SVT:n hallitus kokousti hirsimökissä pienen lammen rannalla Lopen Räyskälässä varapuheenjohtaja Elinan johdolla kesäkuun puolessavälissä. Tänä vuonna edustukset ja edunvalvonta vaativat niin paljon panostusta, että pj:n tonttia on jaettu myös laajasti varapuheenjohtaja Elina Saleniukselle ja edunvalvontavastaava Emilia Norpalle. Pj:n puhelin on kesäkauden Emilialla. Hallitus laittaa hakuun osa-aikaisen toiminnanjohtajan, joka on poliittisesti aktiivinen ja SVT:n  agendasta kiinnostunut (ostopalveluna). Seuraile ilmoituksia ja ylipuhu ystäväpiiristäsi tehtävään paras kandidaatti!

SVT:n edustajat ovat olleet aktiivisia useilla foorumeilla. Pj tapasi kirjoitustulkkien ja puva-tulkkien pj:t. He pyytävät yhdessä tutustumiskäyntiä Turun välityksen työtä seuraamaan. TTYR:n kanssa teetimme kyselyn tulkkien alanvaihtosuunnitelmista. Kokouksessa oli alustavia tuloksia nähtävillä ja huhut näyttävät pitävän paikkansa. Aivopako on alkanut. Ammattieettiset säännöt on uudistettu ja niiden selitysosa julkaistaan syksymmällä viimeisten hiomisten jälkeen. Emilia osallistui kokouksen jälkeen Eduskunnan Pikkuparlamentissa kansalaisinfoon, jonka teemana oli viittomakielisten palvelut. Toukokuun 28. päivä SVT tapasi Tupa ry:n (Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry). Tulevaisuudessa keskitymme yhteistyöhön heidän kanssaan. Tupa ry on kiinnostunut Kelan työnäystä, eli siitä mitä Kela suunnittelee tulevaisuuden varalle. Heillä on kiinnostusta ja halua tarjota monipuolisia työsuhteita (esim. kk-palkkaisia, minimituntisopimuksia, nollatuntisopimuksia). Tupa ry on halukas toiseksi neuvotteluosapuoleksi seuraavia palkkasuosituksia tehtäessä. Historiallinen tapahtuma, SVT ei jatkossa enää tehne suosituksia yksinään vaan neuvottelukumppanin kanssa!

Tulkkipäivät teemalla “Elinkeino vai intohimo?” ovat Vaasassa Tropiclandiassa. Luvassa on työpajapäivät, jotka pohjautuvat Jyväskylässä kevään mittaan suosiota saavuttaneisiin ammatillisen kehittymisen työpajoihin. Jyväskylän yliopisto ja SVT järjestivät alueellista koulutusta, jota toivottiin vielä yksi tapaaminen ja vielä toinen, kolmas järjestetään 15.11. Jyväskylässä. Syyskokous on sunnuntaina 5.10.2014. Tervetuloa mukaan vaikka perheen kanssa!

Vastine Kelalta

Aiemmin keväällä hallitus oli yhteydessä Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikkoon Kelan välityksen huonosta tilanteesta. Saarikko oli 9.4.2014 yhteydessä Liisa Hyssälään ja saimme kysymyksiin vastineen etuusjohtaja Elisa Kivimäeltä ja etuuspäällikkö Mikko Toivaselta. Vastine oli kuusisivuinen ja referoimme tähän tärkeimmät (numerointi on kirjelmän kysymysten mukainen). Koko vastine on annettu TTYR:n käyttöön.

1. Kuulovammaisten tulkkauspalveluiden järjestämisvastuun siirto Kelalle on osoittautunut siirroksi, jota on valmisteltu liian vähän.

Vastauksessaan Kela erittelee prosessit ja osaprosessit, jotka edelsivät välityksen kotouttamista Kelalle. Kela ei ota kantaa siihen, olivatko valmistelut riittävät ja onnistuivatko ne odotetusti.

2. Tekstiviestiyhteydenotot toimivat nykyään, vaikka aluksi oli ongelmia. Nyt ne on saatu korjatuksi ja tilaukset menevät paremmin perille. Haasteet ovat sen sijasta siirtyneet asiakkaiden sähköpostiyhteydenottoihin. Ilmeisesti sähköpostiviestien pääsyssä perille on ajoittain teknisiä ongelmia. Ongelmat viestien perille pääsyssä vääristävät tilastoja toteutuneista tilauksista.

Kelan mukaan sähköposteissa on ollut vain yhtenä päivänä viivettä ja Kelan mielestä tilauksia ei ole hävinnyt. Tekniset ongelmat ovat valitettavia ja niihin pyritään reagoimaan välittömästi.

3. Kelan mukaan vastausprosentti toimeksiantoihin olisi oikein hyvä, mutta tilastoissa eivät näy ne yhteydenotot, jotka eivät ole saapuneet perille.

Kelan vastauksessa kerrotaan tekstiviestiongelmasta 24. helmikuuta, josta tiedotettiin myös asiakkaita. Tämän päivän aikana hävinneiden viestien lukumäärää ei saada selville. Kokonaisuudessaan alkuvuonna tekstiviestien käsittelyssä oli haasteita ja kaikkia tekstiviestejä ei ehditty käsittelemään ajoissa. Ne on dokumentoitu jälkikäteen ja niitä oli 68 kpl.

Lisäksi Kela kertoo, että toisinaan välitys ei ehdi käsittelemään tilauksia, jotka asiakkaat tilaavat liian lyhyellä varoitusajalla ja ne rekisteröityvät tilastoissa “tulkkia ei löytynyt” -sarakkeeseen.

4. Ennen vuoden 2014 kilpailutusta yritysten sisällä pystyttiin siirtämään saatuja toimeksiantoja tulkilta toiselle. Sisäinen välitys mahdollisti sen, että toimeksiantoja jaettiin tulkkien asiantuntemuksen ja ammattitaidon mukaisesti. Tämä mahdollisti sen, että kukin tulkki pääsi tekemään omaan vaatimustasonsa kaltaisia tehtäviä ja tulkkaamaan tilanteista ja aiheista, jotka olivat ennestään tuttuja. Järjestämisvastuun siirron myötä tuli sisäisen välityksen kielto, vaikka välittäminen on nimenomaisesti palvellut kuulovammaisia ihmisiä. Olisiko tähän keinoja, jotka sallisivat aidosti yhden firman sisällä tehtävää välitystä, jonka tavoitteena on saada pätevin tulkki asiakkaalle ja tulkeille taitotasoa vastaavaa työtä?

