Käynnissä olevan Kelan kilpailutuksen johdosta on SVT:n jäsenten keskuudessa syntynyt huoli oman työsuhteensa ehdoista. Kelan kilpailutusasiakirjojen mukaan Kelan sopimusehtoihin tulee muutoksia, jotka koskevat muun muassa tulkkauksen peruuntumista ja matka-ajan korvaamista. Kyseiset ehdot koskevat kuitenkin Kelan ja palveluntuottajan välistä sopimusta. Ne eivät tule automaattisesti sovellettavaksi työntekijän työsuhteessa.

Työntekijän työsuhteen ehdoista on sovittu työsopimuksessa. Esimerkiksi matka-ajan korvaamisesta voi olla ehto nimenomaisesti työsopimuksessa tai työsopimuksessa voi olla ehto, että työsuhteessa sovelletaan SVT:n suositusta. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa tällaista työsopimuksen ehtoa. Työnantaja laskee uuden kilpailutuskauden kulut hintoihinsa, eikä muutoksien tule vaikuttaa tulkin palkkaan. Alallamme on siis suuret paineet nostaa tulkkaustuotteiden hintoja, jotta esimerkiksi matka-ajan kulut saadaan katettua.

Työsopimuksen ehdon muuttaminen edellyttää tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita ja sen toteuttamisessa tulee noudattaa työsopimuksen irtisanomisajan mittaista ilmoitusaikaa. Työnantajan tulee näyttää taloudelliset ja tuotannolliset perusteet toteen. Lisäksi jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää, tulee työsopimuksen ehdon muuttamista edeltää yhteistoimintalain mukaiset YT-neuvottelut.

Mikäli työnantaja pyrkii muuttamaan työsopimuksesi ehtoja, ota yhteyttä Akavan Erityisalojen lakimieheen Tuire Torvelaan.

Kelan kilpailutus tuntuu sekoittaneen alamme toimijoiden pakkaa todella paljon. Työnantajat ovat parhaillaan laatimassa tarjouksia tämänhetkisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Tällä kertaa kilpailutuksessa työntekijöiden kokemusvuodet vaikuttavat laatupisteisiin. Etukäteen tämä tuntui hyvältä ja toivotulta muutokselta: vihdoinkin laatu otetaan huomioon edes jollain tavalla!

Laadun huomiointi on kuitenkin saanut uusia, odottamattomia sävyjä. Olemme saaneet tietoomme, että jotkut työnantajat ovat pyytäneet suostumusta niiltä työntekijöiltä, joilla on vähän kokemusvuosia, että heidät voisi jättää pois tarjouksesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että työntekijää ei ilmoitettaisi työnantajan resurssiksi. Tällä pyritään siihen, etteivät laatupisteet laskisi matalan kokemusvuosikeskiarvon vuoksi. Tällaista toimintaa ei voi missään tapauksessa hyväksyä!

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle työsopimuksen mukaisia työtehtäviä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti jättää ilmoittamatta työntekijää työnantajan resurssina nyt käynnissä olevassa kilpailutuksessa. Laatupisteiden kalastelu ei missään nimessä oikeuta tähän!

Mikäli työnantajasi lähestyy sinua pyytääkseen sinulta tällaiseen toimintaan lupaa, niin korostamme, että työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti toimia näin, eikä sinulla ole velvollisuutta antaa suostumustasi siihen, että sinua ei mainittaisi työnantajan resurssina.

Mikäli annat suostumuksesi, niin sinun on hyvä huomioida sen seuraamukset:

 • työnantaja ei voi tarjota sinulle Kelan tilauksiin perustuvaa tulkin työtä 1.1.2018 alkavalla sopimuskaudella (ellei rekrytointia avattaisi sopimuskauden aikana uudelleen)

 • ainoa mahdollisuutesi saada työtä 1.1.2018 alkavalla sopimuskaudella ovat kolmannen tahon tilauksiin perustuvat tulkkaukset tai opetukset.

Pahimmillaan suostumus voisi johtaa siihen, että jäisit oman alasi työmarkkinoiden ulkopuolelle koko Kelan kilpailutuskaudeksi, tai että työnantaja irtisanoisi työsopimuksesi tarjottavan työn vähyyden vuoksi.

SVT peräänkuuluttaa alamme työnantajilta laadukasta ja työntekijöitään kunnioittavaa toimintaa kilpailutuksesta huolimatta!

Rekrytointi vuodelle 2018 on alkanut. On siis aika nostaa tuntosarvet pystyyn ja kiinnittää huomiota työsopimuksen sisältöön!

