Me tulkkijärjestöjen edustajat kävimme vierailulla Turussa Kelan tulkkivälityksessä keskiviikkona 3. joulukuuta. SVT:tä edustivat Emilia Norppa ja Terhi Kalliomäki. Toimme vierailulle mukanamme myös Humakin opiskelijan Heidi Hiltusen, joka tekee luokkatoverinsa Laura Lahinin kanssa opinnäytetyötä välitykseen liittyen. He kartoittavat asiakkaiden kokemuksia välityksen toiminnasta tänä vuonna. Kirjoitustulkeilta oli kaksi edustajaa ja puva-tulkkeja oli tullut paikalle viisi.

Tapasimme vatussa yksikönjohtaja Sari Paloposken, apulaisjohtaja Tuomas Solan sekä palvelupäälliköt Riikka Paavonperän ja Minna Kulovaaran. Kävimme ensin tutustumassa etätulkkauspisteisiin, jonka jälkeen palaveerasimme kahden tunnin ajan välityksen työtilan vieressä kokoushuoneessa.

Välitys numeroina

Palaverin alussa Sari Paloposki esitteli meille vatu-keskuksen toimintaa. Tutustuimme erilaisiin tilastoihin, joista kävi ilmi, että elokuun lopussa tänä vuonna tulkkipäätöksen saaneita kuulovammaisia asiakkaita oli 3531, joista vain 62 % todella käyttää tulkkauspalvelua. Lukuun sisältyvät kuurot, kuuroutuneet ja implantin käyttäjät. Kuurosokeista tulkkauspalvelua käyttää 78 % ja puhevammaisista vain 43 %. Puvapuolen asiakasmäärä on selkeässä nousussa, muissa asiakasryhmissä määrä on pysynyt suunnilleen samana viime vuodet. Tulkkaustunnit ovat sen sijaan laskeneet kuva-puolella tänä vuonna, kun puva-puolella ne ovat nousseet. Tulkkauspalvelun käyttöastetta pyritään nostamaan joka asiakasryhmässä.

Välityksessä on 31 työntekijää, joista puolella on tulkkikoulutus. Välittäjät tekevät kolmivuorotyötä. Jokainen välittäjä osaa palvella niin suomeksi kuin ruotsiksikin. Osa välittäjistä on erikoistunut mm. suurten tilaisuuksien (esim. ks-vuosikokoukset) tai ulkomaanmatkojen välittämiseen. Maantieteellisiä alueita ei ole jaettu välittäjien kesken, vaan jokainen välittäjä on vastuussa koko Suomen tilauksista.

Puhelujen vastausprosentti oli elokuussa 77,5%, joka on mielestämme liian matala. Toivoimme tähän parannusta. Muiden tilastojen paikkansapitävyyttä kyseenalaistettiin. Tähän Sari Paloposki vastasi, etteivät he saa pimittää tietoja, heillä on työssään virkavastuu. Kaikki tilaukset tilastoituvat. Tilastoissa puhututti etenkin toteutuneiden tulkkausten prosentti, joka on lähellä sataa (kuva-puolella 98,5 %). Tähän vaikuttanee se, että paritulkkaukset, jotka toteutuvatkin vain yhdellä tulkilla, tilastoidaan toteutuneina.

Tulkin ja asiakkaan toiveet

Paritulkkaus puhututti muutenkin: korostimme, että paritulkkaustarpeesta tulee tiedustella myös tulkilta, sillä meillä on tietoa eri tilaisuuksien vaativuudesta, joka voi puuttua välityksestä. Palvelupäälliköt vastasivat usein käyvän niin, ettei asiakas halua tilaukseensa kahta tulkkia. He vakuuttivat paritulkkausta tarjottavan aina yli tunnin tilauksiin. Välityskeskuksen tehtävä on palvella asiakkaitaan heidän toiveidensa mukaisesti, eikä tulkin toiveita voi aina toteuttaa. Toivomme, että tulkit pyrkisivät kieltäytymään tilauksista, jotka tuntuvat olevan liian vaativia joko aiheeltaan tai kestoltaan yksin tulkattavaksi. Vastuu tulkkauksen laadusta on myös meillä tulkeilla.

Puhuimme myös siitä, että tulkeille tulee usein puheluita tulkkaustilanteen aikana, jolloin he eivät pääse vastaamaan puheluun ja joutuvat soittamaan välitykseen takaisin ja jonottamaan, eikä asia senkään jälkeen ehkä selviä. Pahimmassa tapauksessa tulkit vastaavat puheluihin kesken keikan, jotta seuraava keikka ei menisi ohi suun. Tällainen toiminta on erittäin epätoivottavaa ja suosittelemme, että tulkkaustilanteissa puhelimet pysyisivät laukussa. Esitimme parannusehdotuksen, että välittäjä voisi lähettää puhelun jälkeen tulkille tekstiviestin, jossa kertoisi lyhyesti, miksi soitti ja tarvitseeko tulkin olla yhteydessä välitykseen. Näin vältyttäisiin turhalta jonotukselta ja ehkäpä vastausajatkin lyhenisivät. Tämä ehdotus otettiin ilolla vastaan ja toivottavasti sitä on jo alettu toteuttamaan myös käytännössä.

Kysyimme, kuinka välitys optimoi tilauksia. Palvelupäälliköt kertoivat välityksen optimoivan keikkoja tulkkaustarpeen mukaan, siis huomioon otetaan mm. kuurosokeusmenetelmät ja suomenruotsalainen viittomakieli ja keikat pyritään siirtämään sellaisille tulkeille, joilta oikea täppä löytyy. Pääasiassa keikat kuitenkin välitetään tilausjärjestyksessä neljän viikon välitysjakson sisällä.

Nykyään tulkki voi tarkistaa, kenen asiakkaan tulkkiringissä on. Asiasta voi lähettää sähköpostilla tiedustelun vatuun.

Toimme esille jo paneelikeskustelussakin mainitun tulkkauspalvelulain 10. pykälän, jossa todetaan, että “tulkkauspalvelua järjestettäessä on otettava huomioon palvelunkäyttäjän toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa” sekä sen, että STM:n edustajan mukaan kilpailutuslaki on tulkkauspalvelulain alapuolella, jolloin kaikki asiakkaiden tulkkitoiveet tulisi ottaa huomioon. Asiakkaan suomen kielen tai perustelutaidon ei tulisi vaikuttaa siihen, toteutetaanko hänen tulkkitoiveensa vai ei, vaan lain mukaan toiveet tulisi huomioida aina. Paneelikeskustelussa 11. marraskuuta Kelan edustaja Riikka Heikkinen lupasi viedä asiaa eteenpäin, mutta ainakaan vielä asia ei ollut ehtinyt välityksen johdolle saakka. Yksikön johtaja Sari Paloposken ja palvelupäälliköiden mielestä asia tulee kuitenkin selvittää, sillä tällä hetkellä asiakkaiden tulkkitoiveita ei toteuteta aina, vaan toiveen toteutuminen vaatii tarkkoja perusteluja.

