Tulkkauspalvelu

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut siirtyivät kunnilta Kelan hoidettaviksi 1.9.2010. Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma.

Oikeus käyttää tulkkauspalvelua perustuu Lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (19.2.2010/133). Kuuroilla on oikeus käyttää tulkkausta vähintään 180 tuntia ja kuurosokeilla 360 tuntia vuodessa erilaisiin asioimistilanteisiin. Tulkkaustunteja voi saada vähimmäismäärää enemmän, mikäli se on perusteltua ja niitä hakee erikseen. Opiskelua varten tulkkaus anotaan erikseen opiskelujen keston ajaksi. Myös ulkomaanmatkalle tulkkauspalvelua tulee hakea erikseen. Tulkkipäätöstä eli oikeutta käyttää tulkkauspalvelua haetaan Kelasta ja anomukset käsittelee Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus.

Tulkkitilaus

Suomessa viittomakielen tulkkausta voi tilata Kelan välityskeskuksista tai suoraan tulkkauspalvelua tuottavilta yrityksiltä. Viittomakielisten ja viittomakommunikaatiota käyttävien henkilöiden tulee tilata tulkki keskitetysti erillisten tulkkivälitysten kautta.

Tulkkauspalvelua tarjoavia yrityksiä on Suomessa monia. Ennen tulkkitilauksen tekoa asiakkkaan tulee selvittää kuka tai mikä on maksajataho. Tämä määrittelee sen, mistä tulkin voi tilata. Mikäli maksajana on Kela, tulkkauspalvelu tulee tilata asuinkunnan mukaan määräytyvästä välityskeskuksesta. Sen sijaan yksityiset tahot (yhdistykset, koulut, yritykset ja kuulevat yksityishenkilöt) voivat valita tulkkauspalvelutuottajan vapaasti omin laatu- ja hintakriteerein! Tulkin tilaaja jättää tilauksensa tulkkauspalvelua tuottavaan yritykseen, joka etsii sopivimman tulkin tilanteeseen.

Tilaa tulkki hyvissä ajoin ennen tulkkausta. Kun tilaat tulkkauspalvelua, ilmoita tulkkikeskukseen yhteystietosi sekä tulkkauksen maksajan yhteystiedot. Tulkkaustilanteesta tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, jotta tulkki voi valmistautua työhönsä etukäteen. Tärkeää on ilmoittaa tilaisuuden aika ja paikka, sen arvioitu kesto, tilaisuuden luonne (esim. luento, juhla, tms.) sekä siellä käytettävät kielet. Tulkille olisi hyvä toimittaa etukäteen kopiot tilanteeseen liittyvästä materiaalista.

Miksi käyttää tulkkia?

Tulkkaus mahdollistaa viestinnän kielirajoista huolimatta. Tulkin välityksellä käyty keskustelu lisää kielellistä tasa-arvoa, ja säästää molempien osapuolten aikaa ja voimavaroja. Suomen perustuslaki turvaa viittomakielisten kielelliset oikeudet.

Tulkkaustilanne sujuvaksi

  • Tauota puheesi/viittomisesi luonnollisesti.
  • Puhu/viito suoraan keskustelukumppanillesi – keskustele hänen kanssaan, älä tulkin kanssa
  • Tulkkaus tapahtuu minä –muodossa.
  • Tulkki tulkkaa kaiken sanomasi/viittomasi. Hän ei saa jättää pois eikä lisätä mitään.
  • Tulkki on vaitiolovelvollinen. Hän on tilanteessa puolueeton osapuoli, eikä osallistu itse asian käsittelyyn.
  • Muista, että tulkin tehtävä on ainoastaan tulkata.
  • Tulkkaukseen liittyvistä seikoista voit aina kysyä tulkilta.
  • Jos käytät kalvoja tms. puheesi lomassa, pidä hetken tauko, jotta tulkin käyttäjät ehtivät katsoa, mitä näytät. On mahdotonta katsoa tulkkia ja esim. kalvoa samaan aikaan.
  • Mikäli tulkkaustilanne kestää yli kaksi tuntia, tilaa paikalle kaksi tulkkia