Viittomakielen tulkki – Avain kuurojen yhteisön sydämeen

Viittomakielen tulkki on asiantuntija, joka toimii kommunikaation siltaa kuurojen ja kuulevien ihmisten välillä. Heidän työnsä sisältää viestien välittämistä eri tilanteissa kuten asioinnissa, opetuksessa ja vapaa-ajalla. Viestintä voi tapahtua suomalaisella viittomakielellä tai vaikkapa suomenruotsalaisella viittomakielellä riippuen asiakkaan tarpeista.

Tulkit tarjoavat monipuolisia palveluita, joita ovat esimerkiksi:

 • Viittomakielitulkkaus: Viestin tulkitseminen suomen viittomakielelle tai päinvastoin.
 • Viitotun puheen tulkkaus: Puheen samanaikainen ilmaisu viittomakielen muodossa.
 • Kuurosokeiden tulkkaus: Viestin välitys yksilölle, jolla on sekä kuulo- että näkövamma.
 • Kirjoitus- ja kuvailutulkkaus: Kirjallisen tekstin tuottaminen puhutusta tai viitotusta puheesta.

Tulkin koulutus ja ammattitaito korostuvat työssä, ja Suomessa on mahdollisuus opiskella alaa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Valmistuneet asiantuntijat kykenevät toimimaan tulkkina monenlaisissa tehtävissä.

Kielitaito on olennaista tässä ammatissa, sillä viittomakielen tulkin tulee usein hallita myös muita kieliä, kuten englantia tai ruotsia. Tulkkauspalvelut voivat olla myös tarpeen kielitaustaltaan moninaisille asiakkaille, kuten kuuroille maahanmuuttajille.

Yhteenvetona viittomakielen tulkki on korvaamaton tuki kuurojen ja huonokuuloisten arjessa, ja ammattiosaaminen on tärkeää sekä yhteisöllisesti että yksilötasolla.

Koulutusvaatimukset

Viittomakielen tulkin koulutusvaatimukset Suomessa jakautuvat peruskoulutukseen ja mahdollisiin jatkokoulutuksiin sekä erikoistumisiin.

Peruskoulutus

Peruskoulutuksena viittomakielen tulkeille vaaditaan tulkki (AMK) -tutkinto. Tutkinnon laajuus on tyypillisesti 240 opintopistettä ja opintojen kesto on suunniteltu neljän vuoden mittaiseksi. Peruskoulutus tarjoaa valmiudet toimia tulkkina kuuroille ja kuulovammaisille sekä muille viittomakieltä käyttäville henkilöille. Koulutuksen aikana opiskelijat saavat perusteelliset tiedot viittomakielestä, sen kieliopista ja kulttuurista sekä vahvat taidot tulkkauksen eri muodoissa.

Jatkokoulutus ja erikoistuminen

Viittomakielen tulkeilla on mahdollisuus jatkokouluttautua ja erikoistua tiettyihin tulkkauksen osa-alueisiin. Jatkokoulutukset voivat sisältää kirjoitustulkkauksen opintoja tai syventää osaamista esimerkiksi oikeustulkkaus- tai terveydenhuoltotulkkausaloilla. Jatkokoulutus voi koostua erillisistä osaamiskokonaisuuksista, jotka suoritetaan ammattikorkeakoulujen tarjoamissa koulutusohjelmissa. Jatkokoulutus antaa tulkeille paremmat valmiudet erityistilanteisiin ja vahvistaa ammatillista osaamista.

Työtehtävät ja vastuut

Viittomakielen tulkit ovat keskeisiä viestinnän mahdollistajia kuurojen ja kuulevien välillä. Heidän päätehtävänsä on välittää viestejä viittomakielellä, mikä vaatii laajan osaamisen niin kielen, kulttuurien kuin erilaisten kommunikaatiotilanteiden ymmärtämisessä.

Tulkki voi työskennellä monenlaisissa tilanteissa, kuten:

 • Asiointi: esimerkiksi lääkärikäynnit ja virastoasioinnit
 • Opetus: koulut ja muut oppilaitokset
 • Vapaa-aika: urheilutapahtumat ja kulttuuritilaisuudet

He voivat toimia myös erikoistuneissa rooleissa, kuten:

 • Opettajat: kielen opettaminen kuuroille tai viittomakielen kurssit kuuleville
 • Kääntäjät: kirjoitetun tekstin muuntaminen viittomakieleksi ja päinvastoin

Työtä tehdään eri ympäristöissä:

 • Tulkkikeskukset
 • Kuurojen liitot
 • Kunnalliset palvelut

Vastuullisuus ja tarkkaavaisuus ovat tärkeitä viittomakielen tulkeille, sillä heidän on tulkittava sisältöä mahdollisimman tarkasti ja eettisesti. Heillä on myös vastuu pysyä päivitettyinä kielen kehityksestä ja ammatillisesta kouluttautumisesta.