Yhteistyön on parannuttava

Toimiva, ajankohtainen tiedottaminen on erittäin tärkeää luottamuksen ja yhteistyön parantamiseksi. Kelan tiedotus on suppeaa ja kohdistuu pääasiassa palveluntuottajille. Pyysimme, että palveluntuottajille suunnattu tiedotus laajennettaisiin koskemaan myös tulkkijärjestöjä, jotta voisimme tiedottaa jäsenistöämme tehokkaammin.

Vatussa on herätty siihen, ettei tiedotus asiakkaille päin toimi. Välitys alkaakin pian tuottaa mm. häiriötiedotukset itse Youtubea avuksi käyttäen. Välitystoiminnasta ja -prosessista on myös tulossa vähintään yksi artikkeli Kielisiltaan ensi vuoden puolella. Välitysprosessin avaaminen tulkeille ja asiakkaille on tärkeää, sillä yhden tilauksen välittämiseen voi liittyä monta mutkaa, jotka eivät näy ulospäin.

Palaverissa oli aistittavissa, että kentän ja välityksen välinen yhteistyö ja luottamus ovat hataralla pohjalla. Tulkit eivät luota välityksen asiantuntijuuteen, mutta myöskään tulkkien asiantuntijuutta ei hyödynnetä. Toivomme, että Kelan edustajat todella ymmärsivät vaatimuksemme tiedotuksen parantamisesta, jotta välttyisimme huhupuheiden leviämiseltä ja saisimme faktatietoa tilalle. Esimerkiksi huhu siitä, että välitys makuuttaa tahallaan keikkoja odottamassa halvempia palveluntarjoajia, on väärä. Välitykseen tulee niin paljon tilauksia, ettei heillä yksinkertaisesti ole aikaa sellaiseen.

Olemme pyytäneet Kelalta tilastoa, jossa näkyisi, montako tulkkia on pitänyt Primeä auki vuonna 2013 ja vuonna 2014. Saataisiinko vihdoin selitys sille, miksi Kelan tilastot näyttävät niin hyvältä, mutta tunne kentällä on päinvastainen? Tilastoa odotellessa.

Alan työtilanne aiheuttaa päänvaivaa. Työsopimukset mietityttävät: onko alalle mahdollista saada yleissitova TES? Millainen ylipäätään on hyvä työsopimus? Alueellisuutta toivotaan, mutta miten väki saadaan liikkeelle? Kilpailutuslaki on muuttumassa ja eduskuntavaalit tulossa. Mikä on SVT:n rooli kaikessa tässä pyörityksessä ja mikä ylipäätään on ammattiyhdistyksen tehtävä? Muun muassa näistä keskusteltiin SVT:n nykyisen ja tulevan hallituksen kesken marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Perinteisen kokouksen lisäksi suunniteltiin tulevan puheenjohtajan Emilia Norpan luotsaamaa kaksivuotiskautta.

Vuonna 2015 keskitytään tulkkien työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Ammatinharjoittajat otetaan paremmin huomioon ja heille pyritään järjestämään koulutusta työhyvinvointiin liittyen. Tiedotamme asiasta kun suunnitelmat selkenevät.

Tulevalla kaudella sinua edustavat hallituslaiset, joilla on työkokemusta muutamasta vuodesta yli kymmeneen, heissä on sekä tuntityöntekijöitä että kuukausipalkkaisia, kokemusta on niin esimiestyöstä kuin ammatinharjoittamisestakin ja heissä on sekä viittomakielentulkkeja että kirjoitustulkkeja. Kaiken lisäksi hallituksen jäsenet tulevat mm. Oulusta, Mikkelistä, Helsingistä ja Tampereelta. Kentän koko spektri on siis aika kattavasti edustettuna, mikä on hieno asia!

Viime aikoina hallituslaisille on riittänyt hommia edustustehtävien muodossa: TTYR kokoontui hiljattain ja edustus on ollut myös liittokokouksessa sekä ammattiyhdistysten palaverissa ja puheenjohtajien tapaamisessa. Varapuheenjohtaja osallistui Tupa ry:n järjestämään paneelikeskusteluun, jossa keskusteltiin tulkkauspalvelun tämän hetkisestä tilanteesta. Vaikka vuosi lähenee loppuaan, eivät edustustyöt jää vielä lomalle. Emilia Norppa ja Terhi Kalliomäki olivat juuri tutustumassa Turun vatukeskuksen välitystoimintaan. Mukanaan heillä oli pitkä lista kysymyksiä ja kommentteja, joiden vastauksista tiedotamme erikseen.

Tulossa on myös Humakin tulkkiopiskelijoiden järjestämä TULKkinkerit-ystävyysilta 18. joulukuuta Kauniaisisten kampuksella. Jos haluat tavata tulkkeja ja tulkiksi opiskelevia ja verkostoitua, on tämä tilaisuus juuri sinulle! SVT:tä paikalla edustaa Emilia. Ilmoittautuminen ja lisätiedot sähköpostilla, tulkkinkerit14(ät)gmail.com.

Kielisilta ilmestyy joulukuun puolivälissä. Lehti sisältää mm. terveiset efslistä, reissuraportin Gallaudetista, tietopaketin työpaikkojen henkilöstöedustajista (luottamusmiehet ja -valtuutetut), raportin Tupa ry:n järjestämästä paneelikeskustelusta ja esittelyn kandityöstä, joka käsittelee tulkin ammattisäännöstöä. Lehdessä on myös koonti TTYR:n viimeisimmistä pöytäkirjoista. Pöytäkirjat eivät ole tällä hetkellä netissä luettavissa, sillä Kuurojen Liiton sivuja uudistetaan. Uusilta sivuilta ne tulevat jälleen löytymään.

Uusi asioimistulkin ammattisäännöstö löytyy tulkit.netistä. Selitysosan tarkistus on vielä kesken, mutta asia saataneen käsiteltyä seuraavassa TTYR:n kokouksessa tammikuun 19. päivä. Tämän jälkeen myös selitysosa lisätään tulkit.netiin.
http://tulkit.net/ammatti/asioimistulkin-ammattisaannosto

Akavan Erityisalat järjestää jäsenilleen koulutusta. Muista käyttää jäsenetusi ja osallistu koulutukseen tai muihin tapahtumiin! Tiedotusta koulutuksista saat mm. tilaamalla AE:n uutiskirjeen.
http://akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet
http://akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/tapahtumat_ja_koulutukset

Akavan Erityisalojen jäsenkortti tipahtaa postilaatikkoosi Yhteenveto-lehden välissä 12. joulukuuta. Huomioithan tämän, kun käyt läpi postiasi!

