Kokoonnuimme vanhan ja uuden hallituksen väen kanssa Kirkkonummen Långvikiin 26.-27.11. Uuden hallituksen jäsenet ja varajäsenet pääsivät tutustumaan meihin hallituslaisiin ja ennen kaikkea hallituksen työskentelyyn. Kokoustamisen ohella luotasimme katseita tulevaan vuoteen ja hallistuslaisten vastuualueisiin. Samalla vanhat hallituslaiset, Terhi Kalliomäki ennen kaikkea, jättivät meille jatkajille tehtäviään ja vastuitaan. Terhi on ollut monen vuoden ajan hallituksen supernainen ja jättääkin meille huisin haasteen ja suuren määrän täytettäviä tehtäviä. Onneksemme Terhi on lupautunut osallistumaan hallituksen ulkopuolisena jäsenenä muutamaan työryhmään, siitä kiitos jo etukäteen.

Kuvassa näette uuden hallituksemme, joka poseerasikin varsin topakasti. Tässä me olemme (vasemmalta oikealle): Anna Pyykkönen, Emilia Norppa (pj.), Marika Mäkilä, Kirsi Torkkeli, Taina Loimo (varajäsen), Marjo-Leea Alapuranen, Eveliina Pätsi, Eija Mäkinen, Kirsi Mykkänen (varajäsen) ja Taina Laitinen (hallitusharjoittelija). Kuvasta puuttuu uusi vahvistuksemme Roni Kamil.

SVT:n kokouksen asialistalla olivat mm. TTYR,  suositusneuvottelut ja tuleva kilpailutus. Hallituksen uusien tuulien käytännön toteutusta ja helmi- maaliskuussa toteutettavia alueellisia tapaamisia suunniteltiin myös. Osansa keskustelussa sai myöskin Chabla.

Saamme silloin tällöin pohtivia yhteydenottoja ja kyselyjä siitä, miten ja kuinka paljon SVT vaikuttaa alamme työkiemuroihin. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustusten ohella tehdään paljon ns. näkymätöntä työtä, jonka esiin tuominen on ei ole aina yksinkertaista. Kokouspäivien aikana keskusteluissa näkyi ja kuului, että vaikutustyötä tehdään paljon. Suuren mittakaavan asioissa vaikutustyön tekeminen on pitkäpinnaista hommaa, eikä tuloksia voi odottaa hetkessä. Meiltä on aina edustus Kelan järjestämissä tapaamisissa, olemme tarvittaessa yhteydessä Tupaan ja edustamme myös TTYR:ssä. Kaikki tämä osallistuminen edesauttaa meitä etenemään tavoitteitamme kohti. Esimerkiksi nyt kilpailutuksen lähestyessä pyrimme vaikuttamaan suoraan tulkkaustuotteisiin ja niiden hinnoitteluun suositustemme kautta. Ilmeisesti meidän tulee tehdä työmme näkyvämmäksi esimerkiksi olemalla aktiviisempia somessa. Jospa uskoisimme sen verrattomaan voimaan.

Suositusneuvottelut

Suositusneuvottelut alkoivat viime viikolla, kun Terhi ja Emilia tapasivat Tupa ry:n Tuomas Eivolan kanssa. Näyttäisi siltä, että vuoden 2017 suositukset päivittyvät vain yleiskorotuksien verran. Vuodesta 2018 eteenpäin käytettäviin suosituksiin onkin sen sijaan tulossa suuria muutoksia. Niistä kerromme kuitenkin vasta sitten, kun asioista on sovittu neuvottelupöydässä. Seuraa some-päivityksiämme!

Kelan kilpailutus

Olemme juuri lähettäneet Kelalle tulevaan kilpailutukseen liittyvän kannanottomme. Toimme esille kantamme tilausten jakamisesta kolmeen ryhmään vaativuustason mukaisesti. Tilaukset lajiteltaisiin perustasoon, keskitasoon ja vaativaan tasoon. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tilanteen luonne, asiakkaan rooli tilanteessa tai henkilömäärä. Kuten tähänkin asti, pidämme tärkeinä asioina tilausten optimointia, yritysten työnjohto-oikeutta, työaikalain kunnioittamista tilauksia välitettäessä sekä sitä, että saadaan tilauksiin oikea / lähellä oleva tulkki sen sijaan, että tulkkeja ajatetaan ristiin rastiin.

TTYR Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Olemme iloisia siitä, että meillä on työvälineenä myös TTYR.  Sen vahvuus on varmasti sen monialaisuus. Jäseniä on laajalti koko tulkkauskentältä: Suomen Kuurosokeat ry, Kuurojen Liitto ry, Kuulonhuoltoliitto ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen Kirjoitustulkit ry, Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö sekä Diakin ja Humakin edustajat. TTYR toimii tulkkausalaan liittyvän keskustelun ja tiedonvaihdon välineenä sekä antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Syksyn aikana TTYR järjesti  Yhdenvertaisuutta etsimässä -laatuseminaarin sekä työpajan asiakaslähtöisestä palvelujen tuottamisesta. TTYR on juuri avannut oman Facebook-sivun, jolla toivotaan käyvän keskustelua alamme tärkeistä aiheista. Myös laatuseminaarin kooste on luettavissa sivun kautta. Lukekaa ja kommentoikaa!