Viime vuosina olemme pyrkineet tuomaan esille tuntisopimuksen, nollatuntisopimuksen ja kuukausipalkan eroja ja niiden hyviä ja huonoja puolia. Keskustelua on käyty monella eri foorumilla. Näiden sopimusten ohelle on nyt tullut uudenlaisia avauksia, kuten esimerkiksi toimeksiantosopimus. Tällaisen sopimuksen hyväksyessään tulee olla tarkkana: sitä ei tule sekoittaa tuntityösopimukseen. Toimeksiantosuhteessa työn suorittajalla on itsenäinen asema, kun taas työsuhteessa työnantajalla on työnjohto-oikeus. Toimeksiantosuhteessa tulkin tulee ottaa itselleen yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Hänet siis luokitellaan yrittäjäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toimeksiantosopimuksella työskentely ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysturvaa eikä palkansaajan eläkettä. Työttömyysturvan tullessa kyseeseen, TE-toimisto arvioi, katsotaanko toiminta pää- vai sivutoimiseksi yrittämiseksi. Jos se katsotaan sivutoimiseksi, on tulkilla oikeus soviteltuun päivärahaan, jos muut edellytykset täyttyvät (esim. työssäoloehto). Jos toiminta katsotaan päätoimiseksi, oikeutta päivärahaan ei ole.

Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaneen, YEL:in ottaneen tulkin kannattaa harkita toiminimen perustamista, sillä toiminta on yrittäjämuotoista. Tällöin kannattaa selvittää mahdollisuudet starttirahan saamiseen sekä muut yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät asiat. Lisätietoa saat Akavan Erityisalojen itsenäisen ammatinharjoittajan oppaasta https://akavanerityisalat.fi/edunvalvonta/ammatinharjoittaja_yrittaja tai lakimieheltämme Tuire Torvelalta.

Toinen yrittäjyyspohjainen malli on toimia alihankkijana toiminimellä, jolloin voi itse määritellä mm. oman tuntihintansa. Alihankkija laskuttaa työnsä yritykseltä, jonka kanssa on tehnyt alihankintasopimuksen.

Hyödyllisiä kysymyksiä työhaastatteluun

Tarjolla on toki myös perinteisiä työsopimuksia. Työhaastatteluun kannattaa valmistautua kunnolla! Haastattelussa kannattaa kysyä muun muassa työsuhteen eduista. Listasimme alle käyttökelpoisia kysymyksiä työhaastattelua varten.

 • Noudatatteko jotain TESiä tai SVT:n suosituksia?

 • Tarjoatteko työsuhdetta vai toimeksiantosuhdetta?

 • Millaista työterveyshuoltoa yrityksenne tarjoaa?

 • Pidättekö kiinni työaika- ja vuosilomalaeista, myös pitkien tilausten kohdalla?

 • Tarjoatteko palkallisia kouluttautumispäiviä?

 • Miten sairasloman palkka määräytyy?

 • Miten pidätte työntekijöistänne huolta? Onko yrityksessänne esimerkiksi jonkinlaista tykytoimintaa?

 • Kuinka pyritte sitouttamaan työntekijänne yritykseenne?

 • Millä tavoin työntekijänne pääsevät vaikuttamaan yrityksen asioihin? Kuuluuko työtapoihin esimerkiksi säännölliset palaverit, joissa kuullaan työntekijöitä?

 • Onko yrityksessä luottamusvaltuutettu/luottamusmies?

 • Miten työkokemus näkyy palkkauksessanne?

 • Millaiset tulkin työsopimuksen peruutusehdot ovat?
  Vaikka Kela tulevassa kilpailutuksessa muuttaisi ehtojaan, eikä yritys enää saisi tilauksen peruuntuessa mitään korvausta Kelalta, se ei silti saa vaikuttaa työntekijän palkan ehtoihin! Yritysten on laskettava tämä riski hintoihinsa.

SVT:n hallitus on jäseniään varten ja voit aina varmistaa meiltä mieltäsi askarruttavia asioita. Muistathan hyödyntää ammattiliittomme  AE:n lakimiespalvelut. Tuire Torvela vastaa mielellään kysymyksiisi ja antaa asiantuntevan näkemyksensä sinulle tarjotusta työ- ja toimeksiantosopimuksesta ennen sen allekirjoittamista. On tärkeää, että tiedät, mitä allekirjoitat.

Onnea työnhakuun!

Uusi hallitus kokoontui loppiaisena Helsinkiin aloittamaakseen hallitustyötään livenä ja etäillen. Asialistalla tuntui olevan taas paljon kantaa otettavaa, suunniteltavaa ja päätettävää. Uudet hallituslaiset Roni ja Eveliina pääsivätkin tosi toimiin ja hallituksen jatkajat Emilia, Anna, Marika, Matu, Eija ja Kirsi verryttelivät joululoman jälkeen itsensä työmoodiin.

Hallituksen järjestäytyminen

Marraskuun lopulla pidetyssä perehdytysviikonlopussa olimme saaneet tehtävät ja vastuualueet hyvin sovittua. Tässä kokouksessa valitsimme vielä varapuheenjohtajaksemme Marjo-Leea (Matu) Alapurasen. Uskomme, että Emilia ja Matu ovat hyvä kaksikko työssään. Alla vielä koonti hallituksen pesteistä:

Puheenjohtaja: Emilia Norppa

Varapuheenjohtaja: Matu Alapuranen

Sihteeri : Matu Alapuranen

Talous: Eija Mäkinen

Edunvalvonta: Emilia Norppa, Eija Mäkinen (TTYR), Roni Kamil (tulkkikortti),

Kirsi Torkkeli (luottikset)

Tiedotusvastaavat: Emilia Norppa, Eveliina Pätsi (some-vastaava)

Koulutusvastaava: Anna Pyykkönen

Opiskelijavastaava: Eveliina Pätsi

Kansainvälisyysvast.: Marika Mäkilä

Kielisilta: Taina Loimo

Yhdyshenkilövast.: Kirsi Torkkeli

Suositusneuvottelut

Suositusneuvotteluja käytiin juuri joulun alla (21.12). Hyväksyimme pienin viilauksin nykyiset suositukset kuluvalle vuodelle (1.2.2018 saakka). Palkkoihin vaikuttava yleiskorotus 1% tulee voimaan toukokuulta.