Onko sinulla toiveita, terveisiä tai kysyttävää uudelle hallitukselle? Ota yhteyttä ja kerro mietteesi: puheenjohtaja(ät)tulkit.net.

Lokakuun ensimmäinen viikonloppu Vaasassa piti sisällään hallituksen kokouksen, tulkkipäivät sekä syyskokouksen. Rantasipi Tropiclandian suurilla ikkunoilla varustetuissa kokoustiloissa aika sujui rattoisasti niin mielenkiintoisen asian kuin auringonpaisteisen säänkin ansiosta. Alla kokousten tärkeimmät puheenaiheet. Tulkkipäivistä tulee juttua tulevaan Kielisiltaan, mutta sen verran voinen kertoa, että kyllä olivat Minttu Laine ja Elsa Lindberg pistäneet loistavan paketin kasaan! Ammatillinen kehitys, tulkin kriisi, mistä olen valmis luopumaan? Erittäin tärkeitä asioita.

Heinäkuussa kerroimme, että pyrimme aloittamaan syksyllä Tampereen alueella pilotin, jossa kokeiltaisiin Kelan asiakasprofiilien päivittämistä yhteistyössä Tampereen Viittomakieliset ry:n, Tammersignin ja Kuurosokeiden toimintakeskuksen kanssa. Lähestyimme Kelaa yhteistyöehdotuksella elokuussa ja saimme Kelan terveysosastolta ikävä kyllä kieltävän vastauksen. Heidän mukaansa asiakasprofiilien päivittäminen on heidän asiansa, eivätkä he voi antaa yksittäiselle järjestölle lupaa asiakasprofiilien tarkistamiseen. Kela suunnittelee asiakasprofiilien tarkistamisen toteutustapaa loppuvuoden aikana ja tiedottaa sitten miten tarkistustyö on tarkoitus toteuttaa. Emme voi tehdä muuta kuin odottaa, ikävä kyllä.

Budjetti näyttää hyvältä, kuten tähänkin asti. Tästä syystä päätimme hallituksessa tuplata jaettavan apurahan määrän ensi vuodelle. Nykyisen 1500e:n sijasta jaamme siis vuonna 2015 yhteensä 3000 euroa apurahoja. Apurahojen hakupäivät ovat ensi vuonna 31.3. sekä 30.9. Laita nämä kalenteriin!

Keväälle 2015 on tilattu kaksi koulutusta Osuuskunta Multiprofession Niina Lappalaiselta. Koulutuksessa tarkastellaan tulkkaustilannetta simultaanisuuden näkökulmasta. Koulutukset järjestetään kahdessa eri kaupungissa, jotka päätetään myöhemmin. Tällä kertaa koulutuksista peritään osallistumismaksu. Jos koulutukset ovat suosittuja, voidaan järjestää lisäkoulutusta syksyllä 2015.

Haluamme heittää jäsenillemme pallon pohdittaessa syyskokouksen yhteydessä järjestettävien tulkkipäivien (entisten opintopäivien) tulevaisuutta. Kaksipäiväiset tulkkipäivät ovat kallis järjestää ja vievät yhdeltä hallituksen jäseneltä melkein kaiken resurssin, mitä hänellä on hallitustyölle antaa. Osanottajamäärä ei ole riittävä, jotta tulkkipäivät kannattaisi säilyttää nykymuotoisenaan. Vaasassa käydyt antoisat keskustelut ja sieltä saadut ahaa! -elämykset tuovat puhtia työelämään ja antavat ajattelemisen aihetta, joten tulkkipäivien lopettaminen täysin olisi huono ratkaisu. Mitä siis tekisimme? Järjestäisimmekö yksipäiväiset tulkkipäivät ja syyskokouksen? Syyskokous etäosallistumismahdollisuudella ja yllätysesiintyjä kokouksen päätteeksi? Alueelliset tulkkipäivät? Mitä sanoisit? Kommentoi vaikka facebookiin tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen hallitus(ät)tulkit.net.

Tällä kertaa meillä oli syyskokouksessa ensimmäistä kertaa kaksi etäosallistujaa. Aloite etäosallistumisesta tuli etäilijöiltä itseltään, mutta ehkä jo seuraavassa kevätkokouksessa voisimme ottaa etäosallistumismahdollisuuden automaattisesti käyttöön.

Alla vuoden 2015 hallituksen kokoonpano, olkaa hyvä! Tällä kertaa hallitukseen oli niin monta tulijaa, että äänestimme niin varsinaisista kuin varajäsenistäkin.

Puheenjohtaja 2015-2016

Emilia Norppa (Via, Helsinki)

Varsinaiset jäsenet 2015-2016

Marika Mäkilä (Via, Oulu)

Essi Saloniemi (Eltia, Tampere)

Emma-Leena Mäkiranta (Eltia, Tampere)

Terhi Kalliomäki (Via, Pirkkala)

Jenni Mikkola (Osuuskunta Ajan Pyörä, Tampere)

Kirsi Torkkeli (Avida, Mikkeli)

Anna-Reetta Pyykkönen (Viparo, Helsinki)

Varajäsenet 2015

Taina Loimo (Avida, Helsinki)

Anniina Suomalainen (Via, Helsinki)

Olemme edelleen vailla toiminnanjohtajaa. Saimme loppukesästä yhden tarjouksen toiminnanjohtajan palveluista. Palvelua tarjosi tulkkauspalvelua tuottava yritys ja toiminnanjohtaja olisi ollut heidän esimiesasemassa oleva työntekijänsä. Olisimme hyväksyneet tarjouksen, mutta lopulta tarjous vedettiin meistä riippumattomista syistä pois. Vuotta 2014 on kuitenkin vielä jäljellä, joten jatkamme etsintöjä. Kevätkokouksessa toiminnanjohtajalle korvamerkityt rahat on huomioitu myös ensi vuoden budjetissa. Jos tiedät pestiin sopivan henkilön, olethan meihin yhteydessä! puheenjohtaja(ät)tulkit.net päivystää tässäkin asiassa.

Hallituksen lomat loppuivat sunnuntaina 17. elokuuta. Ensin oli hallituksen kokous ja maanantaina jatkui keskustelu TTYR:ssä. Ensi kertaa mukana oli uusi hallitusharjoittelijamme Kuopion kampukselta, tokalla luokalla ahkeroiva Tiinamaria Kauppila. Täytyypä sanoa, että oli Tiinamaria tehnyt hyvää työtä tavoitteidensa kanssa ja tosiaankin pohtinut asioita monipuolisesti!

Hallitus järjestäytyi uudelleen, sillä puheenjohtaja Heidi Kenttälä on estynyt loppukautensa (vuoden 2014). Varapuheenjohtaja hoitaa näin ollen pj:n tehtäviä. Pj:n pestistä on ollut kiinnostunut Emilia Norppa, joten hänet valittiin varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajasta sihteeriksi siirtyi Elina Salenius. Loppuvuoden kokouksiin kutsutaan varajäsen paikalle. Muut pestit pysyvät ennallaan.