Chabla

Keskustelimme viime viikolla toimintansa aloittaneesta Chablasta. Kyseessä on uusi mobiilitulkkaussovellus, jonka on kehittänyt Signmark Productions. SVT on ollut asiantuntijatahona mukana kommentoimassa Chablaa jo sen kehittämisvaiheessa. Meiltä on myös ollut mukana testaaja, joka on tuonut esille tulkin näkökulmaa. Chablan hinnoittelu on tällä hetkellä taiteilua, koska kyseessä on vasta pilottivaihe, jonka kautta etsitään oikeaa toimintatapaa ja hintaa.

Mobiilitulkkaus tulee huomioida suosituksissamme tulevaisuudessa, mutta vuoden 2017 suosituksissa sitä ei vielä nähdä. Päätimme kerätä kokemuksia ja ehdotuksia kentältä ja yhdessä kanssanne luoda toimivan suosituksen vuodesta 2018 alkaen. Kuukausipalkkaisessa ja kiinteän palkanosan työmuodoissa minuuttitaksainen mobiilitulkkaus ei tuota hankaluuksia, mutta tuntipalkkaisen työntekijän kohdalla tilanne on ongelmallinen. Kertokaa siis kokemuksianne ja ehdotuksianne chablaavan tulkin palkkaukseen ja työaikaan liittyvistä asioista edunvalvonta(ät)tulkit.net.

 

Kaiken kaikkiaan kokousviikonloppumme oli kovin runsas. Se sisälsi paljon kokoustamista, keskustelua ja suunnittelua. Iloksemme pääsimme myös nauttimaan ihanasta ruuasta viihtyisässä ja esteettisessä miljöössä ja tietysti toistemme hyvästä seurasta. Voidaan sanoa, että hallituksella on hyvä tekemisen meininki - nuoremmat sanoisivat kai, että hyvä pössis. Näin on hyvä jatkaa.

 

 

SVT:n vuoden 2017 teemaksi on valittu Uudet tuulet, SVT! Uutta on ilmassa, kun neuvottelemme jälleen suosituksista Tupa ry:n kanssa ja Kela kilpailuttaa tulkkauspalvelut. Näiden lisäksi haluamme tarkastella SVT:n toimintaa kriittisesti.

Syyskokous pidettiin lauantaina 1. lokakuuta Helsingissä. Viime vuosina syys- ja kevätkokouksemme ovat olleet lyhyitä, mutta tällä kertaa keskustelimme pitkään ja hartaasti, kun puheenjohtaja Emilia Norppa esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle.

SVT:n liittyessä Akavan Erityisaloihin toisena vaihtoehtona keskusteltiin sulautumisesta toiseen käännös- ja tulkkausalan järjestöön. Tuolloin kuitenkin koettiin, että viittomakielen tulkkien tulee muodostaa oma ammattiyhdistyksensä, eikä yhdistyä muiden tulkkien kanssa. Onko tilanne vielä sama? Onko siitä edelleen hyötyä, että olemme oma pieni joukkiomme, emmekä osa suurempaa kokonaisuutta?

Hallituksen tavoitteena on selvittää, mikä on SVT:n tehtävä ja miten sitä voitaisiin kehittää ja muuttaa. Olisiko mahdollista yhdistyä toisen järjestön kanssa? Toiminnan tarkastelu voitaisiin aloittaa alueellisten tapaamisten kautta. Esiin nousseita asioita voitaisiin sitten käydä läpi kevätkokouksessa. Keskusteluille tulee varata aikaa. Syyskokous ehdotti, että hallitus seuraavassa syyskokouksessa esittelee pohdintoja, suuntaviivan ja mahdollisen ehdotuksen SVT:n toiminnasta ja sen tulevaisuudesta.

Virtuaalinen tulkkikortti

Toinen keskustelua herättänyt asia oli virtuaalinen tulkkikortti, jota Terhi Kalliomäki esitteli kokousväelle. Hallitus haluaa kehittää tulkkikortti-portaalia, jolla korvattaisiin lakkautettu tulkkirekisteri.

Tulkkikortteja on jo käytössä muualla maailmassa, kuten Englannissa. Ne ovat pääasiallisesti laatujärjestelmiä, joissa pysyäkseen tulee esimerkiksi kouluttautua (vertaa http://www.iti.org.uk/professional-development-events/cpd ja http://www.asianajajaliitto.fi/koulutus). Roni Kamil Diakista tekee aiheesta opinnäytetyön, joka valmistuu keväällä 2017.

Kysymyksiä heräsi: kuinka hyvin tulkit saadaan mukaan tulkkikortti-portaaliin? Kuinka tehtyjä merkintöjä arvotetaan ja laitetaan? Kenen hyväksymä, kenen suosittelema, kenen arvottama kurssi ja suoritus sopii tulkkikorttiin? Haluaako esimerkiksi SVT tarjota kursseja? Suuria kysymyksiä on vielä mietittävänä, mutta työ on vasta alussa.

Hallitus ehdottaa tulkkikortin ympärille perustettavaksi työryhmän, jossa mukana olisivat ainakin Roni Kamil sekä hallituksen jättävä Terhi Kalliomäki. Tulkkikortin suhteen on vielä paljon tietä kuljettavana.