Suositusneuvotteluja on tarkoitus jatkaa hiihtolomkauden koittaessa. Tällä hetkellä sovittuna ajankohtana on helmikuu. Tuolloin on tarkoitus jatkaa 1.2. 2018 voimaan tulevien suositusten neuvotteluja. Suurimpana mahdollisena muutoksena toivomme tuovamme jäsenillemme ns. kiinteän palkanosan mallin. Tämä on asia, joka on tullut vuosien aikana esille niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Se herättää ajatuksia puolesta ja vastaan ja selvitettävää meillä neuvottelupöydän osapuolilla riittää. Katsotaan, miten asia etenee.

SVT:n uudet tuulet - keskustelutilaisuudet

Alueellisten iltojen, tai oikeammin SVT:n uusien tuulien keskustelutilaisuuksien aikataulut saatiin pääosin sovittua ja jokainen meistä hallituslaisista on varannut jo vähintään yhden illan /päivän kalenteristaan tavatakseen väkeämme, jäseniämme. Tästä kuulemme & luemme pian lisää, kun saamme kutsut ja alustuksen blogiin, facebookiin ja alueellisille postituslistoille. Kannattaa seurata ilmoittelua ja pitää kalenteri käsillä.

Kevätkokous ja tulkkipäivät 6.-7.5. Helsingissä

Tämän kevään kevätkokous sai palstatilaa viime Kielisillassa. Valitettavasti ajankohta oli virheellinen. Korjattakoon se tässäkin: Kevätkokouksemme ja tulkkipäivät pidetään 6.-7.5. Helsingissä. Järjestelyt päivien suhteen ovat jo alkaneet. Toivotaan, että onnistumme tarjoamaan niin keskustelua, tietoa kuin virkistystäkin.

Nordic-seminaari Norjassa

19.-21.5.2017 Tromssassa järjestettävään Nordic-seminaariin etsitään matkanjohtajaa. Mikäli tunnet kiinnostusta ja osaamista tulkkien ryhmämatkan järjestämiseen ja matkanjohtajana toimimiseen, ota yhteyttä Marika Mäkilään (kv-vastaava(ät)tulkit.net). Nordic on nyt niin mukavassa matkassa, että sinne kannattaa lähteä isommallakin porukalla!

Tulkkauksen kolmiportaisuus

Tupa ry on tehnyt Kelalle ehdotuksensa tulkkausten luokittelusta kolmeen eri  luokkaan nykyisten kahden sijaan. Luokitteluun vaikuttavat mm. vuorovaikutuksen taso ja tahti, henkilömäärä, asiakkaan rooli tilanteessa, tilanteen vaativuus ja julkisuus. Voidaan todeta, että osa nykyisen vaativan ja perustason tulkkauksista siirtyisi luokittelun mukaan keskimmäiseen luokkaan. Tästä luokittelusta toivotaan työvälinettä Kelan välitykselle. Esittelemme mallin piakkoin jäsenistöllemme sähköpostitse ja toivomme saavamme siihen runsaasti kannanottoja. Pysy siis ”linjoilla”.

Työhön mars..

Kokoustettuamme hallituksemme siirtyi työn pariin. Jokaisella on omat vastuut ja sen mukaiset työt. Julkisimmillaan työ näkyy TTYR:n kokouksissa, suositusneuvotteluihin liittyvissä posteissa sekä Uusien tuulien tilaisuuksien myötä läpi Suomen maan. Jos teille tulee kysyttävää, olkaa yhteydessä!

Terveisin hallitus2017@tulkit.net

 

Kokoonnuimme vanhan ja uuden hallituksen väen kanssa Kirkkonummen Långvikiin 26.-27.11. Uuden hallituksen jäsenet ja varajäsenet pääsivät tutustumaan meihin hallituslaisiin ja ennen kaikkea hallituksen työskentelyyn. Kokoustamisen ohella luotasimme katseita tulevaan vuoteen ja hallistuslaisten vastuualueisiin. Samalla vanhat hallituslaiset, Terhi Kalliomäki ennen kaikkea, jättivät meille jatkajille tehtäviään ja vastuitaan. Terhi on ollut monen vuoden ajan hallituksen supernainen ja jättääkin meille huisin haasteen ja suuren määrän täytettäviä tehtäviä. Onneksemme Terhi on lupautunut osallistumaan hallituksen ulkopuolisena jäsenenä muutamaan työryhmään, siitä kiitos jo etukäteen.