Tulkkausympäristöt

Viittomakielentulkin työympäristöt ovat moninaiset ja riippuvat asiakkaan tarpeista. Tulkkeja käytetään usein koulutuksessa, kuten kouluissa ja yliopistoissa, jotta kuulovammaiset opiskelijat pääsevät tasavertaisesti osaksi opetusta.

Terveyspalveluissa tulkit mahdollistavat tehokkaan viestinnän potilaan ja terveydenhuollon henkilöstön välillä. Tämä sisältää lääkärin käynnit, terapiasessiot ja erilaiset neuvottelut.

Liike-elämässä tulkit tukevat kanssakäymistä kokouksissa ja neuvotteluissa, mahdollistaen kuurojen ja kuulovammaisten täyden osallistumisen liike-elämän toimintaan. Viranomaispalveluita käytettäessä tulkki on tärkeä, jotta yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeuksien toteutuminen varmistetaan.

 • Kulttuuri- ja yleisötilaisuudet: Konsertit, näyttelyt ja muut tapahtumat muuttuvat saavutettaviksi tulkin ansiosta.
 • Oikeusistunnot: Oikeudenmukaisuuden ja lain noudattamisen kannalta on välttämätöntä, että kuulovammaisilla on viittomakielentulkki käytössään.

Tulkkauspalvelu voi tapahtua joko etänä tai läsnäolotulkkaamisena riippuen tilanteesta ja saatavilla olevasta teknologiasta. Etenkin silloin, kun etänä työskentely on välttämätöntä tai käytännöllistä, virtuaaliset alustat tulevat apuun.

Tulkeille on tarjolla myös erityistilanteisiin soveltuvaa tulkkausta, kuten puhevammaisille henkilöille tai erityistä kommunikointitapaa, kuten tukiviittomia tai kuvakommunikaatiota, tarvitseville yksilöille.

Työmarkkinat ja työllisyys

Viittomakielen tulkkien työmarkkinoilla on erilaisia mahdollisuuksia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. He voivat työskennellä muun muassa tulkkikeskuksissa, Kuurojen liitoissa tai kunnallisissa palveluissa. Osalla ammattilaisista on omia yrityksiään, joissa he tarjoavat viittomakielen tulkkauspalveluja.

Tärkeää on, että ammattilaiset hallitsevat viittomakielen ja omaavat sujuvan ilmaisun. Lisäksi korostuvat hyvä keskittymiskyky ja joustavuus työssä, joka käsittää erilaisia tilanteita aina kokouksista oikeudenkäynteihin.

Tulkkien kysyntä voi vaihdella alueittain, mutta pätevien tulkkejen palveluille on melko tasainen tarve ympäri Suomea. Moni ammattilainen löytääkin työmahdollisuuksia seuraavanlaisista tehtävistä:

 • Opettajina
 • Kääntäjinä
 • Erilaisissa tapahtumissa

Uusien työpaikkojen hakuun voivat vaikuttaa myös uudet teknologiat ja sosiaalinen media, jotka laajentavat tulkkauspalveluiden markkinoita. Työnhakijoiden onkin hyvä pysyä ajan tasalla alan kehityksestä ja mahdollisista uusista työskentelymuodoista.

Ammattieettiset periaatteet

Viittomakielen tulkit noudattavat tiukkaa ammattieettistä säännöstöä. Heidän on toimittava vastuullisesti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikissa tulkkaustilanteissa. Eettiset periaatteet varmistavat, että tulkit palvelevat asiakkaitaan kunnioittaen heidän oikeuksiaan ja säilyttäen kaikkien osapuolten kunnian.

Vaitiolovelvollisuus: Viittomakielen tulkki sitoutuu säilyttämään kaiken tulkkaamansa tiedon luottamuksellisena. Henkilön tiedot ja tulkattavat keskustelut ovat ehdottoman salaisia.

 • Tärkeässä roolissa on tulkkausprosessin luottamuksellisuus.
 • Vaitiolovelvollisuus on asiakkaiden yksityisyyden suojan peruspilari.