Kela vastaa, että ohjeistus perustuu suoraan kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskevan hankinnan tarjouspyyntöön ja sen ehtoihin. Ehdot poikkeavat 2010 kilpailutuksen ehdoista. Lisäksi Kela erittelee, että välitysprosessissa erittäin tärkeässä roolissa ovat niin asiakkaan kuin tulkinkin profiilit ja niiden oikeellisuus. Erittäin tärkeitä ovat myös asiakkaan tilauksessaan antamat tiedot. Näistä asioista ovat vastuussa tulkit ja asiakkaat. Kela uskoo, että asiakkaat tulkkaustilanteineen ja tulkit taitoineen tulevat välittäjille vähitellen tutuiksi. Asiantuntijuus syvenee vähitellen ja myös palvelun laatu paranee.

5. Paikallistuntemus ja asiakkaiden tunteminen ovat hävinneet keskittämisen myötä.

Kela vastaa, että välittäjien asiantuntijuus syvenee kun aikaa kuluu. Välittäjien rekrytoinnissa on myös huomioitu alueiden tuntemus.

6. Yksi keskeinen ongelma on, että useiden kuulovammaisten asiakasprofiileissa on puutteita. Asiakkaille kirjoitettu suomen kieli on vieras kieli, jonka hallinta vaihtelee erinomaisesta heikkoon. Osa asiakkaista on täyttänyt profiilit itsenäisesti ilman Kuurojen Liiton aluesihteerin apua tai tulkin käännöstä. Tällöin asiakas on saattanut varmuuden vuoksi ruksia sellaisia tulkkausmuotoja, joita ei käytä (esim. taktiilitulkkaus tai kirjoitustulkkaus). Puutteelliset asiakasprofiilit ovat johtaneet siihen, että asiakas jää vaille hänelle parhaiten sopivaa tulkkauspalvelua. Moni asiakas ei ole tietoinen siitä, että heidän profiilinsa on täytetty virheellisesti. Kelan toivotaan puuttuvan asiakkaiden profiileihin. Kela voisi esimerkiksi pyytää edellisen kilpailutuksen aikaisia alueensa asiakkaat tuntevia välittäjiä "perkaamaan" asiakasprofiileista ne, joissa on virheellistä tietoa. Samat henkilöt voisivat olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen ja tarkistaa profiilit asiakkaan kanssa viittoen.

Kela on tiedostanut ko. ongelman ja kuvailee tilanteen seuraukset realistisesti. Vuoden 2013 aikana Kela uudisti asiakasprofiililomakkeet. Nykyisellään ne ovat yksiselitteisemmät eli helpommat täyttää. Asiakasprofiilien tarkistamisen suunnittelutyö aloitetaan Kelassa loppuvuodesta 2014 ja itse tarkistaminen tullaan toteuttamaan vuoden 2015 aikana. Asiakasprofiilien tarkistaminen on hidas prosessi ja sen toteuttamistapa tulee harkita tarkoin. Ainakin osalla asiakkaista lomakkeen täyttäminen tulee tapahtua tulkattuna tai kuvayhteydellä Vatu-keskukseen. Kela tulee kyselemään yhteistyötä asiakasjärjestöiltä.

Asiakas voi aina itse ilmoittaa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen profiilissa olevista korjaustarpeista, jos hän on itse havainnut virheellisiä tietoja. Myös Kelan välityskeskus voi ottaa vastaan asiakkaan profiiliin tulevia korjauksia tulkkaustilauksen yhteydessä, vastaa Kela.

7. Parannusta muutoksen myötä on myös tapahtunut: nykyään välityspalvelut toimivat viikonloppuisin ja pidempään iltaisin.

Kela kertoo, että päivittäin on tullut maalis-huhtikuun aikana 470-513 yhteydenottoa. Myös ilta-aikaan tulee jo hyvä määräi tilauksia.

8. Tulkeille näyttäisi siirron myötä riittävän vähemmän töitä. Työsopimuksia ollaan vaihtamassa nollatuntisopimuksiksi, mikä kertoo siitä, että tulkkausten määrä on vähentynyt muutoksen myötä.

Kelalla ei ole tietoa palveluntuottajien tulkkien työsuhteiden laadusta. Kela kysyi tarjouspyynnössä ainoastaan sitä, tekeekö tarjottu tulkki tulkkaustyötä päätoimisena vai sivutoimisena tulkkina. Palvelun ostajana Kelalle on merkitystä sillä, mikä on tarjotun tulkin työpanoksen määrä, ei niinkään se, minkälaisessa työsuhteessa tulkki palveluntuottajaan on. Palveluntuottaja yrityksiä oli edellisellä kaudella n. 80 ja nyt 112. Etelä-Suomen kilpailutusalueella 100:ssa yrityksessä työskentelee noin 900 tulkkia ja Pohjois-Suomen alueella 28:ssa yrityksessä noin 370 tulkkia. Hankinnassa kilpailutettiin 23 eri tuotetta. Jos hinta on korkea, on yritys häntäpäässä ja se vaikuttaa tilausten määrään, vastaa Kela.

9. Tulkkaustoimeksiantoja tavoitellaan välitettäväksi neljän viikon päähän, mutta käytännössä sykli menee vielä viikon tai kahden päähän. Tämä aiheuttaa tulkeille toimeentulo-ongelmia ja asiakkaille epävarmuutta. Tulkit eivät voi valmistautua työtehtäviinsä, jos ne ilmestyvät kalentereihin viimehetkellä. Tämä heikentää asiakkaan saamaa laatua.

Kuvattu tilanne koskee alkuvuotta, jolloin Kelan välityskeskuksessa oltiin ruuhkan takia välitysjaksolla jäljessä, kertoo Kela. Maaliskuusta alkaen on jo välitetty koko 4 viikon jaksolle. Maaliskuussa tilauksia oli jo enemmän kuin vuosi aiemmin samaan aikaan. Ruuhkasta huolimatta tammikuun tilausten välitysprosentti oli 95,3 %, helmikuun 95,2 % ja maaliskuun 95,4 %. Kela ei siis myönnä, että välitykset tapahtuisivat viime tingassa.

10. Tilanne on erityisen haastava sen vuoksi, että kuulovammaisten asiakkaiden on usein vaikea ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä ja selvittää esimerkiksi asiakasprofiilin tietojaan tai sitä, onko pyyntö tulkkauksesta tullut perille.