Kuvassa näette uuden hallituksemme, joka poseerasikin varsin topakasti. Tässä me olemme (vasemmalta oikealle): Anna Pyykkönen, Emilia Norppa (pj.), Marika Mäkilä, Kirsi Torkkeli, Taina Loimo (varajäsen), Marjo-Leea Alapuranen, Eveliina Pätsi, Eija Mäkinen, Kirsi Mykkänen (varajäsen) ja Taina Laitinen (hallitusharjoittelija). Kuvasta puuttuu uusi vahvistuksemme Roni Kamil.

SVT:n kokouksen asialistalla olivat mm. TTYR,  suositusneuvottelut ja tuleva kilpailutus. Hallituksen uusien tuulien käytännön toteutusta ja helmi- maaliskuussa toteutettavia alueellisia tapaamisia suunniteltiin myös. Osansa keskustelussa sai myöskin Chabla.

Saamme silloin tällöin pohtivia yhteydenottoja ja kyselyjä siitä, miten ja kuinka paljon SVT vaikuttaa alamme työkiemuroihin. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustusten ohella tehdään paljon ns. näkymätöntä työtä, jonka esiin tuominen on ei ole aina yksinkertaista. Kokouspäivien aikana keskusteluissa näkyi ja kuului, että vaikutustyötä tehdään paljon. Suuren mittakaavan asioissa vaikutustyön tekeminen on pitkäpinnaista hommaa, eikä tuloksia voi odottaa hetkessä. Meiltä on aina edustus Kelan järjestämissä tapaamisissa, olemme tarvittaessa yhteydessä Tupaan ja edustamme myös TTYR:ssä. Kaikki tämä osallistuminen edesauttaa meitä etenemään tavoitteitamme kohti. Esimerkiksi nyt kilpailutuksen lähestyessä pyrimme vaikuttamaan suoraan tulkkaustuotteisiin ja niiden hinnoitteluun suositustemme kautta. Ilmeisesti meidän tulee tehdä työmme näkyvämmäksi esimerkiksi olemalla aktiviisempia somessa. Jospa uskoisimme sen verrattomaan voimaan.

Suositusneuvottelut

Suositusneuvottelut alkoivat viime viikolla, kun Terhi ja Emilia tapasivat Tupa ry:n Tuomas Eivolan kanssa. Näyttäisi siltä, että vuoden 2017 suositukset päivittyvät vain yleiskorotuksien verran. Vuodesta 2018 eteenpäin käytettäviin suosituksiin onkin sen sijaan tulossa suuria muutoksia. Niistä kerromme kuitenkin vasta sitten, kun asioista on sovittu neuvottelupöydässä. Seuraa some-päivityksiämme!

Kelan kilpailutus

Olemme juuri lähettäneet Kelalle tulevaan kilpailutukseen liittyvän kannanottomme. Toimme esille kantamme tilausten jakamisesta kolmeen ryhmään vaativuustason mukaisesti. Tilaukset lajiteltaisiin perustasoon, keskitasoon ja vaativaan tasoon. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tilanteen luonne, asiakkaan rooli tilanteessa tai henkilömäärä. Kuten tähänkin asti, pidämme tärkeinä asioina tilausten optimointia, yritysten työnjohto-oikeutta, työaikalain kunnioittamista tilauksia välitettäessä sekä sitä, että saadaan tilauksiin oikea / lähellä oleva tulkki sen sijaan, että tulkkeja ajatetaan ristiin rastiin.

TTYR Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Olemme iloisia siitä, että meillä on työvälineenä myös TTYR.  Sen vahvuus on varmasti sen monialaisuus. Jäseniä on laajalti koko tulkkauskentältä: Suomen Kuurosokeat ry, Kuurojen Liitto ry, Kuulonhuoltoliitto ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen Kirjoitustulkit ry, Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö sekä Diakin ja Humakin edustajat. TTYR toimii tulkkausalaan liittyvän keskustelun ja tiedonvaihdon välineenä sekä antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Syksyn aikana TTYR järjesti  Yhdenvertaisuutta etsimässä -laatuseminaarin sekä työpajan asiakaslähtöisestä palvelujen tuottamisesta. TTYR on juuri avannut oman Facebook-sivun, jolla toivotaan käyvän keskustelua alamme tärkeistä aiheista. Myös laatuseminaarin kooste on luettavissa sivun kautta. Lukekaa ja kommentoikaa!

Chabla

Keskustelimme viime viikolla toimintansa aloittaneesta Chablasta. Kyseessä on uusi mobiilitulkkaussovellus, jonka on kehittänyt Signmark Productions. SVT on ollut asiantuntijatahona mukana kommentoimassa Chablaa jo sen kehittämisvaiheessa. Meiltä on myös ollut mukana testaaja, joka on tuonut esille tulkin näkökulmaa. Chablan hinnoittelu on tällä hetkellä taiteilua, koska kyseessä on vasta pilottivaihe, jonka kautta etsitään oikeaa toimintatapaa ja hintaa.

