Tulkatun tilaisuuden järjestäminen

Tulkkauksen tilaaminen

 • Tulkit kannattaa tilata ajoissa, jotta saatte varmasti juuri teidän tilaisuuteenne parhaiten soveltuvat tulkit ja jotta tulkit ehtivät valmistautua työhönsä riittävästi.
 • Mikäli organisaationne maksaa tulkkauksen, voitte tilata tulkkauspalvelun suoraan valitsemastanne yrityksestä. Tulkkeja on saatavilla kunnallisista ja yksityisistä tulkkikeskuksista.
 • Tehdessänne tilausta, kertokaa mahdollisimman tarkat tiedot tilaisuudesta. Tärkeitä tietoja ovat mm. tulkkattavat kielet, paikka, aika, kesto ja aihe. Sen lisäksi on hyvä kertoa, montako viittomakielistä henkilöä tilaisuuteenne osallistuu ja kuka on tilaisuuden ohjelmasta vastaava yhteyshenkilö.
 • Jos tilaisuutenne kestää yli kaksi tuntia teidän tulee tilata kaksi tulkkia. Seminaari- ja konferenssitason tulkkauksissa suosittelemme vähintään kahta tulkkia. Väitöstilaisuuksiin suosittelemme tilaamaan kolme tulkkia.
 • Mikäli tilaisuus on tarkoitus tallentaa (ääni- tai kuvanauhoitus), tulee asiasta ilmoittaatilausvaiheessa.
 • Jo tilausta tehdessä tulkeille tulee ilmoittaa, mikäli tulkkaus tapahtuu erityisissäolosuhteissa (kylmässä tai kuumassa tilassa, korkealla, kovassa melussa tmv.)
 • Tilaisuuden ollessa luonteeltaan sellainen, että asustuksella on merkitystä, tulee vaatetustoiveista ilmoittaa tulkeille etukäteen. Mikäli erityistoiveita ei esitetä, tulkkien voi olettaa pukeutuvan neutraalin siististi.

Kuka tulkiksi?

 • Suomalaisen viittomakielen tulkki on koulutettu kielen ja kulttuurin ammattilainen. Varmistu siitä, että tulkki on koulutuksen saanut henkilö. Jos olet epävarma, voit tarkistaa asian tulkkirekisteristä. Kiitettävä kielitaito ei ole tae kiitettävälle tulkkaustaidolle. Varmistu siis, että tulkki on ammattilainen!
 • Tulkki on tarpeellinen tilanteissa, jossa kaikki eivät käytä samaa kieltä.
 • Tulkki on työssään puolueeton, vaitiolovelvollinen ja noudattaa ammattieettistä säännöstöä.
 • Tulkkaus ei ole yksinkertaista sanojen kääntämistä kieleltä toiselle. Taitavan tulkin tulee hallita työkielten ja tulkkauksen lisäksi hyvin myös asiakasryhmien kulttuurit.

Ennen tilaisuutta

 • Tulkkien on tärkeää saada materiaalia tulevasta tilaisuudesta etukäteen. Tälläisia hyödyllisiä materiaaleja ovat mm. aikataulut, asialista, aikaisempia pöytäkirjoja, toimintakertomus, osallistujaluettelot, kalvopohjat, mahdolliset laulut tai muut musiikkikappaleet, runot, videot-esitykset, tilaisuudessa jaettavat materiaalit sekä muut tulevaan tilaisuuten liittyvät materiaalit.
 • Jos varsinaista materiaalia ei ole saatavissa, hyötyvät tulkit myös esimerkiksi epävirallisesta avainsanalistoista. Materiaalien ei tarvitse olla painokelpoisia, myös erilaisista luonnoksista ja raakavedoksista on tulkkien valmistautumisessa vastaava hyöty.
 • Materiaaleja käytettään vain tulkkaukseen valmistautumiseen ja tukena tulkkauksen aikana.
 • Tulkit ovat vaitiolovelvollisia myös saamiensa materiaalien suhteen. Tulkkauksen jälkeen materiaalit palautetaan tai ne hävitetään.