Kelassa on otettu pilottikäyttöön etäpalveluasiointi, jonka avulla asiakkaat voivat ottaa yhteyttä välityskeskukseen omalta kotikoneelta ja asioida näin omalla äidinkielellään. Asiakkaita on rohkeasti kehotettu kokeilemaan palvelua. Yhteyden ottamista voi kokeilla esimerkiksi yhdistyksissä yhdessä muiden kanssa, Kelasta rohkaistaan.

Hallituksen mietteitä vastineesta

Hallitus käsitteli vastineen ja päätti referoida vastaukset jäsenistölle. Emme olleet tyytyväisiä siihen, miten vastineessa ongelmien syyt ulkoistetaan asiakkaille ja firmoille. Kela olisi voinut myöntää, että heidän olisi pitänyt jo toimia jotenkin asiakasprofiileiden suhteen. Uutta tietoa saimme asiakasprofiilien päivitysaikataulusta. Kela olisi voinut myös myöntää, että osa tilauksista jää syystä tai toisesta roikkumaan niin, että hyvissä ajoissa tehty tilaus saatetaan välittää vasta viime hetkellä. Toki on selvää, että viime hetken tilaukset saattavat jäädä toteutumatta. Viime kilpailutuskaudella nekin kyllä usein saatiin toteutettua, kun tilaus laitettiin kelluviin tai kysyttiin joustoa tulkilta, jonka kalenteriin tilaus melkein olisi sopinut.

Vastauksista käy aivan selväksi, että Kelaa ei kiinnosta kehittää tulkkausalaa millään tavalla. Mm. tulkkien työolot eivät siis kuulu heidän intresseihinsä. Sen sijaan he haluavat, että järjestöt teettävät työntekijöillään Kelan työt, eli jalkautuvat tekemään asiakasprofiilien päivityksen.  

Osasyy outoon työtilanteeseen on hallituksen näkemyksen mukaan välityksessä olevat ongelmat. Toinen syy on liian suuren tulkkimäärän kouluttaminen alalle. Nykyinen kilpailutus perustuu pelkälle hinnalle ja on ajanut yrityksiä tarjoamaan liian alhaisia hintoja, jotta voisivat tarjota kunnolliset työsopimukset ja työolot tulkeille. Ilman työnjohto-oikeutta (sisäisten välitysten keikkojen siirto-oikeus) työt välittyvät alkupään firmoissa kenelle sattuu. Tulkit eivät voi lisäkoulutuksella tai työkokemuksella vaikuttaa enää lainkaan työnsaantiinsa, elantoonsa tai työnkuvaansa. Ennen vuoden vaihdetta lähes kaikki olivat täystyöllistettyjä ja saivat osaamisensa mukaisia töitä, jolloin työnteko oli mielekästä. Nyt saat yllinkyllin töitä, jos olet kilpailutuksessa hyvin pärjänneessä firmassa, muttet voi vaikuttaa töittesi sisältöön. Loppupään firmoissa (osin myös alkupään, mikä onkin kummallista) töitä ei tule riittävästi, jotta elanto olisi turvattu ja työt jakautuvat epätasaisesti. Mikä on Kelan työnäky? Polttaa loppuun kilpailutuksen alkupään tulkit ja ajaa loppupään tulkit kortiston kautta muille aloille?

Asiakasprofiili-iltoja

Koska Kelalla ei ole mitään suunnitelmaa asiakasprofiilien päivityksen toteuttamiseksi, päätimme tarttua tamperelaisen jäsenemme ideaan järjestää asiakasprofiili-iltoja yhdessä yhdistysten kanssa. Hallituksessa on neljä tamperelaista tulkkia, joten aloitamme pilotin Tampereella alkusyksystä. Pyrimme saamaan mukaan Kuurosokeiden toimintakeskuksen, Tampereen Viittomakieliset ry:n sekä nuorten TammerSign ry:n sekä tietysti Kelan välityksen. Jos Tampereella tulee paljon muutoksia profiileihin, kun asiakkaat pääsevät keskustelemaan asiantuntijan kanssa, jatketaan päivitystä muillakin alueilla. Odotettavasti tämä vaikuttaisi ainakin tulkkien ajamiin pitkiin matkoihin, kun asiakkaalle ei enää turhaan etsittäisi kaukana asuvaa tulkkia, jonka kanssa väärin täytetty profiili täsmää.  

Viime viikonloppu oli tapahtumarikas: perjantaina hallitus kokousti etänä ja lauantaina oli SVT:n kevätkokous ja opiskelijailta Tampereella, samaan aikaan Kuurojen kulttuuripäivien kanssa.

Etäkokouksessa käytiin läpi mm. saamamme yhdeksän apurahahakemusta. Apurahat on nyt myönnetty ja päätöksestä tulee pian ilmoitus apurahaa hakeneille. Seuraava apurahahakemusten jättöpäivä on 31. elokuuta. Merkkaa se kalenteriisi, ettei pääse unohtumaan!

Haemme uutta hallitusharjoittelijaa alkaen elokuusta 2014. Suuntaamme haun ensisijaisesti Helsingin/Kauniaisten Humakiin, mutta jos kiinnostunutta ei sieltä löydy, haku laajennetaan myös Kuopioon ja Diakiin Turkuun. Hallitusharjoittelijaksi pääsee viittomakielen tulkkiopiskelija, joka on kiinnostunut järjestötyöstä ja vaikuttamisesta. Kaikkien vuosikurssien opiskelijat voivat hakea! Jos kiinnostuit, ota yhteys opiskelijavastaavaamme Elina Saleniukseen (elina.salenius(ät)tulkit.net).

Kansainvälisiä tapahtumia on jälleen tarjolla: efslin konferenssiin Belgian Antwerpeniin lähtevät Marika ja Terhi hallituksesta. Samoin ilmoittautuminen WASLIn konferenssiin 2015 on alkanut. Konferenssi järjestetään Turkissa aiheenaan “Human rights: Where do Interpreters Fit in?”. Tähän konferenssiin ei ole vielä valittu edustusta.