Kokouksessa vieraili Kielisillan toimittajia, joten saatte lukea kokouksestamme myös ulkopuolisen näkökulmasta. Kielisilta oli kutsuttu paikalle, jotta keskustelisimme hallituksen ja Kielisillan yhteistyön ja viestinnän parantamisesta. Kielisillan aktiiveina ei tällä kertaa ole hallituslaisia, joten yhteyttä on pidettävä tietoisesti yllä.

Suurimmat keskustelut koskivat toiminnanjohtajan ostopalvelua. Koska ala on pieni ja kilpailevan työn kieltokin on useilla firmoilla, on hankalaa palkata osa-aikaista henkilöä, jolla olisi alan tietotaitoa. Näin ollen tulemme siis ostamaan palvelut yritykseltä, mutta sopimukseen kirjataan selkeästi kenen lauluja valittu henkilö kulloinkin laulelee. Olimme iloisia hyvästä hakemuksesta.

Hallitus on jo toista vuotta työstänyt hallinnon vastuuvakuutusta ja olemme nyt saaneet tarjouksen. Asiassa päätettiin vielä konsultoida AE:n lakimiestä ja muita yhdistyksiä. Liikevaihto pyörii kuitenkin jo 70 000 eurossa per vuosi, meillä on useita ostopalvelusopimuksia ja teemme paljon kannanottoja, joten on hyvä turvata maallikkohallituksen vastuut.

Muutoin kokous sujui napakasti ja mitään erityisempiä asioita ei ollut. Taloustilanne näyttää ihan hyvältä. Efsliin Antwerpeniin on piakkoin lähdössä kansainvälisyysvastaava Marika Mäkilä ja Terhi Kalliomäki. Marika päätettiin lähettää myös WASLIin Turkkiin heinäkuussa 2015. Ensi vuodelle kaavailtiin myös koulutuksia, jotka tilataan Osuuskunta Multiprofession Niina Lappalaiselta. Niina oli poiminut koulutuskiertueella esiin nousseita aiheita uuteen tarjoukseensa. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja budjetti ovat siis työn alla. Laita hallitukselle toiveita ja evästyksiä, vielä ehtii!

Rohkaisemme edelleen teitä kysymään hallitukselta tai AE:n lakimieheltä, jos jokin työehdoissasi mietityttää. Muistattehan, että se mitä firma laskuttaa Kelalta on eri asia kuin mitä tulkki saa firmalta. Kelan sopimusheikennyksien ei kuulu siirtyä sinun palkkaasi. Ammattiliiton toiminnan toiminnan tukijalka yrityksissä on luottamusmies. Onhan työpaikallasi luottamusmies tai luottamusvaltuutettu? Ole rohkeasti yhteydessä häneen. Voitte pyytää yhdessä taustatukea hallitukselta ja lakimieheltä. Pienellä alalla voi tuntua vaikealta tulla esiin omalla nimellä, mutta hallitus pitää pyydettäessä yhteydenotot nimettöminä. Ilman kunnon taustatietoja emme kuitenkaan voi toimia, joten olkaa rohkeasti yhteydessä meihin ja ihmetelkää asioita avoimesti.

Toimintasuunnitelma (tuttavallisesti tosu) ja budjetti 2015 ovat jäsenistölle esillä syyskokouksessa Vaasassa. Tulkaa siis viikonloppuna 4.-5. lokakuuta tulkkipäiville koko perheen voimin kylpylään! Ilmoittautumiset alkavat aivan pian, seuraa siis mainontaa!

SVT:n hallitus kokousti hirsimökissä pienen lammen rannalla Lopen Räyskälässä varapuheenjohtaja Elinan johdolla kesäkuun puolessavälissä. Tänä vuonna edustukset ja edunvalvonta vaativat niin paljon panostusta, että pj:n tonttia on jaettu myös laajasti varapuheenjohtaja Elina Saleniukselle ja edunvalvontavastaava Emilia Norpalle. Pj:n puhelin on kesäkauden Emilialla. Hallitus laittaa hakuun osa-aikaisen toiminnanjohtajan, joka on poliittisesti aktiivinen ja SVT:n  agendasta kiinnostunut (ostopalveluna). Seuraile ilmoituksia ja ylipuhu ystäväpiiristäsi tehtävään paras kandidaatti!

SVT:n edustajat ovat olleet aktiivisia useilla foorumeilla. Pj tapasi kirjoitustulkkien ja puva-tulkkien pj:t. He pyytävät yhdessä tutustumiskäyntiä Turun välityksen työtä seuraamaan. TTYR:n kanssa teetimme kyselyn tulkkien alanvaihtosuunnitelmista. Kokouksessa oli alustavia tuloksia nähtävillä ja huhut näyttävät pitävän paikkansa. Aivopako on alkanut. Ammattieettiset säännöt on uudistettu ja niiden selitysosa julkaistaan syksymmällä viimeisten hiomisten jälkeen. Emilia osallistui kokouksen jälkeen Eduskunnan Pikkuparlamentissa kansalaisinfoon, jonka teemana oli viittomakielisten palvelut. Toukokuun 28. päivä SVT tapasi Tupa ry:n (Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry). Tulevaisuudessa keskitymme yhteistyöhön heidän kanssaan. Tupa ry on kiinnostunut Kelan työnäystä, eli siitä mitä Kela suunnittelee tulevaisuuden varalle. Heillä on kiinnostusta ja halua tarjota monipuolisia työsuhteita (esim. kk-palkkaisia, minimituntisopimuksia, nollatuntisopimuksia). Tupa ry on halukas toiseksi neuvotteluosapuoleksi seuraavia palkkasuosituksia tehtäessä. Historiallinen tapahtuma, SVT ei jatkossa enää tehne suosituksia yksinään vaan neuvottelukumppanin kanssa!

Tulkkipäivät teemalla “Elinkeino vai intohimo?” ovat Vaasassa Tropiclandiassa. Luvassa on työpajapäivät, jotka pohjautuvat Jyväskylässä kevään mittaan suosiota saavuttaneisiin ammatillisen kehittymisen työpajoihin. Jyväskylän yliopisto ja SVT järjestivät alueellista koulutusta, jota toivottiin vielä yksi tapaaminen ja vielä toinen, kolmas järjestetään 15.11. Jyväskylässä. Syyskokous on sunnuntaina 5.10.2014. Tervetuloa mukaan vaikka perheen kanssa!