Syyskokous ehdotti toimintasuunnitelmaan kirjattavan, että viime vuosien voitoista varataan optio tulkkirekisteriportaaliin liittyvään selvitystyöhön ja sen mahdollista myöhempää perustamista varten. Vuoden 2018 budjettiin liittyen tehdään laskelmat myös jäsenmaksuprosentin laskemiseksi, mikäli vuodesta on tulossa ylijäämäinen.

Luottikset mukaan toimintaan

Keskustelimme luottamusvaltuutettujen ja -miesten mahdollisesta aktiivisemmasta osallistamisesta SVT:n toimintaan. Suuri osa alamme luottiksista on SVT:n ja sitä kautta AE:n jäseniä.

Olettamuksemme mukaan monilla heistä ei ole yrityksensä henkilöstön edustajina toimiessaan sidettä omaan ammattiyhdistykseensä, päinvastoin kuin perinteisillä, järjestäytyneillä toimialoilla. Toisin sanoen ammattiyhdistyksen ja luottisten välinen yhteys voi olla heikko, eikä SVT:n hallituksella ole ajantasaista tietoa jäsenistönsä kuulumisista.

Parantaaksemme yhteyttä on SVT järjestänyt luottistapaamisia kaksi kertaa vuodessa. Haluamme mahdollistaa luottisten osallistumismahdollisuuksia, joten päätimme syyskokouksessa nostaa ansiontulomenetysten korvausten määrän 2 000 eurosta 4 000 euroon. Nyt pystymme tarvittaessa maksamaan matkakulujen lisäksi työstä vapaaksi otettavan työpäivän luottiksille.

Kevätkokous Suomenlinnassa

SVT:n kevätkokous järjestetään 20.5.2017 Suomenlinnassa Helsingissä. Kevään 2017 aikana järjestetään alueelliset tapaamiset otsikolla SVT:n uudet tuulet, joissa jäsenistö pääsee keskustelemaan hallituksen edustajan kanssa ylläolevista asioista ja tuomaan ideoitaan ja mielipiteitään esille. Olemme yhteydessä alueellisiin yhdyshenkilöihin asian tiimoilta!

Heräsikö sinulle ajatuksia, haluatko antaa hallitukselle palautetta?

Tulkkikorttiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Terhi Kalliomäkeen (terhi.kalliomaki(ät)tulkit.net), SVT:n tulevaisuuteen ja tehtäviin liittyen lähetä sähköpostia Emilialle (puheenjohtaja(ät)tulkit.net).

 

Hallitus 2017

Puheenjohtaja

Emilia Norppa

Varsinaiset jäsenet

Eija Mäkinen

Matu Alapuranen

Marika Mäkilä

Anna Pyykkönen

Kirsi Torkkeli

Eveliina Pätsi (uusi)

Roni Kamil (uusi)

Varajäsenet

Taina Loimo

Kirsi Mykkänen (uusi)

Jo lakkautetun tulkkirekisterin tilalle ei ole vielä perustettu uutta järjestelmää tulkkien tietojen ja taitojen kartoittamiseksi. Kelalla on tiedot tulkeista tulkkiprofiilin muodossa, mutta tulkkauspalvelun tuottajat tai käyttäjät eivät voi käyttää järjestelmää.

Virpi Thurén kirjoitti tulkkien auktorisoinnista vuonna 2011 ja kuvaili mahdollisia auktorisointi- tai rekisterijärjestelmiä viittomakielen tulkeille. Kuten useilla muilla ammattialoilla, myös tulkeilla sopisi olla virallinen ammattinimike ja viranomainen tulkkirekisterin ylläpitäjänä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä pitkä matka, ja ensimmäinen askel voisi olla oman, järjestöjen ylläpitämän rekisterin perustaminen – taas kerran.

SVT:n ja Terhi Kalliomäen ideaa tulkkikorteista on kehitetty eteenpäin, ja tulkkikorttijärjestelmää on kuluvan vuoden aikana esitelty Tupa ry:n, TTYR:n, Kelan, Diakin ja SVT:n edustajille. SVT:n nettisivujen ylläpitäjä, Kairo oy rakentaisi tulkkikorttijärjestelmän yhdessä siihen valitun projektityöryhmän kanssa.

Järjestelmän piirteitä:

– Internetissä (tulkit.net) oleva henkilökohtainen tulkkikortti, jonka ulkoasuun ja tietoihin tulkki voi itse vaikuttaa.

– Tulkeilla mahdollisuus osoittaa omaa ammatillista kehittymistä.

– Palveluntuottajilla ja Kelalla omat käyttäjäoikeudet, joilla enemmän oikeuksia ja näkee enemmän tietoa tulkeista.

– Kelalle näkyy kaikki tiedot tulkeista

– Työnantajalla oikeudet lisätä esimerkiksi tiedot koulutuspäivistä.

– Asiakkaille oma ikkuna, joista näkee tiedot, jotka tulkki haluaa julkisesti näyttää.

– Asiakkaalle voi näkyä esimerkiksi videoesittely, kuva, työalue, erikoisosaamisalueet, sähköpostiosoite.