Hallitus keskusteli uuden kilpailutuskauden tuottamista ongelmista ja tunnelmista. Olemme kevään aikana tavanneet Kelan edustajat ja olleet heihin yhteydessä myös sähköpostitse. AE on julkaissut kannanottonsa välityksen toimimattomuudesta ja asia on ollut useasti käsittelyssä myös mediassa, niin lehdissä kuin televisiossakin. Kela on ensin kieltänyt, jonka jälkeen myöntänyt ongelmat välityksessä, molemmissa tapauksissa omiin tilastoihinsa nojaten. Tulemme tapaamaan palveluntuottajat keskiviikkona 28. toukokuuta, jossa keskustelemme alan tilanteesta. Pyrimme lisäämään yhteistyötä heidän kanssaan, sillä monet tulkkien työoloihin liittyvät asiat eivät ole Kelan vastuulla, vaan ovat työnantajan ja työntekijän sovittavissa. Yhteistyön kautta voimme myös yrittää vaikuttaa Kelan toimintaan mm. ennen seuraavan kilpailutuksen alkua. Jos sinulla on jotain toiveita, mitä veisimme tapaamiseen mukanamme, laita sähköpostia osoitteeseen edunvalvonta(ät)tulkit.net!

Kevätkokous pidettiin lauantaina ravintola Astorin kabinetissa. Tunnin mittainen tehokokous piti sisällään vain yhden esityksen: kuinka käyttää ylijäämä? Hallitus esitti, että ylijäämällä maksetaan osa kotisivujen uudistuksesta ja käytetään loput toiminnanjohtajan palvelujen ostamiseen. Kokousväki hyväksyi tämän päätöksen yksimielisesti. Hallitus jättää kesäpäivien jälkeen sivuilleen ilmoituksen, jolla haetaan osa-aikaista ja määräaikaista toiminnanjohtajaa jakamaan edunvalvonnan työmääriä. Kesäpäivillä keskustelemme vielä toiminnanjohtajan sijoittumisesta SVT:n hallitustyöhön ja siitä, mitä häneltä odotetaan. Toiveena on löytää tj, jolla on tietotaitoa niin poliittisesta toiminnasta kuin tulkkausalastakin. Toiminnanjohtaja aloittaisi työnsä syksyllä 2014.

Kevätkokouslauantaina Tampereella järjestettiin myös opiskelijailta tapasravintola Inézissä. Paikalla oli parikymmentä opiskelijaa niin Diakista kuin Helsingin ja Kuopion Humakeista. Mahtavaa, että porukkaa oli niin paljon paikalla! Hallituksesta paikalla olivat Essi Saloniemi ja Emilia Norppa. Keskustelut pyörivät hallitustyön ja kuluneen kevään tapahtumien ympärillä, samalla tapaksia napsien. 

Kiitos kaikille tästä viikonlopusta! 

Kaikkien SVT:n sähköpostien pitäisi nyt toimia.

Olemme lähettäneet koeposteja postituslistoille. Jos et ole saanut sähköpostia tai haluat vaihtaa listaa tai poistua listalta, ota yhteyttä osoitteeseen yllapito(ät)tulkit.net.

Kelan edustajien ja tulkkijärjestöjen tapaaminen järjestettiin 14. huhtikuuta Kelan toimipaikassa Pitäjänmäellä. Tapaamiseen oli kutsuttuna puhevammaisten tulkkijärjestö, kirjoitustulkkien tulkkijärjestö ja SVT. Jokaisesta tulkkijärjestöstä paikalla oli kahdesta kolmeen edustajaa. SVT:n hallituksesta paikalla olivat puheenjohtaja Heidi Kenttälä ja edunvalvontavastaava Emilia Norppa. Aikaa tapaamiselle oli varattuna kaksi tuntia ja Kela oli koonnut asialistan oli ennalta tulkkijärjestöjen toiveiden perusteella. Asialistalla olivat muun muassa keskitetyn välityksen toiminta, sisäinen välitys ja asiakasprofiileissa olevat virheet.

Toimme esiin kentän huolen työmäärästä ja välitystoiminnan puutteellisuudesta. Kelan mukaan alkuvuonna tilausmäärissä tapahtui pieni notkahdus, mutta määrä ei ole romahtanut. Tilausmäärissä on kuulemma tapahtunut muutamien satojen heitto viime vuoteen verrattuna, mutta tilanne on jo normalisoitunut ja verrattavissa viime vuoden lukemiin. Kela myönsi välitysongelmat ja on jo puuttunut niihin muun muassa lisäkouluttamalla välittäjiä. Kentältä tulevien terveisten mukaan välitysongelmat eivät kuitenkaan ole vielä poistuneet ja tämän asian kerroimme myös Kelan edustajille. He kirjasivat ongelmakohdat ylös ja ottavat asiat esille seuraavassa palaverissa välittäjien kanssa. Palavereja järjestetään kuulemma usein ja niiden avulla palvelua yritetään parantaa ja yhtenäistää. Kelan mukaan tulkkien tunne työmäärän vähentymisestä ei ole ainoastaan välityksestä johtuvaa, vaan myös uusi kilpailutuskausi ja muutokset kilpailutusjärjestyksessä vaikuttavat asiaan. Tietoa kerätään mm. palveluntuottajilta, jotta saadaan varmuus siitä, mikä kaikki on välitysongelmista johtuvaa, mikä taas kilpailutuksesta.

Sisäisen välityksen optimointikieltoon Kelalla oli vankka kanta. Heidän mukaansa keikka on sijoitettu tietylle tulkille kokonaiskustannuksiltaan halvimman mukaan ja jos keikka siirtyisi edes firman sisällä, saattaisivat kokonaiskustannukset nousta esimerkiksi matkakustannusten myötä. Tähän totesimme, että periaate on kummallinen, koska Kela on jo nyt tuhlannut rahaa ja aikaa välittämällä tulkkeja ristiin rastiin, optimointia noudattamatta. Firman sisäisellä optimoinnilla parannettaisiin myös tulkkauksen laatua, vaikka laatu ei ollutkaan kilpailutuksen kriteerinä. Yleistä optimointia välityskeskus ei tee, eli välittäjät eivät uudestaan järjestä jo välitettyjä keikkoja tai siirtele niitä firmojen kesken.

Keskustelimme myös tulkkauksen laadusta ja ihmettelimme laadun puuttumista kilpailutuskriteereissä. Kelan mukaan laadun tarkastelu tällä alalla on vaikeaa ja siinä asiassa olimmekin samaa mieltä. Keskustelimme laadun kriteereistä ja pohdimme, miten laatua voisi tällä alalla tarkastella – kokemusvuosien vai ehkä tulkkaustaitojen mukaan? Puhevammaisten tulkkijärjestön puheenjohtaja ehdotti, että laatua voisi tarkastella aina viiden vuoden sykleissä, jolloin tulkin tulisi osoittaa taitonsa laadun varmistamiseksi. Tämä ehdotus sai kannatusta myös Kelan riveissä. Ehdotimme tähän liittyen tulkkirekisterin siirtämistä Kelan alaisuuteen, mutta se ei kuulemma ole mahdollista. Kela lupasi meille tukensa, jos pyrimme siirtämään tulkkirekisterin esimerkiksi opetushallituksen alaisuuteen.