Vastine Kelalta

Aiemmin keväällä hallitus oli yhteydessä Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikkoon Kelan välityksen huonosta tilanteesta. Saarikko oli 9.4.2014 yhteydessä Liisa Hyssälään ja saimme kysymyksiin vastineen etuusjohtaja Elisa Kivimäeltä ja etuuspäällikkö Mikko Toivaselta. Vastine oli kuusisivuinen ja referoimme tähän tärkeimmät (numerointi on kirjelmän kysymysten mukainen). Koko vastine on annettu TTYR:n käyttöön.

1. Kuulovammaisten tulkkauspalveluiden järjestämisvastuun siirto Kelalle on osoittautunut siirroksi, jota on valmisteltu liian vähän.

Vastauksessaan Kela erittelee prosessit ja osaprosessit, jotka edelsivät välityksen kotouttamista Kelalle. Kela ei ota kantaa siihen, olivatko valmistelut riittävät ja onnistuivatko ne odotetusti.

2. Tekstiviestiyhteydenotot toimivat nykyään, vaikka aluksi oli ongelmia. Nyt ne on saatu korjatuksi ja tilaukset menevät paremmin perille. Haasteet ovat sen sijasta siirtyneet asiakkaiden sähköpostiyhteydenottoihin. Ilmeisesti sähköpostiviestien pääsyssä perille on ajoittain teknisiä ongelmia. Ongelmat viestien perille pääsyssä vääristävät tilastoja toteutuneista tilauksista.

Kelan mukaan sähköposteissa on ollut vain yhtenä päivänä viivettä ja Kelan mielestä tilauksia ei ole hävinnyt. Tekniset ongelmat ovat valitettavia ja niihin pyritään reagoimaan välittömästi.

3. Kelan mukaan vastausprosentti toimeksiantoihin olisi oikein hyvä, mutta tilastoissa eivät näy ne yhteydenotot, jotka eivät ole saapuneet perille.

Kelan vastauksessa kerrotaan tekstiviestiongelmasta 24. helmikuuta, josta tiedotettiin myös asiakkaita. Tämän päivän aikana hävinneiden viestien lukumäärää ei saada selville. Kokonaisuudessaan alkuvuonna tekstiviestien käsittelyssä oli haasteita ja kaikkia tekstiviestejä ei ehditty käsittelemään ajoissa. Ne on dokumentoitu jälkikäteen ja niitä oli 68 kpl.

Lisäksi Kela kertoo, että toisinaan välitys ei ehdi käsittelemään tilauksia, jotka asiakkaat tilaavat liian lyhyellä varoitusajalla ja ne rekisteröityvät tilastoissa “tulkkia ei löytynyt” -sarakkeeseen.

4. Ennen vuoden 2014 kilpailutusta yritysten sisällä pystyttiin siirtämään saatuja toimeksiantoja tulkilta toiselle. Sisäinen välitys mahdollisti sen, että toimeksiantoja jaettiin tulkkien asiantuntemuksen ja ammattitaidon mukaisesti. Tämä mahdollisti sen, että kukin tulkki pääsi tekemään omaan vaatimustasonsa kaltaisia tehtäviä ja tulkkaamaan tilanteista ja aiheista, jotka olivat ennestään tuttuja. Järjestämisvastuun siirron myötä tuli sisäisen välityksen kielto, vaikka välittäminen on nimenomaisesti palvellut kuulovammaisia ihmisiä. Olisiko tähän keinoja, jotka sallisivat aidosti yhden firman sisällä tehtävää välitystä, jonka tavoitteena on saada pätevin tulkki asiakkaalle ja tulkeille taitotasoa vastaavaa työtä?

Kela vastaa, että ohjeistus perustuu suoraan kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskevan hankinnan tarjouspyyntöön ja sen ehtoihin. Ehdot poikkeavat 2010 kilpailutuksen ehdoista. Lisäksi Kela erittelee, että välitysprosessissa erittäin tärkeässä roolissa ovat niin asiakkaan kuin tulkinkin profiilit ja niiden oikeellisuus. Erittäin tärkeitä ovat myös asiakkaan tilauksessaan antamat tiedot. Näistä asioista ovat vastuussa tulkit ja asiakkaat. Kela uskoo, että asiakkaat tulkkaustilanteineen ja tulkit taitoineen tulevat välittäjille vähitellen tutuiksi. Asiantuntijuus syvenee vähitellen ja myös palvelun laatu paranee.

5. Paikallistuntemus ja asiakkaiden tunteminen ovat hävinneet keskittämisen myötä.

Kela vastaa, että välittäjien asiantuntijuus syvenee kun aikaa kuluu. Välittäjien rekrytoinnissa on myös huomioitu alueiden tuntemus.

6. Yksi keskeinen ongelma on, että useiden kuulovammaisten asiakasprofiileissa on puutteita. Asiakkaille kirjoitettu suomen kieli on vieras kieli, jonka hallinta vaihtelee erinomaisesta heikkoon. Osa asiakkaista on täyttänyt profiilit itsenäisesti ilman Kuurojen Liiton aluesihteerin apua tai tulkin käännöstä. Tällöin asiakas on saattanut varmuuden vuoksi ruksia sellaisia tulkkausmuotoja, joita ei käytä (esim. taktiilitulkkaus tai kirjoitustulkkaus). Puutteelliset asiakasprofiilit ovat johtaneet siihen, että asiakas jää vaille hänelle parhaiten sopivaa tulkkauspalvelua. Moni asiakas ei ole tietoinen siitä, että heidän profiilinsa on täytetty virheellisesti. Kelan toivotaan puuttuvan asiakkaiden profiileihin. Kela voisi esimerkiksi pyytää edellisen kilpailutuksen aikaisia alueensa asiakkaat tuntevia välittäjiä "perkaamaan" asiakasprofiileista ne, joissa on virheellistä tietoa. Samat henkilöt voisivat olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen ja tarkistaa profiilit asiakkaan kanssa viittoen.

Kela on tiedostanut ko. ongelman ja kuvailee tilanteen seuraukset realistisesti. Vuoden 2013 aikana Kela uudisti asiakasprofiililomakkeet. Nykyisellään ne ovat yksiselitteisemmät eli helpommat täyttää. Asiakasprofiilien tarkistamisen suunnittelutyö aloitetaan Kelassa loppuvuodesta 2014 ja itse tarkistaminen tullaan toteuttamaan vuoden 2015 aikana. Asiakasprofiilien tarkistaminen on hidas prosessi ja sen toteuttamistapa tulee harkita tarkoin. Ainakin osalla asiakkaista lomakkeen täyttäminen tulee tapahtua tulkattuna tai kuvayhteydellä Vatu-keskukseen. Kela tulee kyselemään yhteistyötä asiakasjärjestöiltä.

Asiakas voi aina itse ilmoittaa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen profiilissa olevista korjaustarpeista, jos hän on itse havainnut virheellisiä tietoja. Myös Kelan välityskeskus voi ottaa vastaan asiakkaan profiiliin tulevia korjauksia tulkkaustilauksen yhteydessä, vastaa Kela.