– Kommenttikenttä on myös mahdollinen.

– Järjestelmän pääkäyttäjänä on SVT:n tai TTYR:n valitsema henkilö, jolla on käytössään työryhmä ongelmien varalta.

Tärkeimpänä uudistuksena olisi mobiilikäyttöliittymä, jonka avulla palveluntuottajat ja käyttäjät voisivat hyödyntää tulkkikorteissa olevaa tietoa. Tulkeilla olisi mahdollisuus päivittää tietoja ammattitaidostaan ja erikoisosaamisalueistaan asiakkaiden ja Kelan välityskeskuksen nähtäville. Tämä kannustaisi tulkkien aktiivisuutta kehittymiseen ja kouluttautumiseen, mikä taas lisää asiakkaiden luottamusta tulkkauspalveluun.

Nykyinen toimeksiantojen jaottelu helppo/vaativa ei tue tulkkien taitotasojaottelua. Jos toimeksiannot jaotellaan myöhemmin useampaan tasoon, tulkkikorteissa näkyisi myös tulkin taitotaso. Jatkokehityksen kannalta olisi tärkeää olla yhteistyössä puhevammaisten tulkkauksen ja kirjoitustulkkauksen järjestöihin sekä mahdollisesti puhuttujen kielten tulkkien järjestöihin.

Haluatko kysyä asiasta lisää?

Roni Kamilin opinnäytetyö tulkkikorteista valmistuu keväällä 2017. Hänet valittiin SVT:n hallitukseen syyskokouksessa. Ota Roniin yhteyttä: roni.kamil(ät)gmail.com

Uusi hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen skypen välityksellä lauantaina 9. tammikuuta. Lumimyräkkä tai pakkasen hyydyttämät kulkupelit eivät näin päässeet vaikuttamaan kokousaikatauluun ja saimme järjestäydyttyä sutjakasti.

Puheenjohtaja Emilia Norppa on tällä hetkellä äitiyslomalla tulkin töistään, mutta yhdistyshommissa hän on mukana mahdollisuuksiensa mukaan. Edustustehtävissä häntä sijaistaa uusi varapuheenjohtajamme Terhi Kalliomäki. Terhi vastaa tänä vuonna myös opiskelija-asioista ja taloudesta, kuten tähänkin mennessä. Edunvalvonnassa vaikuttavat pj:n ja varapj:n lisäksi viralliset edunvalvontavastaavat Kirsi Torkkeli ja Eija Mäkinen. Heidät tavoittaa sähköpostilla osoitteesta edunvalvonta(ät)tulkit.net. Sihteerin ja tiedottajan pesti siirtyi Matu Alapuraselle. Edellinen sihteerimme Jenni Mikkola-Majamaa on myös äitiyslomalla, mutta hoitaa samalla yhdyshenkilövastaavan pestiä. Emilia ja Jenni saivat vauvansa marraskuussa perättäisinä päivinä, joten voinemme puhua hallituskaksosista! Marika Mäkilä jatkaa kansainvälisyysvastaavana ja Anna Pyykkönen koulutusvastaavana.

TTYR kokoontuu ensimmäisen kerran tänä vuonna 25.1. Sinne meiltä lähtevät Terhi ja Kirsi. TTYR:n kokouksia tulee olemaan tänä vuonna neljä, ellei tarve vaadi useampia. Pöytäkirjat löytyvät tulkit.netistä.

Tilaamme tällekin vuodelle koulutuksia, mutta suunnitelmat eivät ole vielä täysin lukkoon lyötyjä. Suunnitelmissa on maahanmuuttajille tulkkausta ja alueellisia työpajoja tulkkiuteen liittyen. Tiedotamme lisää, kun paikat ja päivämäärät ovat tarkentuneet!

Uudet suositukset on tavoitteena saada voimaan helmikuusta 2016 lähtien. Suositukset ovat ajalle 1.2.2016- 31.1.2017. Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 %. Tiedotamme pian tarkemmin suosituksiin tulevista uudistuksista, kun asiat saadaan virallisesti päätökseen.

SVT:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 21.5. Mikkelissä, siis samaan aikaan Kuurojen kulttuuripäivien kanssa. Teimme saman Tampereella kaksi vuotta sitten ja järjestimme tuolloin myös opiskelijaillan. Toivomuksena on tänäkin vuonna päästä tapaamaan tulkkiopiskelijoita! Kevätkokouksen yhteyteen järjestämme osallistujille hyvinvointipäivän, jossa huolletaan niin kehoa kuin mieltäkin. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tulevat Kielisiltaan 1/2016, joka ilmestyy maaliskuun alussa.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille, ollaan yhteydessä!

Lähetimme Kelaan palautetta koskien välityksen uutta, aiemmasta poikkeavaa toimintatapaa käyttöaikarajoitteiden eli mp-merkintöjen huomioinnissa (välityskeskuksen ohje kohta 7.7). TTYR:ltä ja Tupa ry:ltä saamiemme tietojen mukaan tulkin työajan ulkopuolisia henkilökohtaisia menoja ei aiemmasta poiketen enää huomioida lainkaan. Tilaukset sijoitetaan kalenteriin mp-merkinnöistä piittaamatta eikä niitä suostuta tämän jälkeen siirtämään pois palveluntuottajan vaatimuksista huolimatta. Tästä uudesta, tulkkien työ- ja matka-ajan hallinnointia merkittävästi haittaavasta käytännöstä ei ole tiedotettu yleisesti.