Mobiilitulkkaus tulee huomioida suosituksissamme tulevaisuudessa, mutta vuoden 2017 suosituksissa sitä ei vielä nähdä. Päätimme kerätä kokemuksia ja ehdotuksia kentältä ja yhdessä kanssanne luoda toimivan suosituksen vuodesta 2018 alkaen. Kuukausipalkkaisessa ja kiinteän palkanosan työmuodoissa minuuttitaksainen mobiilitulkkaus ei tuota hankaluuksia, mutta tuntipalkkaisen työntekijän kohdalla tilanne on ongelmallinen. Kertokaa siis kokemuksianne ja ehdotuksianne chablaavan tulkin palkkaukseen ja työaikaan liittyvistä asioista edunvalvonta(ät)tulkit.net.

 

Kaiken kaikkiaan kokousviikonloppumme oli kovin runsas. Se sisälsi paljon kokoustamista, keskustelua ja suunnittelua. Iloksemme pääsimme myös nauttimaan ihanasta ruuasta viihtyisässä ja esteettisessä miljöössä ja tietysti toistemme hyvästä seurasta. Voidaan sanoa, että hallituksella on hyvä tekemisen meininki - nuoremmat sanoisivat kai, että hyvä pössis. Näin on hyvä jatkaa.

 

 

SVT:n vuoden 2017 teemaksi on valittu Uudet tuulet, SVT! Uutta on ilmassa, kun neuvottelemme jälleen suosituksista Tupa ry:n kanssa ja Kela kilpailuttaa tulkkauspalvelut. Näiden lisäksi haluamme tarkastella SVT:n toimintaa kriittisesti.

Syyskokous pidettiin lauantaina 1. lokakuuta Helsingissä. Viime vuosina syys- ja kevätkokouksemme ovat olleet lyhyitä, mutta tällä kertaa keskustelimme pitkään ja hartaasti, kun puheenjohtaja Emilia Norppa esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle.

SVT:n liittyessä Akavan Erityisaloihin toisena vaihtoehtona keskusteltiin sulautumisesta toiseen käännös- ja tulkkausalan järjestöön. Tuolloin kuitenkin koettiin, että viittomakielen tulkkien tulee muodostaa oma ammattiyhdistyksensä, eikä yhdistyä muiden tulkkien kanssa. Onko tilanne vielä sama? Onko siitä edelleen hyötyä, että olemme oma pieni joukkiomme, emmekä osa suurempaa kokonaisuutta?

Hallituksen tavoitteena on selvittää, mikä on SVT:n tehtävä ja miten sitä voitaisiin kehittää ja muuttaa. Olisiko mahdollista yhdistyä toisen järjestön kanssa? Toiminnan tarkastelu voitaisiin aloittaa alueellisten tapaamisten kautta. Esiin nousseita asioita voitaisiin sitten käydä läpi kevätkokouksessa. Keskusteluille tulee varata aikaa. Syyskokous ehdotti, että hallitus seuraavassa syyskokouksessa esittelee pohdintoja, suuntaviivan ja mahdollisen ehdotuksen SVT:n toiminnasta ja sen tulevaisuudesta.

Virtuaalinen tulkkikortti

Toinen keskustelua herättänyt asia oli virtuaalinen tulkkikortti, jota Terhi Kalliomäki esitteli kokousväelle. Hallitus haluaa kehittää tulkkikortti-portaalia, jolla korvattaisiin lakkautettu tulkkirekisteri.

Tulkkikortteja on jo käytössä muualla maailmassa, kuten Englannissa. Ne ovat pääasiallisesti laatujärjestelmiä, joissa pysyäkseen tulee esimerkiksi kouluttautua (vertaa http://www.iti.org.uk/professional-development-events/cpd ja http://www.asianajajaliitto.fi/koulutus). Roni Kamil Diakista tekee aiheesta opinnäytetyön, joka valmistuu keväällä 2017.

Kysymyksiä heräsi: kuinka hyvin tulkit saadaan mukaan tulkkikortti-portaaliin? Kuinka tehtyjä merkintöjä arvotetaan ja laitetaan? Kenen hyväksymä, kenen suosittelema, kenen arvottama kurssi ja suoritus sopii tulkkikorttiin? Haluaako esimerkiksi SVT tarjota kursseja? Suuria kysymyksiä on vielä mietittävänä, mutta työ on vasta alussa.

Hallitus ehdottaa tulkkikortin ympärille perustettavaksi työryhmän, jossa mukana olisivat ainakin Roni Kamil sekä hallituksen jättävä Terhi Kalliomäki. Tulkkikortin suhteen on vielä paljon tietä kuljettavana.

Syyskokous ehdotti toimintasuunnitelmaan kirjattavan, että viime vuosien voitoista varataan optio tulkkirekisteriportaaliin liittyvään selvitystyöhön ja sen mahdollista myöhempää perustamista varten. Vuoden 2018 budjettiin liittyen tehdään laskelmat myös jäsenmaksuprosentin laskemiseksi, mikäli vuodesta on tulossa ylijäämäinen.

Luottikset mukaan toimintaan

Keskustelimme luottamusvaltuutettujen ja -miesten mahdollisesta aktiivisemmasta osallistamisesta SVT:n toimintaan. Suuri osa alamme luottiksista on SVT:n ja sitä kautta AE:n jäseniä.