Asiakasprofiilien tarkastaminen on ollut jo pitkään Kelan tehtävälistalla, mutta he eivät ole vielä löytäneet siihen hyvää toteutuskeinoa. Kela tiedostaa asiakasprofiileista johtuvat ongelmat, joita vielä korostimme kentän esimerkein. Ehdotimme Kelalle, että he voisivat tiedottaa asiakkaita videotiedotteen muodossa, jotta tieto tulisi viittomakielellä ja suurin osa asiakkaista tavoitettaisiin.

Kehotimme Kelaa käymään läpi Riikka Heikkisen Sosiaaliportti.fi-artikkelin kirvoittamaa keskustelua, koska Heikkisen teksti ja kentän kokemukset ovat hyvin ristiriitaisia. Kela kertoi niin jo tehneensä ja totesi myös, että kaikki kommentit eivät ole olleet asiallisia. Korostimme, että artikkeli ja käytännön työelämä alalla ovat kuin yö ja päivä ja artikkelin asenne on herättänyt paljon närkästystä kentällä.

Lisärekrytoinnista Kela kertoi sen verran, että asiaa katsotaan tilanteen mukaan. He ovat tietoisia tiettyjen alueiden ylitarjonnasta ja avaavat rekrytoinnin tarpeen mukaan, mutta haluavat ensin tarkastella alueiden työtilannetta pidempään. Vielä ei ole kuulemma aika rekryn avaamiselle.

Keskustelu jatkuu, joten lähettäkää meille kokemuksianne kentältä - onko tilanne mielestänne jo parantunut? Välittyvätkö keikat? Laita sähköpostia osoitteeseen hallitus(ät)tulkit.net!

Osa SVT:n sähköposteista ei toimi tällä hetkellä. Toiminnassa ovat osoitteet: hallitus(ät)tulkit.net, puheenjohtaja(ät)tulkit.net, info(ät)tulkit.net ja ilmoittautuminen(ät)tulkit.net. Alueelliset sähköpostilistat ym eivät siis tällä hetkellä toimi! Ilmoitamme, kun asiaan saadaan muutos.

Jos olet ilmoittaunut kevätkokouksen lounaalle, mutta et ole saanut vastausta viestiisi, voisitko lähettää viestisi uudestaan osoitteeseen ilmoittautuminen(ät)tulkit.net!

Akavan Erityisalojen (AE) lakimies otti vuoden alussa pyynnöstämme yhteyttä työnantajapuolen liittoon (Elinkeinoelämän keskusliitto, EK) kysyäkseen heidän haluaan aloittaa neuvottelut yleissitovasta TES:istä viittomakielialalle. 
 
Ikävä kyllä tällä hetkellä työnantajaliitto ei ole valmis TES-neuvotteluihin. EK:n linja on, että heillä on sosiaalialalla kaksi työehtosopimusta: sosiaalialan järjestösopimus ja sosiaalialan palveluyksikköjä koskeva sopimus. He ohjeistavat jäseninä olevia viittomakielialan yrityksiä ottamaan käyttöön jommankumman edellä mainituista työehtosopimuksista.
 
EK:lla ei ole heidän mukaansa riittävää edustusta työnantajapuolelta, sillä osa työnantajista on järjestäytynyt PALTAan (Palvelualojen työnantajat), joten he eivät voi yksin päättää lähtevänsä TES-neuvotteluihin. Myöskään PALTAlla ei ole kiinnostusta yhdessä EK:n kanssa ryhtyä tekemään työehtosopimusta.
 
Kelan aiheuttama tilanne alalla vaikeuttaa myös osaltaan neuvottelujen aloittamista: yritykset ovat taloudellisessa ahdingossa, joten tämäkin vaikuttaa siihen, ettei työehtosopimuksesta ole halukkuutta käynnistää neuvotteluja.
 
Tilanne ei siis ole tällä hetkellä paras TES-neuvottelulle. Joudumme näiden uutisten myötä siirtämään toiveemme yleissitovasta työehtosopimuksesta tulevaisuuteen. Keskustelu tärkeistä asioista ei kuitenkaan kuihdu tähän: tulemme tapaamaan palveluntuottajien edustajien kanssa alan ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Osa hallitusväestä osallistui Niina Lappalaisen koulutukseen maaliskuun 15. päivä Oulussa. Tykkäsimme koulutuksesta, kuten positiivisten palautteiden perusteella suurin osa alueellisiin koulutuksiin osallistuneista. Vaikka aluksi osa kalvoista näyttikin siltä, että “joo-o, kyllähän me tää tiedetään…”, niin kas, kun piti videolta asioita poimia ja nimetä, niin jo alkoi haasteet! Yhdessä pohtien ratkaisuja kuitenkin löytyi ja nyt kuljemme silmät auki ja aivot valppaina nappaamaan kiinni siitä mahdollisuudesta tuottaa näitä rakenteita tulkkeessamme. Mennään pienin askelin eteenpäin, syvemmälle viittomakielen saloihin. Paitsi hyvää koulutusta, Oulu tarjosi myös erinomaisen lounaspaikan (Fit Wok). Koulutuksen jälkeen hallitusväkeä kokoontui Sokeri-Jussiin palaveeraamaan tulkkien tilanteesta paikallisen jäsenen kanssa. Keskustelu oli erittäin hedelmällinen. Ilta jatkui iloisissa merkeissä :)

Sunnuntaina oli hallituksen kokous. Yle oli haastatellut puheenjohtajaamme Heidiä ja odottelimme Viikko viitottuna -lähetystä. Vihdoin saimme tulkkien ahdingosta ääntä kuuluviin! Olkaa hyvä ja jakakaa linkkiä kaikille vaikutusvaltaisille tahoille, joita tunnette! Olemme valmistelemassa useita yhteydenottoja eri ministeriöihin ja päättäjiin. On siis hyvä, jos mahdollisimman moni poliitikko olisi jo kuullut aiheesta etukäteen mediassa.