7. Parannusta muutoksen myötä on myös tapahtunut: nykyään välityspalvelut toimivat viikonloppuisin ja pidempään iltaisin.

Kela kertoo, että päivittäin on tullut maalis-huhtikuun aikana 470-513 yhteydenottoa. Myös ilta-aikaan tulee jo hyvä määräi tilauksia.

8. Tulkeille näyttäisi siirron myötä riittävän vähemmän töitä. Työsopimuksia ollaan vaihtamassa nollatuntisopimuksiksi, mikä kertoo siitä, että tulkkausten määrä on vähentynyt muutoksen myötä.

Kelalla ei ole tietoa palveluntuottajien tulkkien työsuhteiden laadusta. Kela kysyi tarjouspyynnössä ainoastaan sitä, tekeekö tarjottu tulkki tulkkaustyötä päätoimisena vai sivutoimisena tulkkina. Palvelun ostajana Kelalle on merkitystä sillä, mikä on tarjotun tulkin työpanoksen määrä, ei niinkään se, minkälaisessa työsuhteessa tulkki palveluntuottajaan on. Palveluntuottaja yrityksiä oli edellisellä kaudella n. 80 ja nyt 112. Etelä-Suomen kilpailutusalueella 100:ssa yrityksessä työskentelee noin 900 tulkkia ja Pohjois-Suomen alueella 28:ssa yrityksessä noin 370 tulkkia. Hankinnassa kilpailutettiin 23 eri tuotetta. Jos hinta on korkea, on yritys häntäpäässä ja se vaikuttaa tilausten määrään, vastaa Kela.

9. Tulkkaustoimeksiantoja tavoitellaan välitettäväksi neljän viikon päähän, mutta käytännössä sykli menee vielä viikon tai kahden päähän. Tämä aiheuttaa tulkeille toimeentulo-ongelmia ja asiakkaille epävarmuutta. Tulkit eivät voi valmistautua työtehtäviinsä, jos ne ilmestyvät kalentereihin viimehetkellä. Tämä heikentää asiakkaan saamaa laatua.

Kuvattu tilanne koskee alkuvuotta, jolloin Kelan välityskeskuksessa oltiin ruuhkan takia välitysjaksolla jäljessä, kertoo Kela. Maaliskuusta alkaen on jo välitetty koko 4 viikon jaksolle. Maaliskuussa tilauksia oli jo enemmän kuin vuosi aiemmin samaan aikaan. Ruuhkasta huolimatta tammikuun tilausten välitysprosentti oli 95,3 %, helmikuun 95,2 % ja maaliskuun 95,4 %. Kela ei siis myönnä, että välitykset tapahtuisivat viime tingassa.

10. Tilanne on erityisen haastava sen vuoksi, että kuulovammaisten asiakkaiden on usein vaikea ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä ja selvittää esimerkiksi asiakasprofiilin tietojaan tai sitä, onko pyyntö tulkkauksesta tullut perille.

Kelassa on otettu pilottikäyttöön etäpalveluasiointi, jonka avulla asiakkaat voivat ottaa yhteyttä välityskeskukseen omalta kotikoneelta ja asioida näin omalla äidinkielellään. Asiakkaita on rohkeasti kehotettu kokeilemaan palvelua. Yhteyden ottamista voi kokeilla esimerkiksi yhdistyksissä yhdessä muiden kanssa, Kelasta rohkaistaan.

Hallituksen mietteitä vastineesta

Hallitus käsitteli vastineen ja päätti referoida vastaukset jäsenistölle. Emme olleet tyytyväisiä siihen, miten vastineessa ongelmien syyt ulkoistetaan asiakkaille ja firmoille. Kela olisi voinut myöntää, että heidän olisi pitänyt jo toimia jotenkin asiakasprofiileiden suhteen. Uutta tietoa saimme asiakasprofiilien päivitysaikataulusta. Kela olisi voinut myös myöntää, että osa tilauksista jää syystä tai toisesta roikkumaan niin, että hyvissä ajoissa tehty tilaus saatetaan välittää vasta viime hetkellä. Toki on selvää, että viime hetken tilaukset saattavat jäädä toteutumatta. Viime kilpailutuskaudella nekin kyllä usein saatiin toteutettua, kun tilaus laitettiin kelluviin tai kysyttiin joustoa tulkilta, jonka kalenteriin tilaus melkein olisi sopinut.

Vastauksista käy aivan selväksi, että Kelaa ei kiinnosta kehittää tulkkausalaa millään tavalla. Mm. tulkkien työolot eivät siis kuulu heidän intresseihinsä. Sen sijaan he haluavat, että järjestöt teettävät työntekijöillään Kelan työt, eli jalkautuvat tekemään asiakasprofiilien päivityksen.  

Osasyy outoon työtilanteeseen on hallituksen näkemyksen mukaan välityksessä olevat ongelmat. Toinen syy on liian suuren tulkkimäärän kouluttaminen alalle. Nykyinen kilpailutus perustuu pelkälle hinnalle ja on ajanut yrityksiä tarjoamaan liian alhaisia hintoja, jotta voisivat tarjota kunnolliset työsopimukset ja työolot tulkeille. Ilman työnjohto-oikeutta (sisäisten välitysten keikkojen siirto-oikeus) työt välittyvät alkupään firmoissa kenelle sattuu. Tulkit eivät voi lisäkoulutuksella tai työkokemuksella vaikuttaa enää lainkaan työnsaantiinsa, elantoonsa tai työnkuvaansa. Ennen vuoden vaihdetta lähes kaikki olivat täystyöllistettyjä ja saivat osaamisensa mukaisia töitä, jolloin työnteko oli mielekästä. Nyt saat yllinkyllin töitä, jos olet kilpailutuksessa hyvin pärjänneessä firmassa, muttet voi vaikuttaa töittesi sisältöön. Loppupään firmoissa (osin myös alkupään, mikä onkin kummallista) töitä ei tule riittävästi, jotta elanto olisi turvattu ja työt jakautuvat epätasaisesti. Mikä on Kelan työnäky? Polttaa loppuun kilpailutuksen alkupään tulkit ja ajaa loppupään tulkit kortiston kautta muille aloille?

Asiakasprofiili-iltoja

Koska Kelalla ei ole mitään suunnitelmaa asiakasprofiilien päivityksen toteuttamiseksi, päätimme tarttua tamperelaisen jäsenemme ideaan järjestää asiakasprofiili-iltoja yhdessä yhdistysten kanssa. Hallituksessa on neljä tamperelaista tulkkia, joten aloitamme pilotin Tampereella alkusyksystä. Pyrimme saamaan mukaan Kuurosokeiden toimintakeskuksen, Tampereen Viittomakieliset ry:n sekä nuorten TammerSign ry:n sekä tietysti Kelan välityksen. Jos Tampereella tulee paljon muutoksia profiileihin, kun asiakkaat pääsevät keskustelemaan asiantuntijan kanssa, jatketaan päivitystä muillakin alueilla. Odotettavasti tämä vaikuttaisi ainakin tulkkien ajamiin pitkiin matkoihin, kun asiakkaalle ei enää turhaan etsittäisi kaukana asuvaa tulkkia, jonka kanssa väärin täytetty profiili täsmää.  