Puolueettomuus ja objektiivisuus: Tulkki ei saa vaikuttaa tai puuttua tulkattavaan sisältöön. Heidän tulee pysyä neutraalina välittäjänä puhujan ja kuulijan välillä.

 • Tulkin on vältettävä omien mielipiteiden ilmaisemista.
 • Tulkin tehtävänä on vain viestin välittäminen mahdollisimman tarkasti.

Ammatillinen pätevyys: Tulkki ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan jatkuvalla kouluttautumisella.

 • Ammattitaidon ylläpitäminen takaa laadukkaan tulkkauspalvelun.
 • Koulutus ja sertifiointi ovat tärkeitä pätevyyden osoittamiseksi.

Tämä ammattieettinen säännöstö tukee tulkin työn arvostusta ja ammattikunnan kunniaa, edesauttaen näin myös asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun ja luotettavuuteen.

Käytännön tulkkaustilanteet

Viittomakielen tulkit kohtaavat työssään monenlaisia tulkkaustilanteita, jotka vaativat valmistautumista ja sopeutumista kuhunkin kontekstiin. Tulkkauspalvelut sisältävät muun muassa:

 1. Kokoukset ja seminaarit: Tulkkien on pystyttävä seuraamaan keskustelua ja välittämään viesti selkeästi kielestä toiseen.
 2. Lääkärikäynnit: Tällöin korostuu eettisyys ja luottamuksellisuus, ja tulkkaus on saatava tehtyä tarkasti ja ymmärrettävästi.
 3. Työhaastattelut: Tulkkaus vaatii tarkkuutta ja kykyä välittää molempien osapuolten viestit ilman sisällön muuttumista.

Viittomakielen tulkkaus toteutetaan joko etänä tai läsnäollessa, ja se soveltuu erilaisiin ympäristöihin. Tulkkaustapoja ovat esimerkiksi:

 • Vapaaseen tilaan tulkkaus
 • Kirjoitustulkkaus
 • Kuurosokeille suunnattu taktiilinen tulkkaus

Käytetyt työkielet vaihtelevat, mutta yleisimpiä ovat suomi, suomalainen viittomakieli ja englanti. Lisäksi tulkin on hallittava kansainvälinen viittominen. Tulkit valmistautuvat tilanteisiin perehtymällä aiheeseen ja asiakkaiden erityistarpeisiin, mikä tekee tulkkauspalvelusta yksilöllistä ja asiakaskeskeistä. He noudattavat ammattieettisiä sääntöjä, mikä näkyy läpinäkyvyydessä ja oikeellisuudessa.

Tulkkipalveluiden järjestelmä Suomessa

Suomessa tulkkipalvelut ovat oleellinen osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, ja ne tukevat kuurojen, kuurosokeiden sekä puhevammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tulkkauspalvelut kattavat viittomakielen, viitotun puheen ja erilaiset puheen tukevat sekä korvaavat kommunikointikeinot, kuten tukiviittomat ja kuvakommunikaation.

Palveluiden saatavuus:

 • Hyvinvointialueet: Tulkkauspalvelut ovat saatavilla maanlaajuisesti.
 • Kelan sopimuskumppanit: Tulkkipalveluja tuottavien yritysten ja yksityishenkilöiden on solmittava sopimus Kelan kanssa.
 • Verkossa: Tulkkitilaukset voidaan suorittaa myös sähköisesti.

Tulkkauspalveluita tarjoavat muun muassa:

 • Julkiset palveluntuottajat.
 • Yksityiset palveluntuottajat.

Suomen viittomakielen tulkkeja on arviolta 700, joista noin 450 on aktiivisesti työelämässä. Tulkkeja koulutetaan erityisissä oppilaitoksissa, joissa he saavat pätevyyden toimia asiantuntevina tulkeina.

Tulkkien pätevyys ja koulutus:

 • Koulutus pätevöittää tulkkeja erilaisiin tulkkaustilanteisiin.
 • Osa tulkeista toimii myös kielenkääntäjinä ja tulkkivälittäjinä.

Tulkkauspalveluiden avulla varmistetaan, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja saada palveluja omalla kielellään.

Viittomakielten variaatiot

Viittomakielen tulkki kohtaa työssään usein kielen variaatioita, jotka ovat tyypillisiä eri alueille. Suomalaisen viittomakielen alueelliset erot voivat vaikuttaa merkittävästi tulkkaustyöhön, sillä ne heijastavat paikallisia ominaispiirteitä ja kulttuuria.