Tulkkien tilanne kentällä on käynyt todella vaikeaksi. Hallituksen resurssit eivät riitä kaiken tarpeelliseksi katsomamme edunvalvonnan hoitamiseksi vapaaehtoisvoimin. Viime vuoden tulos oli reilut 8000 euroa voitollinen, joten hallitus ehdottaa kevätkokoukselle, että ylijäämä käytetään toiminnanjohtajan palveluiden ostamiseen. Muutoinkin budjettia tutkiskeltiin säästökohteita skannaten, että saamme kohdennettua tarvittavat varat määräaikaisen toiminnanjohtajan rahoittamiseksi. Jokainen jäsenmaksu on tärkeä, jotta pystymme tarjoamaan edunvalvontaa jäsenillemme. Hallitus päätti aloittaa neuvottelut heti ja ostaa palvelu mahdollisimman pian.

Viime vuoden tilinpäätös on ylijäämäinen. Hallitus allekirjoitti sen ja lähettää tilintarkastajille. Vuoden 2013 suurimpia menoeriä olivat kokouskulujen ja järjestösihteerin lisäksi Kielisillan toimittaminen, alueelliset koulutukset, kansainvälinen toiminta ja kotisivujen päivityksen aloittaminen. Tulkit.netin uudistus, uusi visuaalinen ilme ja ilmeen mukaiset asiakirjapohjat ovat nyt valmiit. Sivujen sisällön muokkaus tapahtuu jatkossa omin voimin. Sähköpostipalveluiden siirto on vielä kesken. Kulut näistä uudistuksista painottuvat tälle vuodelle. Vuoden 2014 budjetista onkin käytetty jo lähes kolmasosa. Viime vuonna olitte kuitenkin tehneet töitä niin paljon, että AE jälleen nosti jäsenmaksupalautuksemme määrää. Olemme siis saaneet takautuvasti merkittävän summan rahaa ja jatkossa kuukausittain enemmän kuin mitä olemme budjetoineet. Jos jäsenmäärä ei laske huomattavasti, ei taloudellista huolta ole.

Sunnuntain kokouksessa valmisteltiin tietysti myös tulevaa kevätkokousta, joka on toukokuussa Tampereella Kuurojen kulttuuripäivien kanssa samana viikonloppuna (17.5.). Tervetuloa siis Tampereelle Ravintola Astoriin SVT:n tarjoamalle lounaalle ja sen jälkeen kevätkokoukseen! Ilmoittautumisohjeet tulevat pian tulkit.nettiin. Paikan päällä on toivottavasti myös uusi toiminnanjohtajamme kertomassa teille jäsenille, mitä kaikkea vaikuttamistyötä olemme tehneet ja mitä on vielä tekemättä.

Lopuksi vielä muistamme, että SVT on yhtä kuin jäsenensä. SVT:n hallitus ei voi toimia yksin tai huhupuheiden perusteella. Jäsenten on oltava yhteydessä hallitukseen, jotta saamme tietoa kentän tilanteesta. Älä luota siihen, että meillä olisi jo tietoa juuri sinun tilanteestasi. Soita tai laita sähköpostia! Jos mainitset, että et halua tapaustasi lausuntoihin tms. mukaan, niin kunnioitamme tahtoasi. Käyttäkää myös luottamusmiesten / luottamusvaltuutettujen palveluita. Ellei työpaikallasi ole sellaista, ole yhteydessä meihin. Me autamme teitä järjestämään vaalit. AE kouluttaa luottamusmiehet.

Erilaisissa neuvotteluissa tieto on valttia, joten auttakaa meitä auttamaan teitä!

Hallituksesta, Terhi Kalliomäki

Psst!  Apurahahakemukset on jätettävä maaliskuun lopussa, käsittelemme ne seuraavassa kokouksessa.
Jos et ole vielä lukenut uutista Ylen sivuilta, klikkaa tästä!

Saimme koko hallitukselle suunnatun viestin eräältä jäseneltämme, joka halusi nostaa esille puutteita viimeaikaisessa tiedotuksessamme mm. Kelan välitysongelmiin ja siitä johtuen palkanmaksuasioihin liittyen. Hän oli saanut kuvan, että emme kohtele jäseniämme tasa-arvoisesti, vaan arvotamme heitä heidän työsopimustensa mukaan ja nollasopimus on meille kuin punainen vaate. Kiitos tästä yhteydenotosta! Se aktivoi meitä pohtimaan asiaa ja kirjoittamaan blogiin ajatuksia ammattiyhdistyksen toiminnasta.

SVT seisoo kaikkien jäsentensä takana yhtä lailla, työsopimuksesta riippumatta. Olemme tiedotteissamme halunneet mm. tuoda esille sen, miten eri työsopimukset vaikuttavat palkan saantiin, jos töitä ei yhtäkkiä olekaan, esimerkiksi Kelan välityksen takkuilun takia. Tosiasia on, että eri työsopimukset sitovat työnantajia eri tavalla ja täten vaikuttavat poikkeustilanteissa työntekijän palkanmaksuun eri tavoin.

Tulkkausalalla tällä hetkellä yleisin työsopimus on tarvittaessa työhön kutsuttava (TTT) -työsopimus, josta on usein puhuttu myös ns. nollasopimuksena. Tämä tarkoittaa, että työsopimukseen ei ole kirjattu minimi- tai maksimityötuntimäärää, vaan tulkki tekee töitä oman halunsa mukaisen määrän. Tällainen työsopimus on eri aloilla hyvin yleinen esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa, jolloin töitä ei tehdä täysipäiväisesti, vaan ainoastaan silloin tällöin. Miksi samanlainen sopimus on meillä yleisin, vaikka monet saavat pääasiallisen tulonsa tulkkauksesta?

Yksi suuri syy on Kelan tiukat kilpailutusehdot, joissa tulkkauspalvelua tarjoavat firmat järjestetään hinnan perusteella. Näin tulkkien työkokemuksella tai muilla hyvillä ansioilla ei ole merkitystä, ainoastaan hinnalla. Palveluntarjoajien on pakko pitää hinnat matalalla, jotta he voisivat menestyä kilpailutuksessa. Näin ollen varminta on tarjota tuntityösopimusta, jossa työaikaa ei ole rajattu minimityöajalla.