Saimme vastauksen nopeasti. Kela ilmoitti saaneensa runsaasti palautetta mp-merkintään liittyen ja ilmoitti palaavansa vanhaan käytäntöönsä, jossa välityskeskus huomioi mp-merkinnällä ilmoitetut rajoitteet samalla tavalla kuin ennenkin. Hienoa!

Alla lainaus Kelan tulkkauspalvelutiimin vastauksesta:

Vammaisten tulkkauspalvelun hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus on määritelty tulkkiaika niin, että siihen ei sisälly päivän ensimmäinen matka lähtöpisteestä tulkkauskohteeseen eikä viimeinen matka tulkkauskohteesta lähtöpisteeseen. Tulkin työskentelyalue puolestaan muodostuu tulkkiprofiilissaan ilmoittamista kunnista. Näin ollen päivän ensimmäinen tilaus voi sijoittua mihin tahansa tulkin työskentelyalueella olevaan kuntaan ja tilaus voi alkaa samaan aikaan tulkkiajan kanssa tai viimeinen tilaus voi päättyä samaan aikaan tulkkiajan kanssa missä tahansa työskentelyalueen kunnista.

Palveluntuottajat ovat käyttäneet Muu poissaolo-merkintää ilmoittamaan Vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukselle tilapäisestä muutoksesta tulkin käytettävyyteen em. työskentelyalueella esim. henkilökohtaisen asian johdosta. Saatujen palautteiden perusteella välityskeskus huomioi jatkossa Muu poissaolo –merkinnällä ilmoitetut tulkin rajoitteet tilausten välitystyössä samalla tavalla kuin ne on huomioitu ennen 1.10.2015.

Syyskokous on jälleen tältä vuodelta käyty. Kokoonnuimme lauantaina 2. lokakuuta Tampereella Scandic Stationin kokoustiloissa ja tulkkipäivät järjestettiin samana päivänä, tällä kertaa yksipäiväisenä. Syyskokousta edeltävänä iltana hallitus istui alas vuoden seitsemänteen kokoukseen, jossa mm. jaettiin apurahoja.

Kevätkokous ohjeisti hallitusta mainostamaan apurahamahdollisuutta enemmän ja selventämään, mihin kaikkeen apurahaa voi hakea. Näin tehtiin ja tulos oli selkeä: kokoukseemme mennessä olimme saaneet 10 hakemusta, joka on enemmän kuin aiempina kertoina. Hienoa!

Koska hakemuksia tuli paljon ja kevätkokouksen päätöksen mukaisesti pyrimme tukemaan jäseniämme etenkin kouluttautumisessa ja pitkämatkalaisia matkakustannuksissa, myönsimme apurahoja hieman suuremmalla summalla kuin mitä budjettiin oli varattu. Käytimme myös viime vuoden ylijäämää apurahoihin.

Syyskokous nosti apurahojen määrää ensi vuodelle entisestään, joten vuonna 2016 jaamme 4000 euroa apurahoja. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun lopulla. Hakemus löytyy osoitteesta http://tulkit.net/palvelut-ja-edut/jasenedut/apurahahakemus

Syyskokouksessa keskusteltiin pitkään Kielisillan tilanteesta: lehden toimitus kaipaisi uusia jäseniä, jotta lehti pysyisi tulevaisuudessakin elinvoimaisena. Lehden pitkäaikainen toimitussihteeri Taina Loimo jättää tehtävänsä vuoden lopussa, joten hänen pestiinsä etsitään jatkajaa. Keskustelimme mm. Kielisillan ilmestymisestä. Tällä hetkellä lehti ilmestyy neljästi vuodessa paperisena. Ideoita heiteltiin - ilmestyisikö lehti harvemmin? Ehkä vain netissä? Nettilehteä olisi helppo kommentoida ja samalla aloittaa keskusteluja.

Yleinen toive oli, että paperilehti säilyisi, mutta ilmestymistaajuutta voisi miettiä uudelleen. Kokousväki päätti myös budjetoida Kielisillalle enemmän rahaa, jotta lehden tekemisestä saisi suuremman palkkion. Kielisillan toimitukselle ja hallitukselle annettiin valtuudet päättää lehden toiminnan kehittämisestä ja sen kustannuksista jatkossa.