Näiden variaatioiden ymmärtäminen on keskeistä, sillä tulkkaus on paitsi kielen myös kulttuurin välittämistä. Eri alueiden viittomakielet voivat erota toisistaan esimerkiksi käsimerkkien muodossa tai käyttötiheydessä. Tämä vaatii tulkeilta herkkyyttä havaita nämä erot ja kykyä sopeuttaa viittomakieltä vastaamaan asiakkaan kommunikaatiotapaa.

 • Alueelliset erot:
  • Käsimerkkien muodot
  • Viittomien käyttö
  • Ilmeiden ja eleiden paikalliset tavat

Tulkkaus on aina yksilöllistä, ja tulkin tehtävänä on varmistaa, että kommunikaatio on sujuvaa ja ymmärrettävää niin kuulevalle kuin kuuroille osapuolille. Tämä yksilöllinen lähestymistapa korostaa viittomakielten variaatioiden tunnistamisen ja niiden huomioimisen tärkeyttä tulkkausprosessissa.

Teknologian käyttö tulkkauksessa

Viittomakielen tulkit ovat alkaneet hyödyntää teknologiaa merkittävästi työssään. Teknologian käyttö mahdollistaa etätulkkauksen, mikä on erityisen arvokasta säästäen sekä aikaa että kustannuksia. Tulkit voivat osallistua eri tilanteisiin virtuaalisesti, mikä tukee joustavampaa osallistumista kommunikointiin paikasta riippumatta.

Etätulkkauksen hyödyt:

 • Matka-ajansäästö: Tulkki voi osallistua tilanteeseen mistä tahansa, mikä eliminoi tarpeen matkustaa fyysisesti paikan päälle.
 • Kustannustehokkuus: Matkakulujen vähentyminen säästää resursseja.
 • Joustavuus: Mahdollistaa viittomakielen tulkkauspalvelujen saatavuuden laajemmin ja monipuolisemmin.

Teknologian käyttö vaatii kuitenkin tiettyjä taitoja tulkeilta. Heidän on hallittava etätulkkaukseen käytettävät alustat ja sovellukset, etukäteen tapahtuva valmistautuminen tilauksiin sekä kyky tehdä reaaliaikaisia päätöksiä. Tämä voi sisältää esimerkiksi päätöksenteon siitä, ketä tulkataan kun useampi henkilö puhuu yhtä aikaa.

Tulkkien ammattitaidon osana on myös teknologian hallinta. Heidän osaamiseensa kuuluu erilaisten tulkkausteknologioiden tuntemus sekä kyky sopeutua erilaisiin tulkkausympäristöihin. Kaiken teknologian käytön tulee tukea osallistujien tasavertaista kommunikointia ja vuorovaikutusta.

Ammatillinen kehittyminen ja kouluttautuminen

Viittomakielen tulkki on asiantuntijatehtävä, joka edellyttää jatkuvaa ammatillista kehitystä ja kouluttautumista. Tulkiksi kouluttautuminen Suomessa tapahtuu useimmiten ammattikorkeakouluissa, joissa voi suorittaa tulkki (AMK) -tutkinnon.

Koulutuksen perustiedot:

 • Tutkintonimike: Tulkki (AMK)
 • Laajuus: 240 opintopistettä
 • Kesto: Noin 4 vuotta
 • Opetuskieli: Suomi

Opiskelijat aloittavat koulutuksen perehtymällä viittomakielten ja puhevammaisten tulkkausprosessiin ja tulkin rooliin. Ensimmäisenä vuonna keskitytään kielitaitoon ja kommunikaation perusteisiin. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot syvenevät, ja opiskelijat kehittävät taitojaan erilaisissa tulkkauksen osa-alueissa.

Helsingin alueella päivätoteutuksen lisäksi on tarjolla monimuotototeutuksia, joiden avulla työn ohessa voi opiskella tulkiksi. Tartu mahdollisuuteen kehittää ammattitaitoa jatkuvasti!

Ammatillisen kehityksen polkuja:

 1. Erikoistumisopinnot: Tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneille
 2. Jatkuva oppiminen: Kielitaidon kehittäminen, uusien tulkkauksen menetelmien opettelu

Ammatillinen kehittyminen on tärkeää tulkin työssä, sillä se takaa laadukkaat ja ajan tasalla olevat tulkkaukset. Tulkit voivat kehittää osaamistaan myös työkokemuksen, täydennyskoulutusten ja ammattilaisten verkostoitumisen kautta.