Äänentoisto, näkyvyys ja tulkkien sijoittuminen

 • Varatkaa tulkeille paikka, josta tulkkausta seuraavat viittomakieliset henkilöt näkevät varsinaisen ohjelman esittäjän sekä tulkit vaivatta.
 • Varmistakaa, että tulkit kuulevat puhujia ja näkevät viittojia esteettä.
 • Yleensä kun yleisössä on viittomakielisiä ja luennoitsija käyttää puhuttua kieltä, sopiva paikka on lähellä puhujaa salin edessä, kasvot yleisöön päin.
 • Mikäli luennoitsija on viittomakielinen, hyvä paikka on vastapäätä viittovaa luennoitsijaa selkä kuulijoihin päin.
 • Mikäli tilaisuudessa käytetään äänentoistoa, huomioikaa myös tulkkien mikrofonin tarve.
 • Jos tulkkaustilanne on sinulle entuudestaan tuntematon, voit tiedustella tulkeilta kuinka tilanteessa kannattaisi onnistuneen viestinnän näkökulmasta toimia. Tulkit ovat tulkkauksen asiantuntijoita ja kertovat mielellään tarkempia tietoja työstään.
 • Ennen tilaisuuden alkua on hyvä vielä kerrata tulkkien kanssa tilaisuuden kulku ja mahdolliset muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin.
 • Viittomakielen tulkkaus vaatii vähintään kohtalaisen valaistuksen näkyäkseen. Pimennetyssä tilassa tulkkaus saattaa tarvita kohdevalaisimen.
 • Tulkkien istuimen on hyvä olla käsinojaton, jotta viittominen sujuu vaivattomasti. Hyvin virallisissa tilaisuuksissa tulkit yleensä seisovat.

Miten tulkkaus vaikuttaa tilaisuuden kulkuun?

 • Tulkkausta on turha jännittää. Taitava tulkki tarkentaa, pyytää toistamaan tai hidastamaan, mikäli tulkkauksen onnistuminen sitä vaatii.
 • Luonnollisen puheen tulkkaus on tulkkien perustyötä. Teennäisen hidas puhe on usein nopeaa puhetta vaikeampaa tulkata. Tämä johtuu suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen kielioppien erilaisuudesta.
 • Suoraan paperista luettu teksti on tulkkauksen näkökulmasta äärimmäisen haastavaa jopa silloin, kun tulkit ovat saaneet tekstin etukäteen käännettäväkseen. Helpottaaksesi tulkkausta, pidä selkeät tauot pisteiden kohdalla.
 • Huomioithan, että tulkit tulkkaavat minä -muodossa. Puhu läsnäolijoille siis tavalliseen tapaasi, älä tulkkien kautta. Oikea tapa puhutella on esim. “nousisitko seisomaan?” tai teititellessä ”nousisitteko seisomaan”.
 • Tulkit tulkkaavat kaiken tilaisuudessa sanotun. He eivät voi jättää pois eivätkä lisätä mitään, lukuunottamatta kielellisiä tulkkausratkaisuihin liittyviä seikkoja. Tulkkien ammattieettiset säännöt velvoittavat heidät toimimaan tasapuolisesti niin, että kaikki osapuolet tietävät mitä tilaisuudessa puhutaan. Näin ollen tulkkeja ei voi ohjeistaa kesken tilaisuuden pyytämällä “Älkää nyt tulkatko tätä, mutta…”
 • Tulkit tulkkaavat ehtiessään myös muuta äänimaailmaa (tekstiviestien äänet, hälytysajoneuvot, yleisöstä kuuluvia naurahduksia jne.)

Tauot ja ruokailut

 • Tulkkauksen laadun takaamiseksi ja tulkkien työhyvinvoinnin vuoksi tilaisuudessa tulee järjestään tulkkaustaukoja.
 • Paikalla on vain yksi tulkki: tulkkaustaukoja on oltava vähintään tunnin välein, jotta ostamanne tulkkauksen laatu olisi kelvollista.
 • Paikalla on kaksi tulkkia: Taukoja tulisi olla vähintään kahden tunnin välein. Jotta tulkit ehtivät palautua tauon aikana, on tauon hyvä olla vähintään 10 minuuttia.
 • Tilaisuuden järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään tulkeille ilmaista ruokailua.
 • Tilaisuuden kestäessä yli kuusi tuntia, tulee tulkeille varata ruokatauko.
 • Tulkit arvostavat suuresti, jos tilaisuudessa on heitä varten varattu vesikannu.

Tilaisuuden jälkeen

 • Monilla yrityksillä on verkkopohjainen palautejärjestelmä ja/tai paperisia palautelomakkeita, joiden hyödyntäminen on suotavaa.
 • Jos tilasuudessanne käytetään palautelomaketta, joka jaetaan tilaisuuteen osallistujille, saattaisi olla mielekästä liittää palautelomakkeeseen myös kysymys tulkkauksen laadusta ja sujuvuudesta.
 • Tilaajalla ja kaikilla tilanteen osapuolilla on oikeus antaa tulkeille/yritykselle palautetta tulkkauksesta.
 • Halutessanne tulkit voivat palauttaa kaikki tilaisuuteen liittyvät materiaalit takaisin järjestäjälle. Joka tapauksessa tulkit ovat velvollisia tuhoamaan materiaalit tietosuojasäädösten mukaisesti.

Mikäli teillä on kysyttävää tulkkauksesta, voitte tiedustella asiaa myös tulkkien ammattiyhdistyksestä, osoitteella info@tulkit.net.