Koulutukseen panostamista jatketaan myös vuonna 2016. Tavoitteenamme on järjestää koulutuskierros tulkkipäivillä käsitellyistä aiheista: tulkin asiantuntijuus, työn kipupisteet ja ammattietiikka. Olemme nyt testanneet aiheita kaksilla tulkkipäivillä ja vastaanotto on ollut positiivinen. Yli firmarajojen käytävää keskustelua kaivataan selvästi ja se on omiaan kasvattamaan alallamme ehkä hieman hukassa olevaa solidaarisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Syyskokouksessa päästään myös aina valitsemaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ensi vuoden hallitus näyttää tältä:

Pj Emilia Norppa (Via, Helsinki)

Marika Mäkilä (Via, Oulu)

Kirsi Torkkeli (Avida, Mikkeli)

Eija Mäkinen (Mokoma, Tampere)

Marjo-Leea Alapuranen (Via, Jyväskylä)

Terhi Kalliomäki (Via, Tampere)

Jenni Mikkola-Majamaa (Ajan Pyörä, Tampere)

Varajäsenet:

Taina Loimo (Mokoma, Helsinki)

Anniina Suomalainen (Viparo, Helsinki)

Hallituksen syyskausi polkaistiin käyntiin kokouksella 26. elokuuta, jolloin kokoonnuimme AE:n tiloihin Helsingin Pasilaan. Mukaamme on liittynyt jälleen uusi hallitusharjoittelija, tällä kertaa Diakista. Hän on Roni Kamil, kolmannen vuoden tulkkiopiskelija. Roni vaikutti erittäin aktiiviselta ja oli heti valmis tarttumaan työhön, hienoa!

Syksy on usein muutosten aikaa ja niin on tänäkin syksynä. Puheenjohtajamme Emilia Norppa jää äitiyslomalle syyskuun lopussa ja marraskuusta lähtien pj-puhelinta hallinnoi varapj:mme Essi Saloniemi, joskaan Emilia ei ole luvannut vetäytyä täysin taka-alalle. Kun siis lähetät meille loppuvuodesta sähköpostia, siihen saattaa vastata joko pj-Emilia tai varapj-Essi. Uutta puheenjohtajaa ei silti ole tarve valita, sillä Emilia palaa takaisin työn äärelle alkuvuodesta.

Syksyn koulutukset ovat vetäneet hienosti väkeä. ASL ja kv -koulutukset ovat molemmat täynnä ja Niina Lappalaisen koulutuksiinkin on ilmoittauduttu aktiivisesti. Tampereen koulutus siirtyy marraskuulle, joten tulemme mainostamaan tätä vielä uudelleen ja nekin, jotka jäivät harmittelemaan etteivät pääse, voivat harkita osallistumistaan uudelleen.

Hienoa on myös se, että efslissä 11.-13.9. oli paljon porukkaa Suomesta! Hallituksesta paikan päällä edustivat kv-vastaavamme Marika Mäkilä ja varajäsen, Kielisillan toimitussihteeri Taina Loimo. Vuoden viimeiseen Kielisiltaan saammekin varmasti kattavan raportin viikonlopun tapahtumista ja puheenaiheista.

SVT:n syksyisten apurahojen viimeinen hakupäivä lähestyy. Olemme tuplanneet apurahojen määrän viime vuoden 1500 eurosta 3000 euroon. Kevätkokouksessa päätettiin tämän lisäksi, että viime vuoden budjetin ylijäämä käytetään koulutuksiin ja osa ylijäämästä siirretään hallituksen harkinnan mukaan avustuksiin pitkämatkalaisten matkakulujen korvauksia varten. Tänä vuonna kannattaa siis hakea apurahaa!

Mihin kaikkeen apurahaa voi hakea ja millaisin perustein?

Olemme vuosien varrella myöntäneet apurahaa 50 eurosta ylöspäin moniin eri tarkoituksiin, mm. efsliin tai muihin vastaaviin matkaamista varten, koulutuksiin osallistumiseen, gradun tai väitöskirjan tekemiseen tai vaikkapa vapaaehtoistyöhön lähdön mahdollistamiseen. Tärkeintä on, että apuraha tulee käytettyä alaamme liittyviin tapahtumiin tai koulutuksiin ja että parhaassa tapauksessa hakija tulee osallistumisellaan tai työllään kehittämään alaamme.

Täytä hakemus osoitteessa

http://tulkit.net/palvelut-ja-edut/jasenedut/apurahahakemus

Päätämme syksyn apurahojen jakamisesta kokouksessamme pe 2.10.

Tulkkipäivät ja syyskokous järjestetään Tampereella lauantaina 3. lokakuuta klo 10-17. Ilmoittautuminen on käynnissä vielä huomiseen (18.9. saakka). Suosittelemme osallistumista lämpimästi! Syyskokouksessa valitaan hallitukseen kolme uutta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Olemme jo saaneet muutaman yhteydenoton asiaan liittyen, mikä on hienoa. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Hallitus päätti kevätkautensa perinteisesti kesäpäivillä 12.-13. kesäkuuta. Tällä kertaa tapasimme Helsingissä ensin kokoustaen, sen jälkeen virkistäytyen mm. aurinkoisella Helsinki-risteilyllä.

Vaikka kesä on vasta alussa, mielessä siintää jo tuleva syksy ja ensi vuosikin. Olemme päättäneet järjestää tulkkipäivät ensi syksynä Tampereella Scandic Station -hotellissa 3.-4. lokakuuta. Ohjelmaa kasataan paraikaa. Tarkoituksena on jatkaa viime tulkkipäivien aiheen käsittelyä, siis tulkin ammattia, ammatissa kasvamista, kriisejä ja miettiä, mikä saa meidät innostumaan työstämme. Viime vuonna Vaasassa keskustelu oli antoisaa ja toivomme, että ajatustenvaihto kiinnostaa tänäkin vuonna mahdollisimman monia tulkkeja ja saamme ison porukan kasaan!