Olettamuksemme mukaan monilla heistä ei ole yrityksensä henkilöstön edustajina toimiessaan sidettä omaan ammattiyhdistykseensä, päinvastoin kuin perinteisillä, järjestäytyneillä toimialoilla. Toisin sanoen ammattiyhdistyksen ja luottisten välinen yhteys voi olla heikko, eikä SVT:n hallituksella ole ajantasaista tietoa jäsenistönsä kuulumisista.

Parantaaksemme yhteyttä on SVT järjestänyt luottistapaamisia kaksi kertaa vuodessa. Haluamme mahdollistaa luottisten osallistumismahdollisuuksia, joten päätimme syyskokouksessa nostaa ansiontulomenetysten korvausten määrän 2 000 eurosta 4 000 euroon. Nyt pystymme tarvittaessa maksamaan matkakulujen lisäksi työstä vapaaksi otettavan työpäivän luottiksille.

Kevätkokous Suomenlinnassa

SVT:n kevätkokous järjestetään 20.5.2017 Suomenlinnassa Helsingissä. Kevään 2017 aikana järjestetään alueelliset tapaamiset otsikolla SVT:n uudet tuulet, joissa jäsenistö pääsee keskustelemaan hallituksen edustajan kanssa ylläolevista asioista ja tuomaan ideoitaan ja mielipiteitään esille. Olemme yhteydessä alueellisiin yhdyshenkilöihin asian tiimoilta!

Heräsikö sinulle ajatuksia, haluatko antaa hallitukselle palautetta?

Tulkkikorttiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Terhi Kalliomäkeen (terhi.kalliomaki(ät)tulkit.net), SVT:n tulevaisuuteen ja tehtäviin liittyen lähetä sähköpostia Emilialle (puheenjohtaja(ät)tulkit.net).

 

Hallitus 2017

Puheenjohtaja

Emilia Norppa

Varsinaiset jäsenet

Eija Mäkinen

Matu Alapuranen

Marika Mäkilä

Anna Pyykkönen

Kirsi Torkkeli

Eveliina Pätsi (uusi)

Roni Kamil (uusi)

Varajäsenet

Taina Loimo

Kirsi Mykkänen (uusi)

Jo lakkautetun tulkkirekisterin tilalle ei ole vielä perustettu uutta järjestelmää tulkkien tietojen ja taitojen kartoittamiseksi. Kelalla on tiedot tulkeista tulkkiprofiilin muodossa, mutta tulkkauspalvelun tuottajat tai käyttäjät eivät voi käyttää järjestelmää.

Virpi Thurén kirjoitti tulkkien auktorisoinnista vuonna 2011 ja kuvaili mahdollisia auktorisointi- tai rekisterijärjestelmiä viittomakielen tulkeille. Kuten useilla muilla ammattialoilla, myös tulkeilla sopisi olla virallinen ammattinimike ja viranomainen tulkkirekisterin ylläpitäjänä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä pitkä matka, ja ensimmäinen askel voisi olla oman, järjestöjen ylläpitämän rekisterin perustaminen – taas kerran.

SVT:n ja Terhi Kalliomäen ideaa tulkkikorteista on kehitetty eteenpäin, ja tulkkikorttijärjestelmää on kuluvan vuoden aikana esitelty Tupa ry:n, TTYR:n, Kelan, Diakin ja SVT:n edustajille. SVT:n nettisivujen ylläpitäjä, Kairo oy rakentaisi tulkkikorttijärjestelmän yhdessä siihen valitun projektityöryhmän kanssa.

Järjestelmän piirteitä:

– Internetissä (tulkit.net) oleva henkilökohtainen tulkkikortti, jonka ulkoasuun ja tietoihin tulkki voi itse vaikuttaa.

– Tulkeilla mahdollisuus osoittaa omaa ammatillista kehittymistä.

– Palveluntuottajilla ja Kelalla omat käyttäjäoikeudet, joilla enemmän oikeuksia ja näkee enemmän tietoa tulkeista.

– Kelalle näkyy kaikki tiedot tulkeista

– Työnantajalla oikeudet lisätä esimerkiksi tiedot koulutuspäivistä.

– Asiakkaille oma ikkuna, joista näkee tiedot, jotka tulkki haluaa julkisesti näyttää.

– Asiakkaalle voi näkyä esimerkiksi videoesittely, kuva, työalue, erikoisosaamisalueet, sähköpostiosoite.

– Kommenttikenttä on myös mahdollinen.

– Järjestelmän pääkäyttäjänä on SVT:n tai TTYR:n valitsema henkilö, jolla on käytössään työryhmä ongelmien varalta.

Tärkeimpänä uudistuksena olisi mobiilikäyttöliittymä, jonka avulla palveluntuottajat ja käyttäjät voisivat hyödyntää tulkkikorteissa olevaa tietoa. Tulkeilla olisi mahdollisuus päivittää tietoja ammattitaidostaan ja erikoisosaamisalueistaan asiakkaiden ja Kelan välityskeskuksen nähtäville. Tämä kannustaisi tulkkien aktiivisuutta kehittymiseen ja kouluttautumiseen, mikä taas lisää asiakkaiden luottamusta tulkkauspalveluun.