Toinen syy on nollasopimuksen houkuttelevuus: työlle ei aseteta rajoja, joten kalenterin voi laittaa auki ja sulkea kuten itse tahtoo. Tämän lisäksi palkka muodostuu mahdollisesti korkeammaksi kuin kuukausipalkka. Vapaus ja parempi palkka houkuttelevat ja se on ymmärrettävää. Tuntipalkkaisuus ilman tuntirajoja on kuitenkin aina riski työntekijälle, eikä ole varmaa, että palkka pysyy joka kuukausi riittävänä. Tilanne on myös hyvin erilainen pienemmillä paikkakunnilla, joissa tulkkitilausmäärät vaihtelevat kuukausittain ja jopa viikoittain paljon. Jos tulkkaus on pääasiallinen toimeentulo, tulkki sitoutuu joka tapauksessa tiettyyn määrään töitä tietyn ajanjakson aikana saadakseen leipää pöytään. Mitä jos tapahtuukin niin, että työt loppuvat kuin seinään?

Tammikuussa alkaneet välitysongelmat ja kilpailutusjärjestyksessä tapahtuneet muutokset ovat paljastaneet nollasopimuksen huonot puolet. Ammattiyhdistyksellä ei ole mahdollisuuksia auttaa tilanteessa, jossa työntekijä hyväksyy työsopimuksen, joka ei velvoita työntantajaa tarjoamaan töitä. Liittokaan (Akavan Erityisalat) ei voi vaatia työnantajalta muuta kuin mitä työsopimuksessa sanotaan. Oikeusteitse asiaa voidaan yrittää selvittää. Olemme ymmärtäneet, että työntekijä ei aina tiedosta, millaisesta työsopimuksesta tässä tapauksessa on kyse.

SVT:n hallitus haluaa ajaa tulkkausalalle työsopimuksien kirjoa, eikä mustavalkoista nollasopimus tai kuukausipalkka -mallia. Eivät ne ole ainoat työsopimusmallit! On paljon muitakin tapoja tehdä töitä. Päätyötä tekevällä tuntityöläisellä, oli ala mikä hyvänsä, on yleensä työsopimuksessaan minimituntimäärä. Työnantaja arvioi montako tuntia hän pystyy tarjoamaan työntekijälleen töitä ja työntekijä voi neuvotella tuntimäärästä, joka takaa toimeentulon. Kuukausipalkkainen työntekijä taas voi neuvotella työnantajansa kanssa osa-aikaisesta työstä, jos täyspitkä työviikko ei sovi. Jos tulkkausta ei ole tarkoitus tehdä “työkseen”, vaan silloin tällöin, tarvittaessa, on TTT-(nolla)sopimus varmasti paikallaan.

Olemme siis huolissamme nollasopimusten kasvavasta määrästä ja vaihtoehtojen puuttumisesta. Jos sama kehitystrendi jatkuu, pian alalla ei ole lainkaan vakituista toimeentuloa tarjoavia työsuhdemuotoja.

Tällä hetkellä alalla suositaan pääasiassa nollasopimusta, vaikka täyspäiväisiä tulkkeja on paljon. Vaihtoehtoja kartoittaaksemme haluaisimme saattaa palveluntuottajat ja SVT:n edustajat keskustelemaan samaan pöytään. Haluaisimme saada aikaiseksi minimituntityösopimusmallin, joka olisi helposti sovellettavissa. Jokainen meistä kuitenkin toivoo, että  tulkit jaksaisivat työssään, pysyisivät alalla ja erilaisia työsuhdevaihtoehtoja olisi tarjolla.

Hallituksen tietoon ei ole tullut tähän mennessä mitään poikkeusjärjestelyitä, joilla nollatuntiperusteisella työsopimuksella työskentelevät olisivat saaneet palkkaa ilman tulkkaustunteja. Jos tiedät tällaisesta, tiedota meitä niin viisastumme! Jatketaan tätä työtä yhdessä: tarvitsemme tietoa kentältä, eri paikkakunnilta, erilaisista tilanteista. Auta meitä pysymään ajan tasalla!

Välitys ei tällä hetkellä toimi niin kuin sen pitäisi. Tämä on aiheuttanut sen, että tulkit eivät saa tilauksia ja asiakkaat eivät saa tulkkausta. Tulkkien toimeentulo on vaarassa. Tässä toimintaohjeita, jotta turvaat toimeentulosi.

Tulkki

Tulkki ei ole sopimussuhteessa Kelaan vaan työnantajaansa. Tarkista työsopimuksesi!Jos sen mukaan sinulla on velvollisuus tehdä jokin minimimäärä työtunteja kuukaudessa (oli töitä tai ei) niin huolehdi, että saat tämän minimimäärän edestä palkkaa. Työnantajalla on oikeus määrätä sinut muihin töihin (esim. erilaisia toimistotöitä ja kehittämistyötä) tällä ajalla, jolta saat palkan. Voit myös ilmoittautua työttömäksi ja hakea soviteltua päivärahaa, koska et saa täysiä tunteja.

Jos työsopimuksesi on tarvittaessa töihin kutsuttava tai nk. nollasopimus vaihtoehtoja on vähemmän. Olet ottanut kantaaksesi taloudelliset riskit työnantajasi puolesta. Se tarkoittaa, että et voi tässä tilanteessa vaatia palkkaa työnantajaltasi. Tällöin ainoa vaihtoehto on ilmoittautua työttömäksi ja hakea soviteltua päivärahaa. Voit myös yrittää neuvotella työsopimukseesi minimitunteja työnantajasi kanssa.

Kuukausipalkkaisilla tilanteen pitäisi olla erilainen. Työnantaja on velvollinen maksamaan heille kuukausipalkan työsopimuksen mukaisesti.

Jos työnantajasi yrittää vaihtaa työsopimustasi tuntiperusteiseksi, ole välittömästi yhteydessä AE:n lakimieheen ja SVT:n hallitukseen.

Jos työnantaja on maksukyvytön, sinulla on mahdollisuus saada palkkasi palkkaturvasta.

SVT

SVT:n hallitus seuraa tilannetta ja kerää teidän kokemuksianne. Emme voi toimia ilman että saamme konkreettisia tietoja teiltä. Valmistelemme kannaottoja esimiestasolle, esimiesten esimiehille ja ministeriöön. Olemme käytettävissä, jos Vatu pyytää asiantuntemustamme tilanteen ratkaisemiseen. Olemme jo olleet yhteydessä Kelaan ja jatkamme yhteydenottoja.

Akavan Erityisalat

AE tarjoaa lakimiesten palvelut käyttöösi. Voit olla yhteydessä esimerkiksi Tuire Torvelaan (tuire.torvela@akavanerityisalat.fi, puh. 0201 235 356), jos et saa palkkaasi tai et ole varma millainen työsopimuksesi on. Liitto ei voi tehdä mitään, ellei sinne ole ilmoittautunut yksilöitä, joiden asiaa he lähtevät ajamaan.