Tulkkipäivien yhteydessä järjestetään tottakai syyskokous. Otamme vastaan aloitteita viimeistään kahdeksan viikkoa ennen kokousta. Syyskokouksessa valitaan myös uudet hallituksen jäsenet, tällä kertaa kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä osoitteeseen puheenjohtaja@tulkit.net.

Alkusyksystä tulemme lähettämään AE:n kautta jäsenillemme kyselyn, joka pohjustaa tulevia suositusneuvottelujamme. Olemme tavanneet Tupa ry:n kanssa kerran ja tulemme tapaamaan heidät uudelleen syksyllä suositusten läpikäynnin merkeissä. Tarvitsemme kuitenkin pohjatietoa jäseniltämme mm. siitä, kuinka monessa yrityksessä suosituksiamme käytetään ja miltä osin, sekä mitä muutoksia suosituksiin tulisi saada. Tarkkaile siis sähköpostiasi elo-syyskuussa ja vastaa kyselyymme, niin olet suureksi avuksi!

Suositusneuvottelut mielessä olemme järjestämässä Edunvalvontapäivän pe 4.9., johon olemme lähettäneet kutsut luottamusmiehille ja -valtuutetuille. Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Toivomme, että yritykset näkevät tämän alamme yhteisen tilaisuuden arvon ja mahdollistavat luottamushenkilönsä osallistumisen päivään.

Tämän vuoden teemamme Työssäjaksaminen jatkuu vielä ainakin ensi vuoden. Suositusneuvottelut ja erilaiset alueelliset koulutukset, joita järjestämme ja rahoitamme, kuuluvat teeman ytimeen. Samoin pyrimme edelleen lisäämään luottamusvaltuutettujen määrää alallamme.

Vuoden 2016 kevätkokous järjestetään Mikkelissä samaan aikaan Kuurojen kulttuuripäivien kanssa (21.-22.5.). Olemme suunnitelleet kevätkokouksen yhteyteen jonkinlaista hyvinvointipäivää, mutta suunnitelmat elävät vielä. Järjestämme myös opiskelijaillan samalle viikonlopulle. Tule siis Mikkeliin ensi toukokuussa!

Ja hei, muista apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä, joka on 30.9.!

Tämän tekstin myötä toivotamme kaikille oikein rentouttavaa ja lämmintä kesää, tavataan taas elokuussa!

Kela on ilmoittanut avaavansa lisähenkilöstön hankinnan kilpailutuksessa hyväksytyille palveluntuottajille molemmilla kilpailutusalueilla. Alalla on pitkään toivottu rekrytointirajoitusten purkua, joten uutinen on monille tervetullut. Haluaisimme kuitenkin muistuttaa toimijoita vapauden mukanaan tuomasta vastuusta.

Tulkkausalalla vakituinen työsopimus ei aina takaa säännöllisiä tuloja. Vaikka yritykset hyötyvätkin jokaisesta laskutettavasta tilauksesta, yksittäisen nollatuntisopimuksella työskentelevän tulkin kohdalla lisärekrytoinnit voivat merkitä työmäärän jakautumista yhä useammalle käsiparille ja täten johtaa merkittävään tulojen vähentymiseen. Tämä työn suhteellinen väheneminen kirpaisee nimenomaan tulkin kukkarossa, työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia ei koidu ja rekrytoinnin riskit ovat heidän näkökulmastaan olemattomat.

Peräänkuulutammekin nyt yritysten vastuullista rekrytointipolitiikkaa ja toivomme, että jokainen palveluntuottaja arvioi rehellisesti, todellisen tarjolla olevan tilausmäärän huomioiden, onko lisätyövoimalle pitkällä aikavälillä tarvetta ja mitä henkilöstön lisääminen tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta. Tällä kilpailutuskaudella sijoitus voi olla erinomainen ja työtä yllin kyllin, mutta pystytäänkö riittävä toimeentulo takaamaan myös seuraavalla kilpailutuskaudella, jos sijoitus onkin jotain aivan muuta? On hyvä muistaa, että toistuvina rekrytointeina ja irtisanomisina ilmenevä lyhytnäköinen henkilöstöpolitiikka vaikuttaa ennen pitkää haitallisesti yrityksen maineeseen ja saattaa kostautua työntekijöiden heikolla sitoutumisella ja kokemuksen ja tietotaidon pakenemisena muihin yrityksiin.

Toinen lisähenkilöstön hankintaan liittyvä riski koskee tulkkauspalvelun hinnoittelua. Lisärekrytoinnit voivat johtaa tulkkien voimakkaampaan liikehtimiseen yrityksestä toiseen, kilpailutuksen alemmilta sijoilta ylöspäin. Joskus tämä tarkoittaa myös tulkkien liikehdintää kohti heikompaa tuntipalkkaa. Kilpailutuksessa parhaiten menestyneiden yritysten lisärekrytoinnit johtavat töiden vähenemiseen alemmilla sijoilla. Tämä lisää osaltaan epävarmuutta ja heikentää työtilanteen ennustettavuutta. Pahimmassa tapauksessa palveluntuottajat ryhtyvät laskemaan hintojaan paremman kilpailutussijoituksen takaamiseksi. Tulkkien onkin tärkeä huolehtia siitä, että heidän osuutensa laskutettavasta tulkkauspalvelusta on vähintään SVT:n suosituksen verran - silläkin uhalla, että kilpailutuksessa jäädään kirkkaimman kärjen alapuolelle. Hintojen polkeminen heikentää pitkällä aikavälillä alan toimeentulomahdollisuuksia, alaspäin kun pääsee aina.

