Tulkit Suomessa: Opas Monikielisen Viestinnän Tukemiseen

Suomessa tulkkipalvelut ovat monipuolisia ja ne palvelevat erilaisia yhteisöjä. Erityisesti viittomakielen tulkki, kirjoitustulkki ja puhevammaisten tulkki ovat tärkeitä erityisryhmiä palvelevia ammattilaisia. Viittomakielen tulkit mahdollistavat kuulemisrajoitteisten henkilöiden osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan, kun taas kirjoitustulkit tukevat niitä, joille viittomakieli ei ole ensisijainen kommunikointikeino.

 • Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) on yksi keskeisimmistä tulkkausalan ammattijärjestöistä Suomessa.
 • Suomen Puhevammaisten Tulkit ry keskittyy nimensä mukaisesti puhevammaisten tulkkaukseen ja on perustettu vuonna 2006 tukemaan ammatinharjoittajia ja edistämään tulkkitoimintaa.

Suomessa lakia tulkin pätevyydestä käsitellään aktiivisesti, ja pyrkimyksenä on lisätä tulkkien rekisteröintiä ja varmistaa palvelujen laatua. Opetushallitus ylläpitää oikeustulkkirekisteriä, joka on tarkoitettu oikeudellisissa yhteyksissä toimiville tulkeille ja auttaa varmistamaan pätevyyden ja ammattitaidon.

TulkkityyppiToimiala
ViittomakieliKuulorajoitteisten yhteisö
KirjoitustulkkiHuonokuuloiset ja kuurosokeat
PuhevammaistenPuhevammaisten yhteisö

Tulkkauspalvelut Suomessa ovat siis kattavat ja pyrkivät vastaamaan käyttäjien tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Erilaiset järjestöt ja rekisterit tukevat alan kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Tulkkien Koulutus ja Sertifiointi

Suomessa tulkkien koulutukseen ja sertifiointiin liittyvät prosessit ovat tarkasti määriteltyjä, tavoitteena varmistaa korkea ammattitaito ja laatustandardit. Koulutus ja sertifiointi kattavat niin viittomakielentulkin koulutuksen kuin vaativat tulkkirekisterikokeet.

Kielitaidon Tasovaatimukset

Tulkin tulee osoittaa erinomainen kielitaito sekä työskentelykielellään että tulkkauksen kohteena olevalla kielellä. Suomessa vaaditaan yleensä sujuvaa suomen kielen taitoa sekä vähintään yhden vieraan kielen hallintaa. Viitottujen kielten tulkkaus edellyttää myös syvällistä ymmärrystä viitotuista kielistä.

Ammatilliset Koulutusohjelmat

Ammatilliseen koulutukseen kuuluu useita vaiheita, joista valmistuneet saavat joko ammattikorkeakoulututkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta puhevammaisten tulkeille. Koulutusohjelmat sisältävät teoreettisia opintoja sekä käytännön harjoittelua.

Sertifikaatit ja Akkreditointi

Tulkin ammattipätevyys vaatii usein sertifiointia, mikä voi sisältää esimerkiksi tulkkirekisterikokeen läpäisyn. Akkreditointi puolestaan varmistaa, että tulkit täyttävät ammattieettiset ja laatuvaatimukset, kuten ne, jotka määritellään Tulkin ammattieettisessä säännöstössä.

Tulkkausalojen Kirjo

Tulkkauspalvelut ovat elintärkeitä monikielisessä yhteiskunnassa. Suomessa ne mahdollistavat kommunikaation ihmisten välillä, joilla on eri äidinkielet. Tulkkausala kattaa useita erityisaloja, jotka vastaavat eri tilanteiden ja tarpeiden vaatimuksiin.

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkauksessa tulkki varmistaa, että kaikki osapuolet voivat ymmärtää toisensa oikeuden istunnoissa. Tämä oikeustulkkauksen vaativuus piilee juridisten termien tarkassa kääntämisessä, jotta viestintä on selkeää ja oikeudenmukaista.

Sairaalatulkkaus

Sairaalatulkkauksessa tulkki tukee potilasta ja terveydenhuollon ammattilaista varmistaen, että tärkeä terveysinformaatio käännetään oikein. Heidän roolinsa on kriittinen, kun potilas ei puhu hoitohenkilökunnan kieltä.

Viittomakielentulkkaus

Viittomakielentulkkaus on keskeinen palvelu kuulo- tai kuulonäkövammaisille henkilöille, ja se mahdollistaa kommunikoinnin viittomakieltä käyttävien ja puhuvien yksilöiden välillä. Viittomakielentulkkaus voi tapahtua paikan päällä tai etäyhteyksien avulla.

Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkaus vaatii tulkeilta kykyä käsitellä laajoja aihealueita ja erikoissanastoa, mitä käytetään seminaareissa ja kokouksissa. Heidän on kyettävä toimimaan nopeasti ja tarkasti, usein simultaanitulkkausmenetelmää käyttäen.


Tulkkauspalveluiden kirjo on suurenmoinen, ja se kuvastaa yhteiskunnan monimuotoisuutta. Jokainen tulkkausalatyyppi edellyttää omat erityistaitonsa, ja yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka palvelee eri kielten ja kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa.

Kutsu ja Etätulkkauspalvelut

Kutsutulkkaus ja etätulkkaus ovat keskeisiä tapoja tukea monikielistä viestintää Suomessa. Ne mahdollistavat sujuvan vuorovaikutuksen, vaikka osapuolten yhteinen kieli puuttuisi.

Puhelintulkkaus

Puhelimitse tapahtuva tulkkaus on helppo ja nopea tapa saada tulkkausapua erilaisissa tilanteissa. Käyttäjä soittaa tulkkauspalveluun, jossa tulkki välittää puheen kahden kielen välillä. Tämä palvelumuoto on tehokas, kun tarvitaan välitöntä ymmärrystä ja vuorovaikutusta esimerkiksi viranomaisten kanssa. Maahanmuuttovirasto valottaa tulkkien salassapitovelvollisuutta, mikä on tärkeä osa puhelintulkkauksen luotettavuutta.

Videotulkkaus

Videotulkkaus mahdollistaa kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin etänä. Tällöin tulkki on yhteydessä asiakkaisiin videopuhelun välityksellä, mikä mahdollistaa eleiden ja ilmeiden tulkitsemisen. Videotulkkaus on erityisen tärkeää, kun tulkataan viittomakieltä tai kun keskustelun visuaalinen osuus on olennainen. Humakin Ydinasia -hankkeen sivuilla kerrotaan, kuinka videotulkkausta voidaan toteuttaa vaikkapa mobiililaitteella, ja kuinka kyseiset palvelut edistävät saavutettavuutta.

Tulkkauspalveluiden Rahoitus ja Hinnoittelu

Suomessa tulkkauspalveluiden rahoitus tulee eri lähteistä riippuen palvelun käyttötarkoituksesta. Julkishallinnon toimintoihin liittyvät tulkkauspalvelut rahoitetaan yleisesti verovaroista. Esimerkiksi kotoutumista edistävien palveluiden tulkkaus saa rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä, kuten TEM julkaisema opas kertoo.

Hinnoittelussa otetaan huomioon monia tekijöitä, kuten tulkattava kieli, tulkkausmuoto (lähitulkkaus tai etätulkkaus) ja tulkkauskeston. Hintapolitiikka voi vaihdella eri palveluntuottajien kesken, ja vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluita koskevat hankinnat voivat sisältää etätulkkauksen vaihtoehtona.

Private sektorilla hinnoittelu on usein kysynnän ja tarjonnan mukaista, ja se voi vaihdella merkittävästi. Yksityiset asiakkaat tai yritykset maksavat usein tulkkauksesta itse, joko suoraan tulkkauksen tarjoajalle tai tulkin kautta.

Erityisesti maahanmuuttajien tulkkauspalveluiden osalta on huolenaiheena, että mahdolliset muutokset tulkkauspalveluiden rahoitukseen voivat vaikeuttaa palveluiden saatavuutta. Tämä voi vaarantaa tulkin laadun ja saattaa johtaa tilanteisiin, joissa ei-ammattitaitoiset henkilöt voivat joutua toimimaan tulkkina.

Viranomaiset ja muut ammattilaiset saavat ohjeistusta rahoituksen ja hankintojen hoitamisesta erilaisista oppaista, kuten valtioneuvoston julkaisemasta oppaasta. Suunnitelmallisuus ja tietoisuus rahoitusmahdollisuuksista tukevat tulkkauspalveluiden tehokasta hyödyntämistä.

Laatu ja Eettiset Standardit Tulkkauksessa

Laadukas tulkkauspalvelu on olennainen osa kommunikaation onnistumista monikielisessä yhteiskunnassa. Suomessa tulkkien ammattitaito ja eettiset standardit ovat korkealla tasolla, ja ne perustuvat moniin ohjeistuksiin ja säännöksiin.

Eettiset ohjeet varmistavat, että tulkit palvelevat asiakkaitaan puolueettomasti ja luottamuksella. Esimerkiksi Suomen Puhevammaisten Tulkit ry ylläpitämässä ammattieettisessä säännöstössä korostetaan salassapitoa ja esteellisyyden tunnistamista.

