus 2017

Puheenjohtaja

Emilia Norppa

Varsinaiset jäsenet

Eija Mäkinen

Matu Alapuranen

Marika Mäkilä

Anna Pyykkönen

Kirsi Torkkeli

Eveliina Pätsi (uusi)

Roni Kamil (uusi)

Varajäsenet

Taina Loimo

Kirsi Mykkänen (uusi)