Viime viikonloppu oli tapahtumarikas: perjantaina hallitus kokousti etänä ja lauantaina oli SVT:n kevätkokous ja opiskelijailta Tampereella, samaan aikaan Kuurojen kulttuuripäivien kanssa.

Etäkokouksessa käytiin läpi mm. saamamme yhdeksän apurahahakemusta. Apurahat on nyt myönnetty ja päätöksestä tulee pian ilmoitus apurahaa hakeneille. Seuraava apurahahakemusten jättöpäivä on 31. elokuuta. Merkkaa se kalenteriisi, ettei pääse unohtumaan!

Haemme uutta hallitusharjoittelijaa alkaen elokuusta 2014. Suuntaamme haun ensisijaisesti Helsingin/Kauniaisten Humakiin, mutta jos kiinnostunutta ei sieltä löydy, haku laajennetaan myös Kuopioon ja Diakiin Turkuun. Hallitusharjoittelijaksi pääsee viittomakielen tulkkiopiskelija, joka on kiinnostunut järjestötyöstä ja vaikuttamisesta. Kaikkien vuosikurssien opiskelijat voivat hakea! Jos kiinnostuit, ota yhteys opiskelijavastaavaamme Elina Saleniukseen (elina.salenius(ät)tulkit.net).

Kansainvälisiä tapahtumia on jälleen tarjolla: efslin konferenssiin Belgian Antwerpeniin lähtevät Marika ja Terhi hallituksesta. Samoin ilmoittautuminen WASLIn konferenssiin 2015 on alkanut. Konferenssi järjestetään Turkissa aiheenaan “Human rights: Where do Interpreters Fit in?”. Tähän konferenssiin ei ole vielä valittu edustusta.

Hallitus keskusteli uuden kilpailutuskauden tuottamista ongelmista ja tunnelmista. Olemme kevään aikana tavanneet Kelan edustajat ja olleet heihin yhteydessä myös sähköpostitse. AE on julkaissut kannanottonsa välityksen toimimattomuudesta ja asia on ollut useasti käsittelyssä myös mediassa, niin lehdissä kuin televisiossakin. Kela on ensin kieltänyt, jonka jälkeen myöntänyt ongelmat välityksessä, molemmissa tapauksissa omiin tilastoihinsa nojaten. Tulemme tapaamaan palveluntuottajat keskiviikkona 28. toukokuuta, jossa keskustelemme alan tilanteesta. Pyrimme lisäämään yhteistyötä heidän kanssaan, sillä monet tulkkien työoloihin liittyvät asiat eivät ole Kelan vastuulla, vaan ovat työnantajan ja työntekijän sovittavissa. Yhteistyön kautta voimme myös yrittää vaikuttaa Kelan toimintaan mm. ennen seuraavan kilpailutuksen alkua. Jos sinulla on jotain toiveita, mitä veisimme tapaamiseen mukanamme, laita sähköpostia osoitteeseen edunvalvonta(ät)tulkit.net!

Kevätkokous pidettiin lauantaina ravintola Astorin kabinetissa. Tunnin mittainen tehokokous piti sisällään vain yhden esityksen: kuinka käyttää ylijäämä? Hallitus esitti, että ylijäämällä maksetaan osa kotisivujen uudistuksesta ja käytetään loput toiminnanjohtajan palvelujen ostamiseen. Kokousväki hyväksyi tämän päätöksen yksimielisesti. Hallitus jättää kesäpäivien jälkeen sivuilleen ilmoituksen, jolla haetaan osa-aikaista ja määräaikaista toiminnanjohtajaa jakamaan edunvalvonnan työmääriä. Kesäpäivillä keskustelemme vielä toiminnanjohtajan sijoittumisesta SVT:n hallitustyöhön ja siitä, mitä häneltä odotetaan. Toiveena on löytää tj, jolla on tietotaitoa niin poliittisesta toiminnasta kuin tulkkausalastakin. Toiminnanjohtaja aloittaisi työnsä syksyllä 2014.

Kevätkokouslauantaina Tampereella järjestettiin myös opiskelijailta tapasravintola Inézissä. Paikalla oli parikymmentä opiskelijaa niin Diakista kuin Helsingin ja Kuopion Humakeista. Mahtavaa, että porukkaa oli niin paljon paikalla! Hallituksesta paikalla olivat Essi Saloniemi ja Emilia Norppa. Keskustelut pyörivät hallitustyön ja kuluneen kevään tapahtumien ympärillä, samalla tapaksia napsien. 

Kiitos kaikille tästä viikonlopusta! 

Kaikkien SVT:n sähköpostien pitäisi nyt toimia.

Olemme lähettäneet koeposteja postituslistoille. Jos et ole saanut sähköpostia tai haluat vaihtaa listaa tai poistua listalta, ota yhteyttä osoitteeseen yllapito(ät)tulkit.net.

Kelan edustajien ja tulkkijärjestöjen tapaaminen järjestettiin 14. huhtikuuta Kelan toimipaikassa Pitäjänmäellä. Tapaamiseen oli kutsuttuna puhevammaisten tulkkijärjestö, kirjoitustulkkien tulkkijärjestö ja SVT. Jokaisesta tulkkijärjestöstä paikalla oli kahdesta kolmeen edustajaa. SVT:n hallituksesta paikalla olivat puheenjohtaja Heidi Kenttälä ja edunvalvontavastaava Emilia Norppa. Aikaa tapaamiselle oli varattuna kaksi tuntia ja Kela oli koonnut asialistan oli ennalta tulkkijärjestöjen toiveiden perusteella. Asialistalla olivat muun muassa keskitetyn välityksen toiminta, sisäinen välitys ja asiakasprofiileissa olevat virheet.

