Säännöt

Suomen Viittomakielen Tulkit ry – SÄÄNNÖT 15.6.2013

1 §
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Finlands Teckenspråkstolkar rf, kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Yhdistys on perustettu 2.10.1982.

2 §
TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia viittomakielen tulkkien ammattiyhdistyksenä, toimia yhdyssiteenä jäsenten välillä sekä edistää tulkkitoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä jäsentensä palkkauksen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi,
 • valvoo toimivaltansa rajoissa, että jäsenistöä koskevia palkkasuosituksia, työsuojelu- yms. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan,
 • pitää yhteyttä jäsenistöön sekä harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi,
 • ylläpitää yhteyttä muihin tulkkijärjestöihin,
 • toimii yhteistyössä kuulovammaisjärjestöjen sekä viittomakielialan toimijoiden ja kieli- ja tulkkauspalveluja järjestävien viranomaisten kanssa,
 • järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja,
 • toimii viittomakielen tulkkien asiantuntijaelimenä,
 • voi kuulua jäsenenä valitsemaansa ammattiliittoon, joka edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokous voi halutessaan erottaa/liittää yhdistyksen liittoon katsoessaan sen yhdistyksen eduksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia ja myyjäisiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja jäseniään ja heidän perheitään varten sekä harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa.

3 §
YHDISTYKSEN PUOLUEPOLIITTINEN SITOUTUMATTOMUUS

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 §
YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä viittomakielentulkkikoulutuksen tai vastaavan tulkkikoulutuksen saaneet tulkit ja kääntäjät tai viittomakielentulkkikoulutuksessa tai vastaavassa tulkkikoulutuksessa opiskelevat, jotka yhdistyksen hallitus näiden sääntöjen määräämällä tavalla hyväksyy jäseniksi ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä.

5 §
JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet, eläkeläisjäsenet sekä kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

6 §
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jäsenen tulee kuitenkin maksaa erääntyneet jäsenmaksunsa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai jos hän ei noudata yhdistyksen päätöksiä tai toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä.

Yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen. Mikäli erottaminen johtuu muusta syystä kuin jäsenmaksujen laiminlyönnistä, jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan sääntömääräiseen kokoukseen jättämällä hallitukselle kirjallinen valitus kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut hänen tietoonsa. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen.

7 §
YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

8 §
YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous on varsinainen kokous tai ylimääräinen kokous. Varsinaiset kokoukset ovat vuosittain maalis-toukokuussa pidettävä kevätkokous ja loka-joulukuussa pidettävä syyskokous.

Muut yhdistyksen kokoukset ovat ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintä kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

9 §
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna.
 6. Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta.
 7. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
 9. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.

10 §
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden palkkioista ja tilintarkastajien palkkioperusteista.
 7. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Käsitellään yhdistyksen talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, kahdeksi vuodeksi joka toinen vuosi.
 10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja yleisvarajäsenet, sekä päätetään missä järjestyksessä varajäsenet kutsutaan varsinaisen jäsenen tilalle kokoukseen.
 11. Valitaan seuraavalle tilivuodelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat.
 12. Valitaan edustajat liiton hallintoelimiin.
 13. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 15. Kokouksen päättäminen.

11 §
KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Ennakkoilmoitus varsinaisesta kokouksesta on julkaistava liiton tai yhdistyksen lehdessä tai jäsenkirjeessä tai verkkosivuilla tai yhdistyksen sähköpostilistoilla vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava liiton tai yhdistyksen lehdessä tai jäsenkirjeessä tai verkkosivuilla tai yhdistyksen sähköpostilistoilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava joko kirjallisesti tai sähköisesti jäsenille kolme päivää ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Ylimääräisestä kokouksesta ei tarvitse lähettää ennakkoilmoitusta.

12 §
ALOITTEET

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokoukseen, hänen tulee jättää kirjallinen aloite päätösehdotuksineen kevätkokoukseen tai syyskokoukseen kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen tulee tuoda tällainen asia yhdistyksen kokouksen päätettäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.

13 §
ÄÄNI-, LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Äänioikeutettuja ovat kokouksessa läsnä olevat jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset jäsenet tai 5 § 2 momentin mukaisesti jäsenmaksusta vapautetut yhdistyksen jäsenet.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja yhdistyksen toimihenkilöillä sekä muilla kokouksen hyväksymillä henkilöillä.

14 §
PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa mainituista asioista.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 § 1 momentin kolmannessa kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan voittaa se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä tasatuloksen ratkaisee arpa.

15 §
YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä seitsemän (7) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Jäsenistä puolet (vuorovuosin 3 ja 4) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäistä kertaa valittaessa ratkaistaan erovuoroisuus arvalla. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä.

Varajäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.

16 §
HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen yleisvarajäsen siinä järjestyksessä kuin syyskokous on päättänyt. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

17 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten mukaisesti,
 • valita keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteeri, taloudenhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt,
 • asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, valita niihin jäsenet, antaa niille tehtävät ja valvoa tehtävien suorittamista,
 • päättää jäsenmaksujen kantotavasta ja -ajasta,
 • huolehtia rahavarojen ja omaisuuden käytöstä,
 • hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet näiden sääntöjen 4 § ja 6 § mukaisesti ja pitää jäsenrekisteriä
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 • seurata jäseniään koskevien työ-, ammatti- ja palkka-asioiden kehittymistä, voimassaolevien työelämään liittyvien lakien noudattamista sekä tarvittaessa auttaa jäseniään epäkohtien selvittämisessä,
 • toimittaa viimeistään kaksi kuukautta sääntömääräisen kokouksensa jälkeen liitolle tiedot toiminnastaan, ilmoitus hallituksen kokoonpanosta sekä toiminta- ja tilikertomukset,
 • seurata ja tukea alueellisten ja toimialakohtaisten yhteenliittymien toimintaa, ottaa ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä
 • pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

18 §
ALUEELLINEN TULKKITOIMINTA

Yhdistyksen hallitus tukee alueellista tulkkitoimintaa, jota toteutetaan yhdistyksen toimintaohjeiden mukaisesti.

19 §
NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

20 §
TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina tilintarkastajille toimitettavaksi vuosittain helmikuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään yhtä kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien tulee kahden viikon kuluttua saatuaan edellisessä momentissa mainitut asiakirjat, toimittaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.

21 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa.
Sääntömuutoksen on saatava taakseen 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

22§
TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Yhdistys voi purkautua yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljellä olevat varat luovutettava yhdistyksen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen sopivaksi katsomalle oikeuskelpoiselle taholle käytettäväksi yhdistyksen tai tulkkitoiminnan pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.


(Tämä sääntömuutosehdotus on hyväksytty Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n hallituksessa 15.6.2013. Ennakkotarkastus on suoritettu 4.2.2014. Säännöt hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 6.10.2013 sillä ehdolla, että ne hyväksytään ennakkotarkastuksessa.)