Nykyinen toimeksiantojen jaottelu helppo/vaativa ei tue tulkkien taitotasojaottelua. Jos toimeksiannot jaotellaan myöhemmin useampaan tasoon, tulkkikorteissa näkyisi myös tulkin taitotaso. Jatkokehityksen kannalta olisi tärkeää olla yhteistyössä puhevammaisten tulkkauksen ja kirjoitustulkkauksen järjestöihin sekä mahdollisesti puhuttujen kielten tulkkien järjestöihin.

Haluatko kysyä asiasta lisää?

Roni Kamilin opinnäytetyö tulkkikorteista valmistuu keväällä 2017. Hänet valittiin SVT:n hallitukseen syyskokouksessa. Ota Roniin yhteyttä: roni.kamil(ät)gmail.com

Uusi hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen skypen välityksellä lauantaina 9. tammikuuta. Lumimyräkkä tai pakkasen hyydyttämät kulkupelit eivät näin päässeet vaikuttamaan kokousaikatauluun ja saimme järjestäydyttyä sutjakasti.

Puheenjohtaja Emilia Norppa on tällä hetkellä äitiyslomalla tulkin töistään, mutta yhdistyshommissa hän on mukana mahdollisuuksiensa mukaan. Edustustehtävissä häntä sijaistaa uusi varapuheenjohtajamme Terhi Kalliomäki. Terhi vastaa tänä vuonna myös opiskelija-asioista ja taloudesta, kuten tähänkin mennessä. Edunvalvonnassa vaikuttavat pj:n ja varapj:n lisäksi viralliset edunvalvontavastaavat Kirsi Torkkeli ja Eija Mäkinen. Heidät tavoittaa sähköpostilla osoitteesta edunvalvonta(ät)tulkit.net. Sihteerin ja tiedottajan pesti siirtyi Matu Alapuraselle. Edellinen sihteerimme Jenni Mikkola-Majamaa on myös äitiyslomalla, mutta hoitaa samalla yhdyshenkilövastaavan pestiä. Emilia ja Jenni saivat vauvansa marraskuussa perättäisinä päivinä, joten voinemme puhua hallituskaksosista! Marika Mäkilä jatkaa kansainvälisyysvastaavana ja Anna Pyykkönen koulutusvastaavana.

TTYR kokoontuu ensimmäisen kerran tänä vuonna 25.1. Sinne meiltä lähtevät Terhi ja Kirsi. TTYR:n kokouksia tulee olemaan tänä vuonna neljä, ellei tarve vaadi useampia. Pöytäkirjat löytyvät tulkit.netistä.

Tilaamme tällekin vuodelle koulutuksia, mutta suunnitelmat eivät ole vielä täysin lukkoon lyötyjä. Suunnitelmissa on maahanmuuttajille tulkkausta ja alueellisia työpajoja tulkkiuteen liittyen. Tiedotamme lisää, kun paikat ja päivämäärät ovat tarkentuneet!

Uudet suositukset on tavoitteena saada voimaan helmikuusta 2016 lähtien. Suositukset ovat ajalle 1.2.2016- 31.1.2017. Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 %. Tiedotamme pian tarkemmin suosituksiin tulevista uudistuksista, kun asiat saadaan virallisesti päätökseen.

SVT:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 21.5. Mikkelissä, siis samaan aikaan Kuurojen kulttuuripäivien kanssa. Teimme saman Tampereella kaksi vuotta sitten ja järjestimme tuolloin myös opiskelijaillan. Toivomuksena on tänäkin vuonna päästä tapaamaan tulkkiopiskelijoita! Kevätkokouksen yhteyteen järjestämme osallistujille hyvinvointipäivän, jossa huolletaan niin kehoa kuin mieltäkin. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tulevat Kielisiltaan 1/2016, joka ilmestyy maaliskuun alussa.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille, ollaan yhteydessä!

Lähetimme Kelaan palautetta koskien välityksen uutta, aiemmasta poikkeavaa toimintatapaa käyttöaikarajoitteiden eli mp-merkintöjen huomioinnissa (välityskeskuksen ohje kohta 7.7). TTYR:ltä ja Tupa ry:ltä saamiemme tietojen mukaan tulkin työajan ulkopuolisia henkilökohtaisia menoja ei aiemmasta poiketen enää huomioida lainkaan. Tilaukset sijoitetaan kalenteriin mp-merkinnöistä piittaamatta eikä niitä suostuta tämän jälkeen siirtämään pois palveluntuottajan vaatimuksista huolimatta. Tästä uudesta, tulkkien työ- ja matka-ajan hallinnointia merkittävästi haittaavasta käytännöstä ei ole tiedotettu yleisesti.

Saimme vastauksen nopeasti. Kela ilmoitti saaneensa runsaasti palautetta mp-merkintään liittyen ja ilmoitti palaavansa vanhaan käytäntöönsä, jossa välityskeskus huomioi mp-merkinnällä ilmoitetut rajoitteet samalla tavalla kuin ennenkin. Hienoa!