Toimme esiin kentän huolen työmäärästä ja välitystoiminnan puutteellisuudesta. Kelan mukaan alkuvuonna tilausmäärissä tapahtui pieni notkahdus, mutta määrä ei ole romahtanut. Tilausmäärissä on kuulemma tapahtunut muutamien satojen heitto viime vuoteen verrattuna, mutta tilanne on jo normalisoitunut ja verrattavissa viime vuoden lukemiin. Kela myönsi välitysongelmat ja on jo puuttunut niihin muun muassa lisäkouluttamalla välittäjiä. Kentältä tulevien terveisten mukaan välitysongelmat eivät kuitenkaan ole vielä poistuneet ja tämän asian kerroimme myös Kelan edustajille. He kirjasivat ongelmakohdat ylös ja ottavat asiat esille seuraavassa palaverissa välittäjien kanssa. Palavereja järjestetään kuulemma usein ja niiden avulla palvelua yritetään parantaa ja yhtenäistää. Kelan mukaan tulkkien tunne työmäärän vähentymisestä ei ole ainoastaan välityksestä johtuvaa, vaan myös uusi kilpailutuskausi ja muutokset kilpailutusjärjestyksessä vaikuttavat asiaan. Tietoa kerätään mm. palveluntuottajilta, jotta saadaan varmuus siitä, mikä kaikki on välitysongelmista johtuvaa, mikä taas kilpailutuksesta.

Sisäisen välityksen optimointikieltoon Kelalla oli vankka kanta. Heidän mukaansa keikka on sijoitettu tietylle tulkille kokonaiskustannuksiltaan halvimman mukaan ja jos keikka siirtyisi edes firman sisällä, saattaisivat kokonaiskustannukset nousta esimerkiksi matkakustannusten myötä. Tähän totesimme, että periaate on kummallinen, koska Kela on jo nyt tuhlannut rahaa ja aikaa välittämällä tulkkeja ristiin rastiin, optimointia noudattamatta. Firman sisäisellä optimoinnilla parannettaisiin myös tulkkauksen laatua, vaikka laatu ei ollutkaan kilpailutuksen kriteerinä. Yleistä optimointia välityskeskus ei tee, eli välittäjät eivät uudestaan järjestä jo välitettyjä keikkoja tai siirtele niitä firmojen kesken.

Keskustelimme myös tulkkauksen laadusta ja ihmettelimme laadun puuttumista kilpailutuskriteereissä. Kelan mukaan laadun tarkastelu tällä alalla on vaikeaa ja siinä asiassa olimmekin samaa mieltä. Keskustelimme laadun kriteereistä ja pohdimme, miten laatua voisi tällä alalla tarkastella – kokemusvuosien vai ehkä tulkkaustaitojen mukaan? Puhevammaisten tulkkijärjestön puheenjohtaja ehdotti, että laatua voisi tarkastella aina viiden vuoden sykleissä, jolloin tulkin tulisi osoittaa taitonsa laadun varmistamiseksi. Tämä ehdotus sai kannatusta myös Kelan riveissä. Ehdotimme tähän liittyen tulkkirekisterin siirtämistä Kelan alaisuuteen, mutta se ei kuulemma ole mahdollista. Kela lupasi meille tukensa, jos pyrimme siirtämään tulkkirekisterin esimerkiksi opetushallituksen alaisuuteen.

Asiakasprofiilien tarkastaminen on ollut jo pitkään Kelan tehtävälistalla, mutta he eivät ole vielä löytäneet siihen hyvää toteutuskeinoa. Kela tiedostaa asiakasprofiileista johtuvat ongelmat, joita vielä korostimme kentän esimerkein. Ehdotimme Kelalle, että he voisivat tiedottaa asiakkaita videotiedotteen muodossa, jotta tieto tulisi viittomakielellä ja suurin osa asiakkaista tavoitettaisiin.

Kehotimme Kelaa käymään läpi Riikka Heikkisen Sosiaaliportti.fi-artikkelin kirvoittamaa keskustelua, koska Heikkisen teksti ja kentän kokemukset ovat hyvin ristiriitaisia. Kela kertoi niin jo tehneensä ja totesi myös, että kaikki kommentit eivät ole olleet asiallisia. Korostimme, että artikkeli ja käytännön työelämä alalla ovat kuin yö ja päivä ja artikkelin asenne on herättänyt paljon närkästystä kentällä.

Lisärekrytoinnista Kela kertoi sen verran, että asiaa katsotaan tilanteen mukaan. He ovat tietoisia tiettyjen alueiden ylitarjonnasta ja avaavat rekrytoinnin tarpeen mukaan, mutta haluavat ensin tarkastella alueiden työtilannetta pidempään. Vielä ei ole kuulemma aika rekryn avaamiselle.

Keskustelu jatkuu, joten lähettäkää meille kokemuksianne kentältä - onko tilanne mielestänne jo parantunut? Välittyvätkö keikat? Laita sähköpostia osoitteeseen hallitus(ät)tulkit.net!

Osa SVT:n sähköposteista ei toimi tällä hetkellä. Toiminnassa ovat osoitteet: hallitus(ät)tulkit.net, puheenjohtaja(ät)tulkit.net, info(ät)tulkit.net ja ilmoittautuminen(ät)tulkit.net. Alueelliset sähköpostilistat ym eivät siis tällä hetkellä toimi! Ilmoitamme, kun asiaan saadaan muutos.

Jos olet ilmoittaunut kevätkokouksen lounaalle, mutta et ole saanut vastausta viestiisi, voisitko lähettää viestisi uudestaan osoitteeseen ilmoittautuminen(ät)tulkit.net!

Akavan Erityisalojen (AE) lakimies otti vuoden alussa pyynnöstämme yhteyttä työnantajapuolen liittoon (Elinkeinoelämän keskusliitto, EK) kysyäkseen heidän haluaan aloittaa neuvottelut yleissitovasta TES:istä viittomakielialalle. 
 
Ikävä kyllä tällä hetkellä työnantajaliitto ei ole valmis TES-neuvotteluihin. EK:n linja on, että heillä on sosiaalialalla kaksi työehtosopimusta: sosiaalialan järjestösopimus ja sosiaalialan palveluyksikköjä koskeva sopimus. He ohjeistavat jäseninä olevia viittomakielialan yrityksiä ottamaan käyttöön jommankumman edellä mainituista työehtosopimuksista.
 
EK:lla ei ole heidän mukaansa riittävää edustusta työnantajapuolelta, sillä osa työnantajista on järjestäytynyt PALTAan (Palvelualojen työnantajat), joten he eivät voi yksin päättää lähtevänsä TES-neuvotteluihin. Myöskään PALTAlla ei ole kiinnostusta yhdessä EK:n kanssa ryhtyä tekemään työehtosopimusta.
 
Kelan aiheuttama tilanne alalla vaikeuttaa myös osaltaan neuvottelujen aloittamista: yritykset ovat taloudellisessa ahdingossa, joten tämäkin vaikuttaa siihen, ettei työehtosopimuksesta ole halukkuutta käynnistää neuvotteluja.
 
Tilanne ei siis ole tällä hetkellä paras TES-neuvottelulle. Joudumme näiden uutisten myötä siirtämään toiveemme yleissitovasta työehtosopimuksesta tulevaisuuteen. Keskustelu tärkeistä asioista ei kuitenkaan kuihdu tähän: tulemme tapaamaan palveluntuottajien edustajien kanssa alan ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Sivut