Tulkin on noudatettava seuraavia eettisiä ohjeita:

 • Salassapitovelvollisuus
 • Esteellisyyden välttäminen
 • Pätevyyden varmistaminen

Lisäksi tulkit voivat kuulua ammattiliittoihin, kuten Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon, joka tarjoaa ohjeita ja tukea tulkin tehtävissä.

Tulkkauksen laatua ylläpitävät myös koulutusvaatimukset ja säännönmukainen täydennyskoulutus. Tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten, kuten Youpret, tulee varmistaa, että heidän tulkkinsa noudattavat näitä standardeja. Tulkkauksen menetelmät, kuten konsekutiivitulkkauksen suorittaminen ilman tulkkauslaitteita, myös vaikuttavat palvelun laatuun. Asioimistulkkauksessa painotetaan tulkin roolia koulutettuna ammattilaisena, jonka tulee toimia puolueettomasti ja riippumattomasti, kuten Kieliasiantuntijat-sivuston ammattisäännöstössä mainitaan.

Tulkkaustoiminnan Teknologiset Ratkaisut

Teknologia on mullistanut tulkkauspalvelut ja tarjoaa nykyaikaisia ratkaisuja, jotka tukevat sekä tulkkien että asiakkaiden tarpeita. Erilaiset digitaaliset alustat ja sovellukset ovat tulleet keskeiseen asemaan tarjottaessa tulkkauspalveluita.

 • Videotulkkaus: Videopuheluteknologiaa hyödyntävä tulkkaus on tehnyt mahdolliseksi kasvokkaisen tulkkauspavelun tarjoamisen etänä. Tämä on erityisen hyödyllistä alueilla, joilla fyysisten tulkkauspalvelujen saatavuus voi olla rajallista.
 • Puhelin- ja viittomakielitulkkaus: Puhelimitse tapahtuva ja viittomakieltä tukeva teknisia ratkaisuita mahdollistavat tulkkauspalvelut ovat välttämättömiä silloin, kun välitöntä tulkkausta tarvitaan ja tulkin fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista.

Nykypäivänä monilla tulkkauspalveluja tarjoavilla yrityksillä on käytössään asiakashallintaohjelmistoja, jotka optimoivat työtilausten hallintaa ja tehostavat tulkkien työskentelyä. Asiakashallintaohjelmistot auttavat myös ylläpitämään korkeatasoista palvelua ja parantamaan kommunikaation laatua.

Lisäksi tulkkausvälineiden kehittyminen tukee tulkkien ammattitaitoa monilla eri tavoilla, muun muassa:

 • Kognitiivisen kuormituksen vähentäminen: Pitkäkestoisissa ja vaativissa tulkkaustilanteissa käytetyt välineet auttavat vähentämään tulkin kognitiivista kuormaa.
 • Laadukas äänen- ja kuvansiirto: Korkealaatuiset mikrofoni- ja kamerajärjestelmät mahdollistavat selkeän kommunikaation ilman viiveitä tai häiriöitä.

Näiden teknologisten ratkaisujen myötä tulkkauspalveluiden käyttö kotoutumista edistävissä palveluissa näyttää yhä sujuvammalta ja saavutettavammalta.

Tulkin Ammatin Haasteet ja Tulevaisuuden Näkymät

Tulkkausammatti kohtaa Suomessa monia haasteita. Teknologian kehitys ja digitalisaatio tuovat mukanaan uudet työkalut ja sovellukset, mutta samalla ne asettavat vaatimuksia tulkkien jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle. Lisäksi työn henkinen kuormitus voi olla suurta, kun tulkit työskentelevät usein paineen alla ja monimutkaisten tilanteiden, kuten oikeudenkäyntien tai lääkärikäyntien, parissa.

Tulevaisuuden näkökulmasta tulkkausalalla on mahdollisuuksia. Ammattiin liittyy kasvava tarve monikielisille palveluille, sillä Suomi on kulttuurisesti yhä monimuotoisempi yhteiskunta. Tulkkausalan järjestöt ovat esittäneet, että ammatin säätelyllä voidaan edistää sekä tulkkausalan laatua että asiantuntijuutta.

Tulevaisuuden kehityspolut:

 • Koulutus: Tulkkien ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen vaatii jatkuvaa koulutusta ja työssäoppimista.
 • Eettinen kehitys: Tulkin työn eettiset ohjeet ja säädökset takaavat palveluiden tasapuolisuuden ja tulkin ammattietiikan kehittymisen.

Tulkkausammatti edellyttää tasapainoilua kahden eri kulttuurin ja kielen välillä, ja siinä tulee kunnioittaa molempien osapuolten kommunikoinnin tarpeita. Tulkeilta vaaditaan laajaa kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta sekä kykyä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Suomessa tulkit ovatkin keskeisiä toimijoita, kun halutaan varmistaa yhdenvertainen kommunikaatio kaikille yhteiskunnan jäsenille.