Alla lainaus Kelan tulkkauspalvelutiimin vastauksesta:

Vammaisten tulkkauspalvelun hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus on määritelty tulkkiaika niin, että siihen ei sisälly päivän ensimmäinen matka lähtöpisteestä tulkkauskohteeseen eikä viimeinen matka tulkkauskohteesta lähtöpisteeseen. Tulkin työskentelyalue puolestaan muodostuu tulkkiprofiilissaan ilmoittamista kunnista. Näin ollen päivän ensimmäinen tilaus voi sijoittua mihin tahansa tulkin työskentelyalueella olevaan kuntaan ja tilaus voi alkaa samaan aikaan tulkkiajan kanssa tai viimeinen tilaus voi päättyä samaan aikaan tulkkiajan kanssa missä tahansa työskentelyalueen kunnista.

Palveluntuottajat ovat käyttäneet Muu poissaolo-merkintää ilmoittamaan Vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukselle tilapäisestä muutoksesta tulkin käytettävyyteen em. työskentelyalueella esim. henkilökohtaisen asian johdosta. Saatujen palautteiden perusteella välityskeskus huomioi jatkossa Muu poissaolo –merkinnällä ilmoitetut tulkin rajoitteet tilausten välitystyössä samalla tavalla kuin ne on huomioitu ennen 1.10.2015.

Syyskokous on jälleen tältä vuodelta käyty. Kokoonnuimme lauantaina 2. lokakuuta Tampereella Scandic Stationin kokoustiloissa ja tulkkipäivät järjestettiin samana päivänä, tällä kertaa yksipäiväisenä. Syyskokousta edeltävänä iltana hallitus istui alas vuoden seitsemänteen kokoukseen, jossa mm. jaettiin apurahoja.

Kevätkokous ohjeisti hallitusta mainostamaan apurahamahdollisuutta enemmän ja selventämään, mihin kaikkeen apurahaa voi hakea. Näin tehtiin ja tulos oli selkeä: kokoukseemme mennessä olimme saaneet 10 hakemusta, joka on enemmän kuin aiempina kertoina. Hienoa!

Koska hakemuksia tuli paljon ja kevätkokouksen päätöksen mukaisesti pyrimme tukemaan jäseniämme etenkin kouluttautumisessa ja pitkämatkalaisia matkakustannuksissa, myönsimme apurahoja hieman suuremmalla summalla kuin mitä budjettiin oli varattu. Käytimme myös viime vuoden ylijäämää apurahoihin.

Syyskokous nosti apurahojen määrää ensi vuodelle entisestään, joten vuonna 2016 jaamme 4000 euroa apurahoja. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun lopulla. Hakemus löytyy osoitteesta http://tulkit.net/palvelut-ja-edut/jasenedut/apurahahakemus

Syyskokouksessa keskusteltiin pitkään Kielisillan tilanteesta: lehden toimitus kaipaisi uusia jäseniä, jotta lehti pysyisi tulevaisuudessakin elinvoimaisena. Lehden pitkäaikainen toimitussihteeri Taina Loimo jättää tehtävänsä vuoden lopussa, joten hänen pestiinsä etsitään jatkajaa. Keskustelimme mm. Kielisillan ilmestymisestä. Tällä hetkellä lehti ilmestyy neljästi vuodessa paperisena. Ideoita heiteltiin - ilmestyisikö lehti harvemmin? Ehkä vain netissä? Nettilehteä olisi helppo kommentoida ja samalla aloittaa keskusteluja.

Yleinen toive oli, että paperilehti säilyisi, mutta ilmestymistaajuutta voisi miettiä uudelleen. Kokousväki päätti myös budjetoida Kielisillalle enemmän rahaa, jotta lehden tekemisestä saisi suuremman palkkion. Kielisillan toimitukselle ja hallitukselle annettiin valtuudet päättää lehden toiminnan kehittämisestä ja sen kustannuksista jatkossa.

Koulutukseen panostamista jatketaan myös vuonna 2016. Tavoitteenamme on järjestää koulutuskierros tulkkipäivillä käsitellyistä aiheista: tulkin asiantuntijuus, työn kipupisteet ja ammattietiikka. Olemme nyt testanneet aiheita kaksilla tulkkipäivillä ja vastaanotto on ollut positiivinen. Yli firmarajojen käytävää keskustelua kaivataan selvästi ja se on omiaan kasvattamaan alallamme ehkä hieman hukassa olevaa solidaarisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Syyskokouksessa päästään myös aina valitsemaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ensi vuoden hallitus näyttää tältä:

Pj Emilia Norppa (Via, Helsinki)

Marika Mäkilä (Via, Oulu)

Kirsi Torkkeli (Avida, Mikkeli)

Eija Mäkinen (Mokoma, Tampere)

Marjo-Leea Alapuranen (Via, Jyväskylä)

Terhi Kalliomäki (Via, Tampere)

Jenni Mikkola-Majamaa (Ajan Pyörä, Tampere)

Varajäsenet:

Taina Loimo (Mokoma, Helsinki)

Anniina Suomalainen (Viparo, Helsinki)

Sivut