Työnantaja

Työnantaja on ainoa taho, joka on sopimussuhteessa Kelaan. Työnantajat voivat tehdä laskelmia viime tammikuun tulokseen verraten ja todeta, että välitys ei toimi ja sen toimimattomuus on tuottanut firmalle tappiota. He voivat mahdollisesti hakea korvauksia. Jos työnantaja saa korvauksia, heillä ei ole velvollisuutta maksaa tulkeille muuta kuin työsopimuksen mukaisesti. Vaikka työnantaja saisi korvausta ja sinulla on tuntityösopimus ilman minimituntimäärää, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa sinulle mitään. Jos työnantaja on solidaarinen, hän voi tietysti jakaa saamansa korvaukset jossain suhteessa myös työntekijöilleen.

Tulkkauspalvelun tuottajayhdistys

Tulkkauspalvelun tuottajayhdistys voi koota kaikkien firmojen tilaukset yhteen ja verrata niitä viime tammikuun välitysmääriin, jolloin saadaan luotettavampaa tietoa välityksen toimimattomuudesta. Yksittäisen firman tilauskannan muutos voi johtua myös kilpailutussijoituksesta.

Hallituksen kokous 18.1.2014

Vuosi vaihtui ja uusi kilpailutuskausi on alkanut. Hallitukselle on sadellut yhteydenottoja välityksen toimimattomuudesta. Pääsemme heti tositoimiin! SVT aikoo huomauttaa Kelaa valmistelujen riittämättömyydestä. Vaikeuksia oli odotettavissa, se nähtiin toki jo loppuvuodesta. Kelan valmistelut eivät olleet riittäviä ja tiedotukset tulivat myöhässä, joten tilaussumalta ei voitu välttyä. Keräämme esimerkkejä erilaisista tilanteista ja työstämme lausuntoja Kelan vatuun ja tarvittaessa muuallekin yhdessä muiden tulkkiyhdistysten kanssa, itsenäisesti ja yhdessä asiakasjärjestöjen kanssa TTYR:ssä. Olemme kaikki samassa veneessä. Kun välitys ei toimi, eivät asiakkaiden oikeudet toteudu, eikä tulkeilla ole mahdollisuutta tienata elantoaan.

Asiakkaat ovat perustaneet Herää, Kelan tulkkauspalvelu! -sivun Facebookiin ja kritisoivat kovin sanoin tulkkipalvelun toimimattomuutta. Alalla on kovat paineet. Tulkeille ei riitä töitä ja samalla asiakkaat jäävät ilman palvelua. Tulkkifirmojen talouteen tällainen vaikuttaa ja luo myös paineita. Samoin tuntipalkkaisten tulkkien on vaikeaa tuoda leipää pöytään, kun välitys ei toimikaan niin kuin pitäisi. Hermo kiristyy monella suunnalla. Epäkohtiin on puututtava, mutta maltti on nyt valttia niin asiakkailla, tulkeilla kuin firmoillakin. Yritetään antaa välittäjille työrauha. Nämä kuukaudet ovat varmasti vaikeimmat heidän työhistoriassaan. On hyvä, että asiakkaat ovat perustaneet Facebook-ryhmän ja keräävät palautetta Kelalle tulkkipalvelun toiminnasta ja jakavat siellä tietoa viittoen. Vaikka asiakkaat kaipaavat tulkkien kommentointia ja tulkeillakin toki asiaa olisi, niin on hyvä muistaa, että olemme allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen liittyen Kelan tulkkitoimintaan. Yksittäiset tulkit siis eivät voi avautua julkisesti ongelmista. Se ei tarkoita, että olisimme voimattomia asian edessä. Voitte laittaa kaikki palautteet ja esimerkit hallitukselle tiedoksi (info@tulkit.net) ja viemme asiaa eteenpäin.

Viime vuosi oli SVT:llä taloudellisesti ihan hyvä, odotamme positiivista tulosta. Mietintämyssyyn siis: mitä ylijäämällä tehtäisiin? Lisää koulutustako, jotta saamme ammattitaitoa päivitettyä? Jyväskylässä on tulossa mielenkiintoinen keskustelutilaisuus uusille kielenkäyttäjille. Seuratkaa ilmoittelua! Kuopiolaiset kunnostautuivat ja täyttivät ilmoittautumisen alettua puolessa tunnissa kevään ilmaisen koulutuksen paikat (pari mahtuu vielä!). Sen sijaan Jyväskylässä on runsain mitoin tilaa. Tampere ja Jyväskylä, huhuu? Onko siellä ketään? Kimppakyytiä ja 9. helmikuuta kohti Jyväskylää, vielä ehtii! Jos olet innostunut kehittämään SVT:n koulutusantia niin ole yhteydessä Elsa Lindbergiin (elsa.lindberg@tulkit.net). Työryhmään mahtuisi pari innokasta ideoijaa.

Kevätkokous on Tampereella Kuurojen kulttuuripäivien kanssa samana viikonloppuna! Mikä mahdollisuus virkistää kielitaitoasi uusilla aluevaltauksilla kulttuurin saralla. Myös opiskelijoille tulossa yhteinen illanvietto jännittävän päivän päätteeksi. Tervetuloa siis Tampereelle sankoin joukoin lauantaina 17. toukokuuta 2014!

Uudet kotisivut ovat olleet keskustelun alla jo muutaman vuoden ja NYT tapahtuu! SVT:n uusi visuaalinen ilme on jo valittu ja kotisivujen rakentaminen on täydessä käynnissä. Tällä hetkellä ei vanhoille kotisivuille enää päivitetä työnhakuilmoituksia tai koulutusmainoksia. Voitte laittaa niitä edelleen itse SVT:n Facebook-sivuille ja lähettää alueellisille sähköpostilistoille. Jatkossa uusilla nettisivuilla on nimellismaksullinen ilmoitustaulu, jonne voit ostaa ilmoitustilaa. Näin SVT:n oma toiminta erottuu selkeästi muiden mainoksista ja puolueettomuutemme on selkeämpi. Tervetuloa siis pian uusille kotisivuillemme, josta jatkossa löydät myös tämän ja seuraavat  kokousblogit.

Voimia ja malttia kaikille kevätkaudelle!

Hallitus 2014, Terhi Kalliomäki

Sivut