Haluamme myös muistuttaa palveluntuottajia hankintalaista, jota tullaan uudistamaan EU:n uusien hankintadirektiivien mukaisesti. Seuraavissa kilpailutuksissa laatukriteerit tulevat korostumaan eikä pelkkä edullinen hinta enää takaa menestystä. Pyydämmekin palveluntuottajia laskemaan tarkasti, missä kulkee järkevän taloudellisuuden ja hintojen poljennan raja, ja välttämään koko alan kannalta tuhoisaa alihinnoittelua. Toimitaan yhdessä niin, että tekemällämme työllä on mahdollista elättää itsensä myös tulevaisuudessa.

Hallitus etäkokousti torstai-iltana ennen kevätkokousta. Skype auki ja esityslistalla eteenpäin! Asiaa oli laidasta laitaan, Kelasta apurahahakemuksiin.

Viimeisin TTYR:n kokous oli 24. maaliskuuta. Siellä keskusteltiin mm. mahdollisuudesta laatia Kelalle kirjelmä, jossa vedottaisiin tulkkien työrauhan puolesta ja vaadittaisiin, ettei välityksestä soiteltaisi kesken keikkojen eikä uhkailtaisi tilausten menettämisellä.

Akavan Erityisalojen viimeisimmät tilastot näyttävät, että SVT:n jäsenten työttömyysprosentti on nousussa. Tällä hetkellä työttömyysprosentti on 6. Työttömyysprosentti on ollut nyt puolitoista vuotta nousujohteinen, sillä vielä vuonna 2013 prosentti oli lähellä nollaa. Työttömyys on yleisesti Suomessa kasvussa, joten nyt tilanteemme heijastelee valtakunnallista tasoa. Näin nopea muutos alallamme on kuitenkin huolestuttava.

Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Tupa ry:hyn suositusneuvotteluihin liittyen. Keskustelu suosituksista pyritään aloittamaan yhdessä jo ennen kesälomia.

Tänä keväänä olemme voineet tarjota jäsenillemme paljon erilaista koulutusta. Niina Lappalaisen “Tulkkeen tarkastelun ABC” -koulutusta on kyselty syksylle. Selvitämme mahdollisuutta järjestää kaksi lisäkoulutusta syksyllä, yksi Tampereella ja yksi Oulussa. Samoin kv-viittomisen kurssi oli erittäin suosittu ja sen jatkoa selvitetään Signoodolta.

Keskustelimme kokouksessamme Kelan julkaisemasta lainsäädännön kehittämissalkusta. Kela haluaisi mm. rajoittaa tulkkausta työpaikoilla ja ulkomaanmatkoilla. Asia lepää ainakin vaalien yli, mutta otettaneen esiin uudelleen myöhemmin. Totesimme, että Kelan kanssa joutuu tällä hetkellä riitelemään jopa itsestään selvistä asioista, joista löytyy täsmällinen kuvaus palveluntuottajaohjeesta. Toivottavasti asiasta saadaan aikaan järkevä keskustelu toukokuun 12. päivä järjestettävässä tulkkauspalvelun kehittämispäivässä, jonne hallituksesta menevät pj Emilia sekä sihteeri Jenni.

Sääntömääräinen kevätkokous paketoitiin lauantaina 18. huhtikuuta Teatteri Totin uusissa tiloissa Helsingissä. Kokouksessa päätettiin ylijäämän käytöstä. Ylijäämä käytetään koulutuksiin syksyllä: niitä voidaan ostaa lisää tai tukea muita koulutuksia yhteistyössä järjestäjien kanssa. Samoin ylijäämästä siirretään hallituksen harkinnan mukaan osa avustuksiin pitkämatkalaisten matkakulujen korvauksia varten. Muistakaa siis hakea apurahaa tänä vuonna!

Kevätkokouksessa pyydettiin selvitystä, mihin kaikkeen apurahaa voi hakea ja millaisin perustein. Olemme vuosien varrella myöntäneet apurahaa aina 50 eurosta viiteen sataan moniin eri tarkoituksiin: olemme jakaneet apurahaa mm. efsliin tai muihin vastaaviin matkaamista varten, koulutuksiin osallistumiseen, gradun tai väitöskirjan tekemiseen tai vaikkapa vapaaehtoistyöhön lähdön mahdollistamiseen. Tärkeintä on, että apuraha tulee käytettyä alaamme liittyviin tapahtumiin tai koulutuksiin ja että parhaassa tapauksessa hakija tulee osallistumisellaan tai työllään kehittämään alaamme.

Loppuun vielä pari tärkeää syksyn päivämäärää:

Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.9.
SVT:n syyskokous ja mahdolliset tulkkipäivät järjestetään Tampereella 3.-4.10.

Sivut